Energiproduktion och energiförsörjning

Energiproduktion

En grundförutsättning för välfärd är en daglig trygg och störningsfri tillgång till värme och elektricitet. Energins centrala betydelse understryks i vårt land där uppvärmningen av byggnader, en energiintensiv industri och långa avstånd kräver mycket energi.

Kommunerna är viktiga leverantörer och organisatörer av fjärrvärmetjänster. De är också viktiga aktörer vid samproduktion av värme och el. Också fjärrkyla börjar etablera sig som en ny serviceform i större städer. Kommunerna deltar också i eldistributionen, elhandeln och distributionen av naturgas.

Tjänsterna inom energiproduktionen och energidistributionen sköts i praktiken enligt affärsekonomiska principer i bolagsform. Frågor som hänför sig till ägarskap sköts då av personer som kommunen valt in i bolagets styrelse och vid bolagsstämmorna.

Valet av bränsle och metoderna för produktionen påverkar energipriserna, den lokala luftkvaliteten och energisjälvförsörjningen och motverkar klimatförändringen. Valen har också indirekta effekter på kommunernas livskraft och på sysselsättningen.

Lagstiftningen om el- och gasmarknaden reglerar att den lokala eldistributionen som fungerar som ett naturligt monopol har en rimlig prissättning och är leveranssäker. Elmarknaden är samnordisk och konsumenten har möjlighet att byta eldistributör. Fjärrvärmen har via sitt separata nät i princip monopol i stadscentrum och tätorter. Fjärrvärmen konkurrerar ändå med andra byggnadsspecifika uppvärmningsmetoder.

Energiproduktionen och ordnandet av distributionen utgör en väsentlig del av samhälls- och trafikplaneringen i kommunerna.

Kommunförbundet bistår kommunerna i olika frågor som har att göra med energiproduktion, energibolagens ägarpolitik och energiförbrukning.

Tilläggsuppgifter

tags