Information om de förändringar transportservicelagen för med sig för kommunsektorn från 1.7.2018

Lagen om transportservice medför förändringar i ordnandet av taxitrafik på marknadsvillkor i Finland. Den påverkar också organiseringen av kollektivtrafiken. Det betyder bland annat nya villkor men också nya möjligheter vid upphandlingen av transporter i kommunerna. 

Trafi, Trafikverket och Kommunförbundet har sammanställt information om ändringarna för kommunerna. I slutet av denna sida finns en länk till informationen.

Kommunförbundet har tidigare informerat om kommande lagändringar: Har din kommun förberett sig på avregleringen av taxitrafiken för sina persontransporter?  (Aktuellt 29.1.2018)

Kommunförbundet har också förmedlat nyheter angående trafikservicelagen: 

 • Valtioneuvosto on 26.4.2018 antanut asetuksen sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkan enimmäishinnasta (med pdf på svenska som bilaga). Förordningen gäller till slutet av 2018 och avser endast resor som ersätts av FPA. Kommunerna kan tillämpa förordningens maximipris i upphandlingen av transporter och till exempel begära rabatt på det priset i offertförfrågan.
   
 • Villkoren för användning av servicesedlar ska ännu utredas. Kommunförbundets uppfattning är att det med den nuvarande lagstiftningen inte går att använda servicesedlar även om det skrivits in i trafikservicelagen. I den fortsatta utredningen granskas bland annat den skatterättsliga sidan av sedlarna och hur deras värde bestäms mer exakt. 
   
 • Kommunförbundet har fått förfrågningar av behöriga kollektivtrafikmyndigheter angående tolkningen av kraven på biljett- och betalsystemens interoperabilitet (transportservicelagen III avd. 2 kap. 3 §) i situationer där den behöriga myndigheten skaffar till exempel skoltransporter som är öppna för alla resenärer. Biljett- och betalsystemens interoperabilitet gäller dock främst upphandling inom trafikavtalsförordningens tillämpningsområde och gäller således inte till exempel transporttjänster enligt lagen om grundläggande utbildning eller handikappservicelagen. 
   
 • För upphandling inom trafikavtalsförordningens tillämpningsområde bör den behöriga kollektivtrafikmyndigheten observera att sådana biljett- och betalsystem som nämns i förordningen (transportservicelagen III avd. 2 kap. 3 §) ännu inte finns i kommersiellt bruk i sådan utsträckning att ett sådant kunde upphandlas inom ramen för konkurrensutsättning utan avsevärda kostnader. Man kan alltså inte förutsätta anskaffning av ett system som inte kan köpas på rimliga villkor. Motiveringarna i regeringspropositionen stöder tolkningen. De behöriga myndigheterna bör dock aktivt bevaka systemutvecklingen och ta i bruk system som uppfyller villkoren enligt lagen så fort det rimligen är möjligt. 
   
 • Om resans pris grundar sig på avståndet eller restiden ska fordonet ha en taxameter som uppfyller EU-direktivet (2014/32/EU). Fordonslagen tillåter från 1.7.2018 också användning av alternativa apparater eller system under vissa förutsättningar. Men enligt Tukes (Säkerhets- och kemikalieverket) är de alternativa apparaterna inte i linje med direktivet för mätinstrument eller lagen om mätinstrument. Trafi och Tukes diskuterar saken och kommer att informera om den på Trafis webbplats www.trafi.fi/sv/trafiktillstand.
   
 • Om kommunen har ett eget system för de tjänster som ska konkurrensutsättas, till exempel där ersättningen till trafikanterna utgår från en kartapplikation utan taxameter i fordonen, kan sådana system användas också i fortsättningen.

Taxiresor som ersätts av FPA

 • Förändringar i taxiresor som ersätts av FPA från 1.7.2018 när 17 regionala serviceproducenter börjar ansvara för taxitjänster som ersätts av FPA. FPA ersätter endast när resan beställts via den regionala centralen, vars nummer börjar med 0800.

Mer information

tags
Jaana Viemerö

Jaana Viemerö

Specialsakkunnig, handikappservice och behörighet inom socialvården
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
Ansvarsområden
 • omsorger om utvecklingsstörda
 • handikappservice
 • behörighet inom socialvården
 • internationellt samarbete inom socialvården
 • utvecklingsnätverket för handikappservice inom landskapen (Maakunnallistuvat vammaispalvelut)
 • nätverket för sakkunniga inom specialomsorger
 • projektet Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund att klara sig i undantags- och krissituationer