Avfallshantering

Avfallsbeskattning

Huvudmännen för deponier beskattas jämlikt

Avfallsskattelagen reviderades i början av 2011. Då breddades skatteunderlaget. Avfallsskatten gäller i första hand det avfall som transporteras till en avstjälpningsplats (deponi) och som kan återvinnas både tekniskt och miljöbaserat. De avfallsgrupper som enligt lagen ska beskattas upptas i Miljöministeriets förordning om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall (farligt avfall) som utfärdats med stöd av avfallslagen. Landskapet Åland har motsvarande lagstiftning om skattepliktiga avfallsgrupper.

De volymmässigt största skattepliktiga avfallstyperna är utöver kommunalt avfall aska och slagg från kraftverk och järn- och stålindustrin, avfall från avfallshanteringsanläggningar, avfall från skogsindustrin samt byggavfall utom marksubstanser, uppgrävda massor från förorenade områden, sten och muddermassor. Skatten omfattar också bland annat avfall från organisk-kemiska processer, skrotfordon, el- och elektronikskrot samt avfall från hälsovården och jord- och skogsbruket.

Skatten gäller inte avfall som inte kan återvinnas eller behandlas tekniskt i stället för att deponeras på avstjälpningsplats eller där återvinnings- eller behandlingsalternativen inte är miljömässigt hållbara. Det är t.ex. mineralavfall, avfall från oorganiska kemiska processer eller marksubstanser.

Avfallsskatten år 2017 är 70 euro per ton avfall som deponeras på avstjälpningsplatsen. Skatten har höjts stegvis från 40 euro per ton år 2011 och 2012 till dagens nivå sedan början av 2016.

Skatten omfattar alla avstjälpningsplatser, både allmänna och privata, där det deponeras avfall som hör till en skattepliktig avfallstyp. Skatteplikten skulle därmed inte som i den gällande avfallsskattelagen bygga på om avfallet transporteras till allmänna avstjälpningsplatser och liknande platser som anlagts för mottagning av i första hand avfall som andra producerat eller till privata avstjälpningsplatser eller uppläggningsområden.

Beskattningen gäller endast behandlingen av avfall på avstjälpningsplatsen. Skattepliktiga deponier är inte mellanlagringsområden för avfall, avstjälpningsplatser för marksubstanser, komposteringsfält eller områden för avfallsåtervinning. Skatt tas inte heller ut för avfall som återvinns på avstjälpningsplatsen. Såsom skattefritt avfall anses ändå inte glasavfall eller betongavfall bestående av bitar med en diameter över 150 millimeter som deponeras där.  Lagen tillämpas inte på farligt avfall.

På behöriga myndigheter tillämpas vad som föreskrivs i 4 § i punktskattelagen (182/2010), det är Skatteförvaltningen och Tullen. Huvudmannen för avstjälpningsplatsen ska innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan till Skatteförvaltningen för registrering som skattskyldig. Anmälan ska också göras om avstjälpningsplatsen stängs. Den skattskyldige ska för varje avstjälpningsplats ge in en separat skattedeklaration till Skatteförvaltningen. Sedan 1.1.2015 ska den skattskyldige lämna en rapport till Skatteförvaltningen också över icke-skattepliktigt avfall som förts till avstjälpningsplatsen.

Läs mera:

tags
Tuulia Innala

Förnamn
Tuulia
Efternamn
Innala
sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2565
Mobiltelefon
+358 40 572 2120
Ansvarsområden
  • Avfallshantering
  • Vattentjänster
  • Dagvattenhantering.
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka