Projekt om en öppen innovationsplattform för kommunernas infrastrukturtillgångar

Den byggda infrastrukturen i kommunernas gatu- och grönområden och andra allmänna områden utgör en avsevärd del av kommunernas fasta egendom. Infrastrukturen är nödvändig för nätet av trafikleder som gör kommuninvånarnas vardag smidig och för idrotts- och rekreationsområdena.

Samtidigt som kommuninvånarna har högre förväntningar på servicekvaliteten och kommunernas ekonomiska resurser blir knappare är det mycket viktigt att både beslutsfattarna, invånarna och näringslivets aktörer har tillgång till uppdaterad och tillförlitlig information om konstruktionerna i gator och grönområden. Detta är synnerligen viktigt för en trovärdig egendomsförvaltning hos kommunen.

Hittills har uppgifterna om kommunernas infrastruktur i gatu- och grönområden varit splittrade både när det gäller läge, egenskaper och skick, och i olika kommuner har uppgifterna ofta sparats enligt olika definitioner. Dessutom har exempelvis serviceproducenter som behöver uppdaterade uppgifter inte haft tillgång till dem offentligt. Olika slags elektroniska tjänster utvecklas och utvidgas snabbt till nya områden. Därför måste uppdaterade och jämförbara uppgifter om egenskaperna hos kommunernas gatu- och grönområdeskonstruktioner vara åtkomliga för dem som behöver dem.

Kommunförbundet tillsammans med 11 städer (Björneborg, Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo) inledde i april 2017 ett projekt om en öppen innovationsplattform för infrastrukturtillgångar som ska definiera och sprida en datamodell för kommunernas gatu- och grönområdeskonstruktioner som kan ingå i kommunernas processer och stadsmodeller. Dessutom ska datamodellen locka serviceproducenter inom den privata sektorn att förbinda sig att använda modellen och ta fasta på det nya konceptet och de möjligheter det erbjuder. Den stadsmodell som skapats tack vare definitionen, den harmonisering av uppgifter som modellen tillåter och öppnandet av data effektiverar kommunernas processer och sätter fart på utvecklingsverksamheten inom hela infrastrukturnätet.

Projektet har två huvuddelar: definiera datamodellen och gränssnitten samt aktivera sektoraktörer att öka beredskapen för att i serviceutvecklingen utnyttja de datalager som öppnas. Definierandet av datamodellen och gränssnitten sker utifrån en konsultberedning i workshoppar för de medverkande kommunerna och representanter för de företag som levererar GIS-baserade datasystem till kommunerna. Definitionen av datamodellen blir tillgänglig för de enskilda kommunernas tillämpningar i november 2017.

Samtidigt med och efter definierandet aktiveras eventuella användare av de uppdaterade uppgifterna om gatu- och grönområdesinfrastruktur vid diskussioner och i workshoppar som hålls från augusti till november 2017, då projektet slutförs. De datamodelldefinitioner som uppstår i projektet publiceras när de är klara på kommunernas gemensamma plattform Kommunala datatjänsten www.kuntatietopalvelu.fi (på finska)

tags

PHP Social Stream: There is no feed to show or you are not connected to the world wide web!

Paavo Taipale

Förnamn
Paavo
Efternamn
Taipale
chef för samhällstekniken

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2559
Mobiltelefon
+358 50 380 8368
Ansvarsområden
  • Samhällsteknik: intressebevakning och utveckling, Vattentjänster
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka