Miljövård

Kommunerna äger skog

År 2013 ägde kommunerna cirka 430 117 hektar skog. Så gott som varje kommun (98 %) är skogsägare. Den skogsareal som kommunerna äger fördelar sig mycket ojämnt dem emellan. Över 1 000 hektar skog finns i 125 kommuner och över 3 000 hektar i 32 kommuner. De största skogsägarna är Uleåborg (21 366 ha), Kuopio (12 744 ha) och Helsingfors (9 926 ha), (Statistikcentralen Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013). År 2000 var 1,5 procent, dvs. cirka 6 400 hektar, av kommunernas skogar skyddade (Löfström m.fl. 2005). I dag är siffran troligen en aning högre.

Liksom andra skogsägare har också kommunerna flera sätt att främja naturens mångfald i skogen. När det gäller rekreationsskogar är kommunerna i särställning. Många av dessa skogsområden ska enligt kommunernas egna beslut inte behandlas som vanlig ekonomiskog.

Brister i skyddet av kommunernas skogar

Över 90 procent av de kommunägda skogarna har en skogsvårdsplan. Ungefär 40 procent av kommunerna delar in sitt skogsområde i olika slags markanvändningsklasser efter användning och läge, t.ex. ekonomiskogar och specialskogar. Men det finns många kommuner som inte har några strategiska mål för skogsvården. Under de allra senaste åren har några kommuner utarbetat ett strategiskt grönområdesprogram.  

Kommunerna kan påverka skyddet av annans skog

Kommunerna kan påverka skyddet av annans skog främst genom planläggning och indirekt också genom övrig planering och s.k. informationsstyrning. Kommunerna har börjat göra fler naturutredningar och det ger dem större möjligheter att beakta värdefulla objekt i planläggningen. Indirekt kan kommunerna lyfta fram tryggandet av naturens mångfald i skogen till exempel i sin planering av hållbar utveckling. Kommunerna kan påverka användningen av skogstillgångarna och sträva efter att trygga skogarnas ekonomiska betydelse för sysselsättningen och livskraften på landsbygden. Skogscertifiering, produktionsgrupperingar för certifierat virke och utbildning i hållbart skogsbruk och ekomärkning av skog är steg i riktning mot ett hållbart skogsbruk.

 ​​Mer information:

tags