Miljö- och hälsoskydd

Kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet

Kommunen ska sörja för att skyldigheterna enligt lagstiftningen om miljö- och hälsoskyddet följs inom kommunens område. I kommunen utarbetas en tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddet. I tillsynsplanen ska hänsyn tas till det riksomfattande tillsynsprogram som de styrande centrala ämbetsverken tillsammans utarbetat.

​De uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet som kommunerna ansvarar för kan i allmänhet delas in enligt följande:

  • rådgivning och vägledning för verksamhetsutövare  
  • systematisk tillsyn enligt det riksomfattande tillsynsprogrammet 
  • behandling av anmälningar och ansökningar som gäller verksamheten vid tillsyn-sobjekten och beslut om dessa  
  • regelbundna kontroller av tillsynsobjekten samt provtagning och undersökningar vid behov  
  • utfärdande av ålägganden eller tvångsmedel till följd av försummelse av efterlevnaden av lagen eller till följd av verksamhet som orsakar uppenbara hälsorisker 
  • utredning av epidemier.

Hälsoskyddet

Enligt hälsoskyddslagen ska kommunen inom sitt område främja och övervaka hälsoskyddet så att en hälsosam livsmiljö tryggas för invånarna. Kommunen ska också informera om hälsoskyddet och ordna

Livsmedelstillsyn

Kommunen ska sörja för att livsmedelstillsynen inom dess område sköts i enlighet med livs-medelslagen. Kommunen ska utarbeta en plan för regelbunden livsmedelstillsyn i kommunen så, att tillsynen

Övervakning av tobakslagen

I tobakslagen föreskrivs det om åtgärder för att förebygga att någon börjar använda tobaks-produkter, främja att människor slutar använda sådana produkter och skydda befolkningen mot att utsättas för

Veterinärvård

Kommunen är skyldig att inom sitt område ordna grundläggande veterinärtjänster för alla husdjur när tjänsterna i fråga inte annars står till buds inom samarbetsområdet. Till dessa tjänster hör också

Kaisa Mäntynen

Kaisa Mäntynen

Sakkunnig inom miljö- och hälsoskydd
Enheten för samhälle och miljö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2139, +358 40 703 6475
Ansvarsområden
  • intressebevakning, utvecklingsarbete och sakkunnigtjänster för kommunerna i anslutning till miljö- och hälsoskyddet
  • upprätthållande och samordning av den interaktiva e-postlistan för kommunernas miljöhälsodirektörer
  • deltagande i nationella projekt som stöder kommunernas arbete kring inomhusluft