Miljö- och hälsoskyddet

Avgifter och den systematiska tillsynen

Kommunens miljö- och hälsoskydd ska ha en tillsynsplan som det behöriga organet godkänt och som styr den regelbundna tillsynen. Planen ska omfatta hela lagstiftningen kring miljö- och hälsoskyddet.

Kommunen ska också godkänna en taxa där storleken på avgifterna för tillsyn, godkännande och behandling fastställs.

Kommunens tillsynsmyndigheter för miljö- och hälsoskyddet ska av verksamhetsutövare ta ut en avgift som följer den taxa kommunen godkänt för kontroller, provtagningar och undersökningar inom ramen för den systematiska tillsynen. Också behandling av anmälningar, godkännande av objekt och tillsyn som gäller underlåtenhet att iaktta bestämmelser är avgiftsbelagt. Däremot görs utredningar om epidemier och misstänkta sanitära olägenheter på kommunens bekostnad.

Kommunförbundet har gett kommunerna anvisningar om uttag av avgifter genom cirkulär som sänts ut i samband med lagändringar. Som bilaga till cirkulären har det funnits en uppdaterad mall för taxa som de kommunala tillsynsenheterna har kunnat använda om de så önskat.

Målet med avgifterna har varit att täcka de kostnader som tillsynen medför. Tillsynsavgifterna har tagits i bruk mycket försiktigt, och kostnaderna har inte täckts genom avgifterna i förväntad utsträckning. Knappt 15 procent av kostnaderna för tillsynen inom miljö- och hälsoskyddet finansieras med tillsynsavgifter.

Gemensamt riksomfattande tillsynsprogram (Valvira)

Kaisa Mäntynen

Kaisa Mäntynen

Sakkunnig inom miljö- och hälsoskydd
Enheten för samhälle och miljö, Maankäytö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2139, +358 40 703 6475
Ansvarsområden
  • intressebevakning, utvecklingsarbete och sakkunnigtjänster för kommunerna i anslutning till miljö- och hälsoskyddet
  • upprätthållande och samordning av den interaktiva e-postlistan för kommunernas miljöhälsodirektörer
  • deltagande i nationella projekt som stöder kommunernas arbete kring inomhusluft