Miljövård

Förorenade markområden

Marken anses vara förorenad när ämnen som hamnat i den genom mänsklig verksamhet kan medföra olägenhet för hälsan eller naturen, minska den allmänna trivseln i miljön eller miljöns praktiska betydelse eller orsaka någon annan därmed jämförbar kränkning av allmänt eller enskilt intresse.

Graden av förorening beror på halten skadliga ämnen i marken, ämnenas egenskaper, disponeringen av det förorenade markområdet med närmiljö och naturförhållandena. 

I Finland inleddes undersökningarna av förorenade markområden i mitten av 1980-talet med markundersökningar på avstjälpningsplatser med hög riskfaktor.  Problemen började utredas riksomfattande i och med projektet för utredning och sanering av förorenade markområden (SAMASE) som pågick mellan åren 1989 och 1994.  I SAMASE-registret samlades uppgifter om cirka 10 000 markområden som misstänktes vara förorenade.  Det totala antalet förorenade områden bedömdes i alla fall vara avsevärt högre än det registrerade antalet.  Omkring 1 200 områden ansågs kräva brådskande sanering.

I datasystemet för markens tillstånd, som statens miljöförvaltning upprätthåller, finns uppgifter om drygt 25 000 områden där marken kan vara förorenad, är förorenad eller är sanerad. 

Förorenade markområden finns mest på orter med mycket industri, trafik, energiproduktion och avfallsbehandling. 

Tilläggsuppgifter

Pimasa-esiselvitys Kunta ja pilaantunut maaperä