Den kommunala miljövårdsmyndigheten

Miljöskyddsföreskrifter

Enligt 202 § i miljöskyddslagen (527/2014) får kommunen för verkställigheten av miljöskyddslagen meddela sådana allmänna föreskrifter som är påkallade av de lokala förhållandena och som gäller kommunen eller någon del av den.

I samma paragraf föreskrivs om vilka verksamheter och situationer som miljöskyddsföreskrifterna kan gälla respektive inte får gälla. Miljöskyddsföreskrifter får meddelas för verkställigheten av miljöskyddslagen. Kommunen kan meddela föreskrifter i syfte att konkretisera och precisera lagbestämmelserna eller lagar och förordningar som utfärdats med stöd av lagen samt skydda den lokala miljön. Det är onödigt att meddela föreskrifter om miljöföroreningar undviks i och med att man vidtar i övrigt tillräckliga miljöskyddsåtgärder. Föreskrifterna bör gälla klart avgränsade verksamheter eller allmänna förfaringssätt som inte kan regleras på något annat sätt.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan i enskilda fall bevilja undantag från en miljöskyddsföreskrift på de grunder som anges i föreskriften.

I 203 § i miljöskyddslagen föreskrivs om sättet att meddela kommunala miljöskyddsföreskrifter. Innan kommunala miljöskyddsföreskrifter meddelas ska kommunen ge den berörda statliga tillsynsmyndigheten och vid behov andra myndigheter tillfälle att ge utlåtande. Bestämmelser om att ge möjligheter till inflytande vid behandlingen av ett ärende finns i 41 § i förvaltningslagen. Information om att ärendet bereds ska också ges på kommunens webbplats.  Kommunen ska informera allmänt om miljöskyddsföreskrifterna så som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Föreskrifterna ska vara tillgängliga på kommunens webbplats och dessutom sändas för kännedom till den statliga tillsynsmyndigheten och till den statliga miljötillståndsmyndigheten.

I 190 § 4 mom. i miljöskyddslagen föreskrivs om sökande av ändring i kommunens beslut att godkänna miljöskyddsföreskrifterna. I beslut om godkännande av kommunala miljöskyddsföreskrifter får ändring sökas genom besvär på det sätt som anges i kommunallagen (410/2015). Den statliga tillsynsmyndigheten har rätt att söka ändring i beslut som gäller kommunala miljöskyddsföreskrifter.

Förv.mag. Aino Pietarinen har utrett de kommunala miljöskyddsföreskrifternas nuläge och möjligheter

Det är en omfattande utredning om tillämpningen av gällande miljöskyddsföreskrifter och hurdana föreskrifter som meddelats och hur väl de motsvarar kommunernas behov inom miljövården. Syftet i utvecklingsdelen av utredningen har varit att bland annat utreda möjligheterna att med hjälp av miljöskyddsföreskrifter minska miljöförvaltningens lokala uppgifter genom att flytta tyngdpunkten från tillståndsförfarande till normreglering.

Jokimaisema

Kuntien ympäristönsuojelumääräykset. Nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet

Selvityksessä kartoitetaan tällä hetkellä voimassa olevien ympäristönsuojelumääräysten kokonaisuus: kuinka laajasti ne ovat kunnissa käytössä, millaisia määräyksiä on annettu ja kuinka ne vastaavat kuntien tarpeita ympäristönsuojelussa. Selvityksen toisena tutkimustehtävänä on pohtia määräysten
lateral-image-left
tags