Energianvändning och energiproduktion

Energistöd

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja energistöd inom ramen för sina årliga anslag. Också Europeiska Unionen kan bevilja finansiering för energi. 

Kommunernas investeringar i energisparande och energiproduktion

Kommunernas och företagens investeringar i energisparande och produktion av förnybar energi finansieras huvudsakligen av Business Finland (TEKES). Understöd kan sökas kontinuerligt, men alltid innan projektet inleds. Ansökningarna lämnas in elektroniskt. I energisparinvesteringar som gäller normal teknik prioriteras kommuner och samkommuner som anslutit sig till kommunernas energieffektivitetsavtal. Ansökningar om stora understöd behandlas fortsättningsvis av Arbets- och näringsministeriet.

Inmatningstariff och stöd för elproduktion

För att nå målet att öka andelen förnybar energi fram till 2020 är stödformen ett system med inmatningstariff och stöd för elproduktion med förnybar energi. I begränsad omfattning gäller systemet också vindkraft, biogas och skogsflis samt träbränsle inom industrin vid elproduktion.

Energimyndigheten sköter de praktiska ärendena kring inmatningstariffen och produktionsstödet.

Stöd för distributionsinfrastruktur

I syfte att främja eltrafik och användning av biogas i trafiken beviljas stöd för infrastrukturprojekt. År 2018–2021 gäller stöden investeringar i utvidgning av nät för laddning av fordon och nät för gastankningsanläggningar. Stöd kan sökas av företag, kommuner eller andra sammanslutningar.  Energimyndigheten beslutar om beviljandet av infrastrukturstöd utifrån ett årligt anbudsförfarande.

År 2018 var inlämningstiden för anbud 1.10–31.10. Anbud kunde lämnas i fyra kategorier: offentliga gastankningsstationer, laddningsstationer för bussar, offentliga normala laddningsstationer och offentliga snabbladdningsstationer. Av Energimyndighetens webbsida framgår vem som vunnit anbudsförfarandet 2018.

Mer information