Avfallslagstiftningen

Undantag från den kommunala hanteringen av kommunalt avfall

Social- och hälsovården, utbildningsverksamheten och statens, kommuners, församlingars och andra offentligrättsliga samfunds samt offentligrättsliga föreningars förvaltning och servicefunktioner kan på ansökan lämnas utanför den kommunala avfallshanteringen.

Undantag kan beviljas om förutsättningarna i 42 § i avfallslagen uppfylls. En förutsättning är att en på detta sätt ordnad avfallshantering är befogad för ordnande av fastighetens övriga avfallshantering och att det leder till ett bättre slutresultat med tanke på prioriteringsordningen och att det inte medför någon fara eller skada för miljön eller hälsan. Beslutet fattas för viss tid, högst fem år.

Avfallsinnehavaren ska årligen lämna uppgifter till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten om typen och mängden av avfall som uppkommit i verksamheten samt om leveransplatserna och behandlingssättet. Om det enligt uppgifter är uppenbart att förutsättningarna inte längre uppfylls inom den tid beslutet anger, ska den kommunala avfallshanteringsmyndigheten ta upp ärendet till ny behandling, trots att det inte finns någon uttrycklig bestämmelse om detta.

Det bör konstateras att det lönar sig för kommunerna och deras avfallsverk att hålla ihop hanteringen av det kommunala avfallet så väl som möjligt för att avfallshanteringssystemet ska vara kostnadseffektivt. I allmänhet är det inte förenligt med kommunens eller dess avfallsverks intresse att hanteringen av kommunalt avfall splittras på det sätt som avses i 42 §. Undantag kan i enskilda fall vara befogade för fastighetsinnehavarens övriga avfallshantering och bättre med tanke på prioriteringsordningen.

Fastighetsvis granskning

Med stöd av 42 § i avfallslagen (Undantag från skyldigheten att överlämna avfall till kommunalt anordnad avfallshantering) granskas avfallshanteringen på varje fastighet separat. Beslut i ärendet kan troligen inte fattas beträffande en enda avfallsproducents olika funktioner så att det skulle gälla kommunens område generellt utan att man granskar ärendet fastighetsvis: naturligtvis måste man i slutändan beakta helheten av fastigheter och deras gemensamma avfallshantering, och arrangemanget kan täcka ett större område.

Undantaget gäller enligt paragrafens ordalydelse uttryckligen ordnande av fastighetens övriga avfallshantering. Undantag kan beviljas när det på fastigheten uppstår också annat avfall än kommunalt avfall som kommunen ansvarar för, sådant avfall som det på det sätt som anges i paragrafen är befogat att behandla tillsammans med det kommunala avfall som uppstår på fastigheten och som kommunen ansvarar för.

Plan för avfallshanteringen och utredning om vilket arrangemang som är bäst

Det är sökandens uppgift att utreda om förutsättningarna uppfylls eller inte. Enbart en skriftlig ansökan utan utredningar räcker inte som underlag för beslutsfattandet. Till ansökan måste bifogas en (preliminär) plan för avfallet och andra omständigheter på fastigheten. Av planen ska framgå

 • hur den övriga avfallshanteringen är ordnad
 • hur hanteringen av kommunalt avfall är ordnad inom ramen för den övriga avfallshanteringen och utredningar om detta
 • varför det med tanke på den övriga avfallshanteringen är motiverat att hantera kommunalt avfall tillsammans med övrigt avfall samt
 • på vilket sätt det leder till ett bättre slutresultat med tanke på prioriteringsordningen än den kommunala avfallshanteringen
 • att det inte medför någon fara eller skada för miljön eller hälsan.

Myndighetsbehandling

Den kommunala avfallshanteringsmyndigheten ska enligt myndighetsprincipen begära nödvändiga tilläggsutredningar för ansökan och bistå sökanden när denna kompletterar ansökan.

När kommunen fått de nödvändiga planerna och utredningarna med jämförelsematerial ska den höra kommunens avfallsverk/avfallsbolag och underhandla med verket/bolaget i syfte att få fram dess syn och i syfte att utreda om den kommunala avfallshanteringen kan erbjuda en tjänst som är på samma nivå och som leder till ett lika bra slutresultat med tanke på prioriteringsordningen i fråga om kommunalt avfall som sökanden har avsett. Det är avfallsnämnden som tillsammans med avfallsverket/avfallsbolaget ska utreda alternativen.

Avfallsnämnden kan också själv påverka avfallshanteringstjänsterna till exempel genom att ändra avfallshanteringsföreskrifterna eller skräddarsy den kommunala avfallshanteringenstjänsten så att den bättre bemöter till exempel sjukhusens behov. Men det räcker inte med att enbart ändra föreskrifterna när tjänsten också ska kunna skötas av ett avfallsbolag. Avfallshanteringstjänsten kan exempelvis bygga på frivillig separat insamling och på ett för ändamålet planerat serviceblock utan de skyldigheter till separat insamling som anges i avfallshanteringsföreskrifterna. I sådana fall kan det dock behövas nya avgiftsgrunder för ändamålet i avfallstaxan, om sådana inte finns från tidigare.

Prövning av förutsättningar för undantag

Undantag kan beviljas om det visar sig

 • att det är befogat att med tanke på hanteringen av sökandens övriga avfall hantera sökandens kommunala avfall tillsammans med detta
 • att avfallsverket/avfallsbolaget inte tillsammans med avfallsnämnden kan skapa en sådan tjänst som leder till ett minst lika bra slutresultat med tanke på prioriteringsordningen som den alternativa hanteringen i ansökan
 • att hanteringen inte medför någon fara eller skada för miljön eller hälsan.

I paragrafen heter det "får ordnas" inte "ska ordnas", det vill säga man kan fråga sig om undantag måste beviljas om alla de ovanstående kriterierna uppfylls. Principen om ändamålsbundenhet i förvaltningen begränsar myndighetens prövning också i dessa förhållanden, det vill säga att i regel bör undantag beviljas om slutresultatet med tanke på sökandens övriga avfallshantering och prioriteringsordningen är bättre än den kommunala avfallshanteringen.

Det ska framhållas att

 • det gäller undantag från det normala sättet att ordna ärendena och
 • att den avvikande hanteringen av det kommunala avfallet ska ha en tydlig positiv inverkan på sökandens övriga avfallshantering och
 • det avvikande avfallshanteringsarrangemanget ska vara bättre än det kommunala alternativet för att undantag ska kunna beviljas.

Vilket arrangemang som är bäst granskas objektivt utifrån avfallshanteringen och prioriteringsordningen. Här har avfallsnämnden en diger uppgift när den i alla fall representerar den kommunala avfallshanteringssynen och för sin del svarar för att den kommunala avfallshanteringen ska vara effektiv.

Undantag från avfallshantering i andra hand?

I praktiken finns det för närvarande en tjänst för behandling av kommunalt avfall och i vissa fall också övrigt avfall att tillgå enbart inom den kommunala avfallshanteringen.  Kommunen ansvarar för det kommunala avfall som uppstår inom social- och hälsovården, utbildningsverksamheten och statens, kommuners, församlingars och andra offentligrättsliga samfunds samt offentligrättsliga föreningars förvaltning och servicefunktioner. Kommunens avfallsverk kan behandla övrigt avfall från en dessa funktioner med stöd av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering i andra hand när en sådan tjänst inte finns att få på marknaden (AvfallsL 33 §).

 

Om någon söker undantag enligt 42 § i avfallslagen och i något skede planerar föra sitt kommunala avfall till den kommunala avfallshanteringen med stöd av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering i andra hand kan det inte anses föreligga grunder för att bevilja undantag. Då avviker man ju inte från kommunens ansvar, utan endast en del av servicekedjan överförs på privata aktörer, avfallstransportbolag. Undantag kan alltså inte beviljas för avfall som kommunen hanterar i andra hand.

Ett beslut ska motiveras

Vare sig ett beslut är positivt eller negativt ska det motiveras väl. För att man ska kunna göra det måste beslutet bygga på ett tillräckligt material. I sammanhanget kan det behövas jämförelsetabeller. Hur jämförelsen byggs upp beror på avfallshanteringssystemen.

Trots att avfallsnämnden är tvungen att föra regelbundna förhandlingar med avfallsbolaget om alternativ att producera tjänsterna, är det nämnden som tar beslutet helt självständigt och behöver till exempel inte understöd av avfallsbolaget för ett positivt beslut. Om avfallsbolaget anser att ansökan bör tillmötesgås, kan det vara utgångspunkten, men det krävs ändå att bolaget lägger fram utredningar om varför kommunen inte kan sköta tjänsten.

Ändring i beslutet söks genom förvaltningsbesvär hos den regionala förvaltningsdomstolen. Besvärsrätt i fråga om ett negativt beslut har sökanden, och i fråga om ett positivt beslut åtminstone avfallsverket.  

tags
Tuulia Innala

Förnamn
Tuulia
Efternamn
Innala
sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2565
Mobiltelefon
+358 40 572 2120
Ansvarsområden
 • Avfallshantering
 • Vattentjänster
 • Dagvattenhantering.
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka