Miljö- och hälsoskyddet

Avgifter och planmässig tillsyn

Kommunens miljö- och hälsoskydd ska ha en tillsynsplan som det behöriga organet godkänt och som styr den regelbundna tillsynen. Planen ska omfatta hela lagstiftningen om miljö- och hälsoskyddet.

Kommunen ska också godkänna en taxa där storleken på avgifterna för tillsyn, godkännande och behandling fastställs.

Kommunens tillsynsmyndigheter för miljö- och hälsoskyddet ska av verksamhetsutövare ta ut en avgift enligt den taxa kommunen godkänt för inspektioner inom ramen för den planmässiga tillsynen och för undersökning av prover. Också behandling av anmälningar, godkännande av objekt och tillsyn som gäller underlåtenhet att iaktta bestämmelser är avgiftsbelagda. Utöver de ovan nämnda avgifterna tar kommunen i enlighet med livsmedelslagen (297/2021) och hälsoskyddslagen (763/1994) årligen ut en grundavgift för tillsyn av objekt som omfattas av den planmässiga tillsynen. Ingen avgift tas ut för småskalig och allmännyttig verksamhet. Utredningar om epidemier och misstänkta sanitära olägenheter görs på kommunens bekostnad.

Kommunförbundet har gett anvisningar om uttag av avgifter genom en mall för taxa för miljö- och hälsoskyddet, som tillsynsenheterna inom miljö- och hälsoskyddet kan utnyttja.

Syftet med avgifterna har varit att täcka de kostnader som tillsynen medför. Tillsynsavgifterna har tagits i bruk mycket försiktigt, och avgifterna har inte täckt kostnaderna i förväntad utsträckning. Knappt 15 procent av kostnaderna för tillsynen inom miljö- och hälsoskyddet finansieras med tillsynsavgifter. Syftet med grundavgiften för tillsyn är att förbättra kostnadsmotsvarigheten för tillsynen och att främja kommunernas handlingsfrihet vid inriktningen av tillsynen, så att resurserna i större utsträckning kan användas för att förebygga sanitära olägenheter.

Gemensamt riksomfattande tillsynsprogram (Valvira)

Sökande av ändring i de avgifter inom miljö- och hälsoskydd som kommunen tar ut (19.9.2022)

Kaisa Mäntynen

Kaisa Mäntynen

Sakkunnig inom miljö- och hälsoskydd
Enheten för samhälle och miljö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2139, +358 40 703 6475
Ansvarsområden
  • intressebevakning, utvecklingsarbete och sakkunnigtjänster för kommunerna i anslutning till miljö- och hälsoskyddet
  • upprätthållande och samordning av den interaktiva e-postlistan för kommunernas miljöhälsodirektörer
  • deltagande i nationella projekt som stöder kommunernas arbete kring inomhusluft