Avfallshantering

Kommunala avfallshanteringsföreskrifter

Utarbetandet av avfallshanteringsföreskrifter bygger på 91 § i avfallslagen (646/2011). Föreskrifterna är ett redskap för att verkställa avfallslagen med beaktande av de lokala förhållandena. Dessutom är de ett viktigt redskap och styrmedel för att få avfallshanteringen i kommunerna att fungera i praktiken. De avfallshanteringsföreskrifter som getts ut före 1.5.2012 måste uppdateras så att de följer den nya avfallslagen.

Avfallshanteringsmyndigheten bereder och godkänner avfallshanteringsföreskrifterna

De kommunala avfallshanteringsföreskrifterna bereds och godkänns enligt 23 § i avfallslagen av den avfallshanteringsmyndighet som kommunen utser. Rekommendationen är att företrädare för alla kommuner inom det område där avfallshanteringsföreskrifterna tillämpas ska delta i utarbetandet av föreskrifterna (t.ex. tillsynsmyndighet, avfallsverk). Vid behov förs förhandlingar också med producentsammanslutningar och privata avfallshanteringsföretag. Dessutom ska bestämmelserna om att ge möjligheter till inflytande enligt 41 § i förvaltningslagen (434/2003) följas. I lagen sägs att om ärendet kan ha en betydande inverkan på personers livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden, ska myndigheten ge dessa personer möjlighet att få uppgifter om utgångspunkterna och målen för behandlingen av ärendet samt att uttala sin åsikt om ärendet.

Innehållet i avfallshanteringsföreskrifterna

Genom de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna kan man till vissa delar precisera verkställigheten av bestämmelserna i avfallslagen eller allmänna föreskrifter som statsrådet meddelat med stöd av dem. Det är inte nödvändigt att i avfallshanteringsföreskrifterna upprepa det som sägs i lag och förordning, exempelvis bestämmelserna om avfallets deponerbarhet på en avstjälpningsplats. I avfallslagen som trädde i kraft 1.5.2012 har utfärdandet av föreskrifter begränsats en aning jämfört med tidigare. I och med att den nya avfallslagen trädde i kraft gällde inte längre de avfallshanteringsföreskrifter som stod i strid med den nya lagen. Ett exempel är de kommunala föreskrifterna om skyldigheter för näringsutövare att sortera och samla in avfall separat.

Enligt 91 § i avfallslagen får kommunen "utfärda för verkställigheten av denna lag behövliga allmänna föreskrifter som är påkallade av de lokala förhållandena och gäller kommunen eller någon del av den". Bakgrunden till de primära operativa skyldigheterna i avfallshanteringsföreskrifterna finns särskilt i avfallslagens 8 §, 13 §, 15 §, 32 §, 34 §, 35 §, 40 § och 41 §. Kommunens bestämmanderätt gäller främst avfall som omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering och som definieras i 32 § i avfallslagen.

Avfallshanteringsföreskrifterna kan gälla

 • operativ organisering av avfallshanteringen
 • åtgärder för att minska uppkomsten avfall
 • förhindrande av hälso- och miljöolägenheter av avfall och avfallshantering
 • avfallssortering
 • organisering av insamling, transport och behandling av avfall
 • tekniska krav på avfallshanteringen, såsom kvaliteten på sopkärl och transportmateriel för avfall och tillåtna lastningstider
 • tillåtande av egen behandling av avfall och förutsättningarna för det
 • förhindrande nedskräpning
 • preciseringar om avfallstransportörens skyldighet att lämna uppgifter enligt 39 § i lagen 

Det är viktigt att i föreskrifterna ange vilken myndighet som på ansökan beviljar tillstånd att avvika från de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna.

Till vissa delar kan föreskrifter utfärdas också om avfall som inte omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering, såsom avfall från näringsverksamhet. Kommunens bestämmanderätt gäller dock enbart praktiska arrangemang och tekniska krav i fråga om insamlingen, mottagningen och transporten av avfallet. Föreskrifterna ska bindas till hälso- och miljöskyddsaspekter som beror på okontrollerad behandling av avfall. Därför får det utfärdas föreskrifter om var sopkärl ska placeras, men inte exempelvis om vart avfallet från näringsverksamheten ska transporteras.

Följande aspekter ska inte tas upp i avfallshanteringsföreskrifterna:

 • förbud att sprida gödsel (föreskrivs i nitratförordningen)
 • förbud mot dumpning av överskottsmassor på viktiga grundvattenområden
 • avfallsavgifter
 • uppsamling av djurs exkrementer
 • behandling av avfall som innehåller kött
 • båtsport

Inte heller ska föreskrifterna ta upp straffrättsliga påföljder, men i föreskrifterna kan man hänvisa till straffbestämmelser.

Kommunförbundets mall

Kommunförbundet gav på våren 2014 ut handboken Utarbetande av avfallshanteringsföreskrifter – Handbok om kommunala avfallshanteringsföreskrifter för beredare och beslutsfattare.  Mallen består av två delar: en allmän del och egentliga avfallshanteringsföreskrifter. Indelningen motiveras med att det inte är ändamålsenligt att i de egentliga föreskrifterna ta med bestämmelser som ingår i lagstiftningen, t.ex. i avfallslagen, avfallsförordningen eller annan lagstiftning. Men det är viktigt att berätta om bestämmelserna för läsaren. I den allmänna delen behandlas bestämmelser och principer som bygger på avfallslagen, till exempel kommunens skyldighet att ordna avfallshantering, producentansvar och förhindrande av nedskräpning.

De egentliga avfallshanteringsföreskrifterna kompletterar bestämmelserna i lagstiftningen. De är uppbyggda i enlighet med hur avfallshanteringskedjan fortskrider. I föreskrifterna har man velat betona fastigheternas skyldighet att ansluta sig till den kommunala avfallshanteringen och därför finns paragraferna om det och om anslutning till fastighetsvis avfallstransport i början av mallen. I flera gamla kommunala föreskrifter har paragraferna om anslutning till avfallstransport placerats i anknytning till paragraferna om avfallstransport, men då har själva anslutningen inte framträtt tillräckligt väl.

Efter paragraferna om anslutning följer föreskrifter om avfallsinsamling, sopkärl och avfallstransport. Ämnesområden som gäller endast en del av kommunens aktörer eller invånare har placerats i egna kapitel i slutet av föreskrifterna. Det gäller exempelvis avloppsslam i glesbygdsområden.

I handboken ges exempel på innehåll i avfallshanteringsföreskrifter. Det är meningen att avfallshanteringsmyndigheten ska bearbeta innehållet så att det passar de lokala förhållandena. Frågan om införande av handbokens paragrafer i kommunens avfallshanteringsföreskrifter ska bedömas vid beredningen av dessa. Observera att skyldigheterna i handboken, till exempel skyldigheten att sortera användbart avfall, är exempel och inte bindande anvisningar. Utöver själva exemplen anger handboken bakgrunden och motiveringen till föreskriften i fråga. Syftet är att aktörerna ska kunna använda också motiveringarna i sitt eget arbete.

Del 2 i handboken, Allmän del och Kommunala avfallshanteringsföreskrifter, har tagits ut till en textfil som kan bearbetas och därmed utgöra ett underlag för avfallshanteringsmyndigheternas arbete. Vi rekommenderar att textfilen används tillsammans med hela handboken. Exempelvis motiveringarna till enskilda paragrafer bör inte lämnas kvar i själva texten.

Utarbetande av avfallshanteringsföreskrifter

Handbok om kommunala avfallshanteringsföreskrifter för beredare och beslutsfattare

lateral-image-left
tags
Tuulia Innala

Förnamn
Tuulia
Efternamn
Innala
sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2565
Mobiltelefon
+358 40 572 2120
Ansvarsområden
 • Avfallshantering
 • Vattentjänster
 • Dagvattenhantering.
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka