Miljövård

Vattenskydd och vattenvård

Målet med vattenskyddet och vattenvården är att skydda, förbättra och återställa yt- och grundvattnen så att vattenstatusen inte ska försämras, och att vattendragens status ska vara minst god år 2015, i vissa fall år 2021 eller 2027. För vattenvården har det bildats vattenförvaltningsområden. För varje förvaltningsområde utarbetas en förvaltningsplan och ett åtgärdsprogram för att statusen ska nås.

Gemensamma mål har satts upp för bättre vattenstatus i hela Europeiska unionen genom ramdirektivet för EU:s vattenpolitik. Målet med vattenskyddet är att skydda, förbättra och återställa vattnen så att vattenstatusen inte ska försämras, och att vattendragens status år 2015 ska vara minst god. I Finland har direktivet verkställts genom fyra nya lagar av vilka den viktigaste är lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen.

Kommunerna har ett lokalt ansvar för främjandet och övervakningen av vattenskyddet.  Om den kommunala miljövårdsmyndighetens vattenskyddsuppgifter föreskrivs både i vattenlagen och i miljöskyddslagen (förorening).

Vattenlagen reglerar i dag främst användningen av vatten, byggande i vattendrag, flottning, torrläggning av jord- och skogsbruksmark, vattenståndsreglering och tagande av grundvatten. Bestämmelserna om rening av avloppsvatten har flyttats till miljöskyddslagen. Miljöskyddslagen reglerar i dag all verksamhet som förorenar miljön.

Tilläggsuppgifter