Definition av datamodell för kommunens infrastrukturtillgångar

Den byggda infrastrukturen i kommunernas gatu- och grönområden och andra allmänna områden utgör en avsevärd del av kommunernas fasta egendom. Infrastrukturen är nödvändig för idrotts- och rekreationsområdena och för nätet av trafikleder som gör kommuninvånarnas vardag smidig.

Samtidigt som kommuninvånarna har högre förväntningar på servicekvaliteten och kommunernas ekonomi blir knappare är det mycket viktigt att både beslutsfattarna, invånarna och näringslivets aktörer har tillgång till uppdaterad och tillförlitlig information om konstruktionerna i gator och grönområden. Detta är synnerligen viktigt för en trovärdig egendomsförvaltning hos kommunen.

Hittills har uppgifterna om kommunernas infrastruktur i gatu- och grönområden varit splittrade både när det gäller läge, egenskaper och skick, och i olika kommuner har uppgifterna ofta sparats enligt olika definitioner. Dessutom har exempelvis serviceproducenter som behöver uppdaterade uppgifter inte haft tillgång till dem offentligt. Olika slags elektroniska tjänster utvecklas och utvidgas snabbt till nya områden. Därför måste uppdaterade och jämförbara uppgifter om egenskaperna hos kommunernas gatu- och grönområdeskonstruktioner vara åtkomliga för dem som behöver dem.

Under 2017 och 2018 genomförde Kommunförbundet tillsammans med elva städer (Björneborg, Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo) ett projekt om en öppen innovationsplattform för intrastrukturtillgångar. Inom projektet definierade man tillsammans med systemleverantörer en datamodell för kommunernas gatu- och grönområdeskonstruktioner. Det fördes också dialog med byggnads- och underhållsentreprenörer.

Syftet med modellen är att den ska vara en del av kommunernas processer och stadsmodeller. Det lönar sig för kommunerna att ta i bruk definitionen så snabbt som möjligt och att se till att privata serviceproducenter förbinder sig till det nya verksamhetssättet och de nya möjligheterna som datamodellen erbjuder. Den stadsmodell som skapats tack vare definitionen, den harmonisering av uppgifter som modellen tillåter och öppnandet av data effektiverar kommunernas processer och sätter fart på utvecklingsverksamheten inom hela värdenätverket.

Det går att bekanta sig med projektets material på webbplatsen www.infra-o.fi och själva definitionen av datamodellen finns på www.infra-o.fi/skeema (på finska). På webbplatsen finns också en guide till hur man tar i bruk datamodelldefinitionen.

tags
Paavo Taipale

Paavo Taipale

chef för samhällstekniken
Enheten för samhälle och miljö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2559, +358 50 380 8368
Ansvarsområden
  • Samhällsteknik: intressebevakning och utveckling, Vattentjänster