Miljövård

Bullerbekämpning

Det allmänna målet för bullerbekämpning är en sund och trivsam livsmiljö utan bullerolägenheter. Det ökande bullret är ett hot mot människans hälsa och trivseln i miljön.

År 2006 meddelade statsrådet ett principbeslut om bullerbekämpning. Enligt beslutet måste bullernivåerna och exponeringen för buller i omgivningen minskas betydligt.

Målet är att antalet personer som bor i områden där medelljudnivån dagtid är högre än 55 decibel ska vara minst 20 procent mindre år 2020 än år 2003.

Bullerbekämpning ingår i bekämpningen av miljöförstöring. Bullerbekämpningens främsta mål och verktyg framgår av miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen (86/2000 respektive 169/2000). Lagens mål är att minimera bullrets olägenheter för hälsan och att främja en trivsam livsmiljön.

I och med ändringen av miljöskyddslagen (459/2004) och statsrådets förordning (801/2004) har Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG (bullerskyddsdirektivet) verkställts genom att lagen kräver mera bullerutredningar och verksamhetsplaner för bullerbekämpning och genom att förordningen preciserar åtgärder för hur dessa ska utarbetas.

Kommuner som har en befolkningskoncentration med över 100 000 invånare, som på basis av invånartätheten kan anses vara ett område med stadskaraktär, måste utarbeta bullerutredningar och bullerbekämpningsplaner med fem års mellanrum.

De första bullerutredningarna enligt EU:s bullerskyddsdirektiv blev klara år 2007. Av kommunerna i Finland deltog Helsingfors stad. År 2012 hade följande kommuner utarbetat bullerutredningar enligt direktivet: Helsingfors, Esbo och Grankulla, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg samt Lahtis. År 2017 ska dessutom Jyväskylä och Kuopio göra bullerutredningar.

Det primära sättet att bekämpa buller är att ingripa i uppkomsten av bullerutsläpp. Det blir allt viktigare för kommunerna att räkna med bullerbekämpning i planeringen av markanvändningen och trafiken. Likaså ska kommunerna se till att det finns tillräckligt med rekreationsområden utan störande buller.

Att bygga bostäder i områden där buller är en uppenbar olägenhet kräver att både bostäderna och boendemiljön skyddas mot buller. Det sekundära sättet att bekämpa buller är strukturell bullerbekämpning. I fråga om de mest krävande objekten finns det skäl att kombinera olika bullerbekämpningsmetoder i syfte att nå det bästa slutresultatet.

Tilläggsuppgifter