Miljövård

Naturvård

Kommunen ska främja naturvården i sin verksamhet. Enligt grundlagen bär var och en ansvar för naturen och dess mångfald och det allmänna ska verka för att alla tillförsäkras en sund miljö.  Enligt kommunallagen ska kommunen sträva efter att främja sina invånares välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område.

Enligt naturvårdslagen (20.12.1996/1096) ska kommunerna främja naturvården och landskapsvården inom sina områden.

Markanvändnings- och bygglagen (5.2.1999/132) reglerar områdesanvändningen och byggandet bland annat så att en ekologiskt hållbar utveckling främjas. Mål för områdesplaneringen är bland annat att främja möjligheterna att bevara naturens mångfald och andra naturvärden och en sparsam användning av naturresurserna.

Utredningarna om en plans konsekvenser ska innehålla tillräckliga uppgifter för att det ska vara möjligt att bedöma vilka betydande direkta och indirekta konsekvenser genomförandet av planen har för bland annat jord- och berggrunden, vattnet, luften, klimatet, växt- och djurarter, naturens mångfald, naturresurserna och landskapet. I samband med utarbetandet och godkännandet av planförslag ska planläggaren också lyfta fram möjligheter att minska olägenheter som riktas mot naturmiljön.

Syftet med markanvändnings- och bygglagen är att reglera områdesanvändningen och byggandet för att på det sättet skapa förutsättningar för en bra livsmiljö och främja en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling.

Enligt lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning ska kommunen inom sitt område övervaka och främja miljövården så att det genom skydd, vård och utveckling av naturen och annan miljö blir möjligt att trygga en hälsosam, trivsam och stimulerande samt naturekonomiskt hållbar livsmiljö för kommunens invånare.

Utgående från naturvårdslagen har kommunen utöver den allmänna uppgiften att främja naturvård inte några andra egentliga myndighetsuppgifter än fridlysning av ett naturminnesmärke som finns på privatägd mark/hävning av fridlysningen (26 och 28 § i naturvårdslagen).

Fridlysning av naturminnesmärke genom kommunalt beslut

lateral-image-right

Lagstiftning för att trygga naturens mångfald

Miljöministeriet

lateral-image-left