Avfall

Europeiska unionens avfallsdirektiv

Avfallsdirektivet syftar i synnerhet till att förhindra att avfall uppstår och till att främja återanvändningen och återvinningen av avfall. Direktivet stärker den så kallade avfallshierarkin i fem steg, enligt vilken följande prioritetsordning i regel ska följas i avfallspolitiken: förebyggande av avfallsuppkomsten, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning och bortskaffande.

EU:s återvinningskrav

Avfallsdirektivet syftar till att främja återvinningen av avfall så att åtminstone hälften av det pappersav-fall, metallavfall, plastavfall och glasavfall som uppstår som kommunalt avfall samt åtminstone 70 pro-cent av bygg- och rivningsavfallet återvinns år 2020. För att minska avfallet och dess skadlighet är medlemsländerna bland annat skyldiga att utarbeta och verkställa program om detta.

Avfallspolitiken förenhetligas

Avfallsdirektivet förtydligar definitionen på avfall och försöker på så sätt förenhetliga avfallspolitiken i medlemsländerna. I direktivet finns det bland annat bestämmelser om specifika kriterier enligt vilka man kan avgöra när specifikt avfall upphör att vara avfall och om ett specifikt material är en biprodukt eller avfall.

Avfallsdirektivet trädde i kraft

Medlemsländerna borde ha gjort det nya avfallsdirektivet gällande senast 12.12.2010. I Finland görs direktivet gällande genom avfallslagen. Se länken om förnyandet av avfallslagen. 

Lagstiftningen

tags