Avfall

Avfallstransport enligt avtal ska ses över

Enligt övergångsbestämmelsen i den nya avfallslagen (149 §) ska en kommun där avfallstransporten ordnas som avfallstransport enligt avtal se över avfallstransportsystemet.

För att avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren ska kunna fortgå krävs att villkoren i 37 § i avfallslagen uppfylls. (Se paragraferna i slutet)

Nedan anges vad kommunen bör utreda i fråga om avfallstransportsystemet

(Krav: Beslutets verkningar sammantaget bedöms vara positiva, särskilt med beaktande av konsekvenserna för hushållen och för företagens och myndigheternas verksamhet).

a. Läget

 1. Fastigheter där det uppkommer avfall: Antalet fastigheter och mängden avfall som uppkommer. Antalet fastigheter som anslutit sig till anordnad avfallstransport.
 2. Mängden avfall som förs till mottagningsplatser inom kommunens behandlingssystem och mängden avfall som förs någon annanstans.
 3. Intervallen mellan sopkärlstömningarna > Iakttas avfallshanteringsföreskrifterna?

b. Hushåll (Krav: Avfallstransporttjänster tillhandahålls allomfattande och tillförlitligt samt på skäliga och icke-diskriminerande villkor)

 1. Tillgången till service: Finns det transportörer för alla områden eller blir sopkärlen på vissa områden otömda?
 2. Är priserna rimliga på olika områden, eventuella prisskillnader och vad beror de på?
 3. Kvaliteten på tjänsterna Hur fungerar systemet i dag? Jämförelse med eventuella kvalitetskriterier för den transport som kommunen ordnar.

c. Kommunernas, myndigheternas och avfallsverkets verksamhet (Krav: avfallstransporten främjar avfallshanteringens allmänna funktion, stöder utvecklingen av avfallshanteringen i regionen...;)

 1. Myndigheternas möjligheter att i praktiken följa och övervaka sopkärlstömningarna och avfallstransporterna
 2. Olika systems verkningar på det kommunala avfallsverkets behandlingssystem och på utvecklingen av det

d. Miljön (Krav: verksamheten bedrivs utan att hälsan eller miljön orsakas fara eller skada)

 1. Trafik och utsläpp som transporterna i olika system medför
 2. Övriga skillnader mellan utsläpp och miljökonsekvenser i systemen

e. Företag

 1. Fungerande företag och transporternas betydelse i deras verksamhet (företagens kvalifikationer, möjligheter att investera)
 2. Eventuellt uppstår nya företag och andra faller bort i takt med att konkurrensutsättningen samordnas
 3. Sysselsättande effekt

 

Bestämmelser:

 

AvfallsL 35 §. Ordnande av fastighetsvis avfallstransport (2 momentet)
- - - -
Fastighetsvis avfallstransport ska oavsett metod ordnas så att avfallstransporttjänster tillhandahålls allomfattande och tillförlitligt samt på skäliga och icke-diskriminerande villkor.
------

37 §. Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar. Kommunen kan besluta att fastighetsvis avfallstransport ordnas i kommunen eller en del av kommunen så att fastighetsinnehavaren avtalar om den med en avfallstransportör (avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar), om
1) avfallstransporten då uppfyller villkoren i 35 § 2 mom.,
2) avfallstransporten främjar avfallshanteringens allmänna funktion, stöder utvecklingen av avfallshanteringen i regionen och inte medför fara eller skada för hälsan eller miljön,
3) beslutets verkningar sammantaget bedöms vara positiva, särskilt med beaktande av konsekvenserna för hushållen och för företagens och myndigheternas verksamhet.

Kommunen kan besluta att avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar ska gälla avfall av en viss typ eller beskaffenhet.

Kommunen ska följa och övervaka att det beslut som avses i 1 mom. verkställs och att dess villkor uppfylls samt vid behov behandla frågan om avfallstransport på nytt.

149 § Tillämpning av tidigare bestämmelser (4 momentet)
- - - - -
En kommun där ordnad avfallstransport som avses i 1993 års avfallslag vid ikraftträdandet av denna lag ordnas som avfallstransport enligt avtal ska se på vilka möjligheter det finns att ordna avfallstransport enligt villkoren i 37 § 1 mom. i denna lag för avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren och fatta beslut i saken inom ett år från det att lagen trädde i kraft. Om beslutet innebär övergång till kommunalt anordnad avfallstransport i stället för avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar, ska det bestämmas i beslutet att avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar upphör, vilket får ske tidigast tre år efter det att beslutet fattades och ska ske senast fem år från det att lagen trädde i kraft.
- - - - -

tags
Tuulia Innala

Förnamn
Tuulia
Efternamn
Innala
sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2565
Mobiltelefon
+358 40 572 2120
Ansvarsområden
 • Avfallshantering
 • Vattentjänster
 • Dagvattenhantering.
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka