Gator och allmänna områden

Underhåll av gator

Lagen om ändring av lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (547/2005) trädde i kraft 1.11.2005.

Underhåll

Inom gatuunderhållet ska kommunen sköta allt som inte separat enligt lagen åläggs tomtägaren.

Kommunen ansvarar för underhållet av cykelvägar och sådana gång- och cykelvägar som till sin utformning inte kan särskiljas från varandra. Kommunen kan besluta att skyldigheten att underhålla en gågata, gårdsgata eller annan gata som tillgodoser ett särskilt trafikbehov ska fördelas. Den underhållsskyldighet som tomtägaren då åläggs får ändå inte vara avsevärt tyngre än den som tomtägaren annars har enligt lagen.

Tomtägaren är i alla fall skyldig att hålla gångbanan invid tomten användbar genom att avlägsna snö och is som försvårar fotgängartrafiken samt sköta halkbekämpningen och avlägsna det stenmaterial som använts för halkbekämpning på gångbanan. Tomtägaren är dessutom skyldig att vid behov forsla bort snövallar som hopats på eller vid gångbanan samt att hålla rännstenen och regnvattenrännan på gångbanan fria från snö och is. Kommunen kan besluta ta på sig ansvaret för tomtägarens underhållsskyldigheter. Men då ansvarar tomtägaren ändå för underhållet av den infartsväg som leder till tomten. Underhållet av infartsvägen omfattar också att hålla vägtrumman öppen och att forsla bort plogvallar.

Kommunen kan, om det inte medför avsevärda olägenheter för trafiken, besluta att en viss gata eller del av en gata vintertid ska underhållas endast delvis eller att den delvis ska lämnas utan halkbekämpning för att möjliggöra användning av kälke. Om halkbekämpning inte utförs ska detta meddelas.

Tomtägarens skyldighet att meddela och varna

Tomtägaren ska utan dröjsmål meddela kommunen eller polisen om tomtägaren observerat för trafiken farliga skador i beläggningen och gropar eller andra motsvarande brister på den del av gatan som tomtägaren är skyldig att hålla ren, samt vidta nödvändiga temporära åtgärder för att varna trafiken.

Renhållning

Tomtägaren är skyldig att hålla gatan ren från tomtgränsen fram till gatans mittlinje, dock till en bredd av högst 15 meter.

I gathörn sträcker sig tomtägarens renhållningsskyldighet till skärningen mellan de yttre gränserna för detta område.

Tomtägaren är inte skyldig att sköta renhållningen av en cykelväg eller gångbana på körbanans motsatta sida. Om renhållningen av en och samma gatudel åligger två eller flera tomtägare, fördelas renhållningen mellan dem så att envar ombesörjer renhållningen av det område som ligger närmare hans än annans tomt.

Ett planterat område anses inte höra till det område som tomtägaren är skyldig att hålla rent. Tomtägarens skyldighet att hålla gatan ren sträcker sig i ett sådant fall högst 24 meter från tomtgränsen. Renhållningen av sådana infartsvägar till tomten som leder genom planteringar ska dock skötas av tomtägaren.

Bortsett från det som sagts ovan hör det till tomtägarens uppgifter att avlägsna skräp från en grönremsa eller ett dike som direkt gränsar till tomten och som sträcker sig högst 3 meter från tomtgränsen, att sköta den övriga renhållningen av området och att hålla områdets växtlighet välvårdad.

 • Att hålla växtligheten välvårdad betyder att den ska slås, men behöver inte klippas maskinellt. Tomtägaren är inte skyldig att sköta träd, buskar eller växtgrupper som kommunen planterat,
 • inte heller att hålla vägmärken eller andra anordningar rena.

  Om tomten gränsar till en park eller ett annat allmänt område och om infartsvägen till tomten går genom området, är tomtägaren skyldig att sköta renhållningen av infartsvägen på en sträcka av högst 24 meter från tomtgränsen.

  Till övriga delar ankommer gaturenhållningen på kommunen. Kommunen är också skyldig att sköta renhållningen av planteringar, gatumöbler, refuger, skyddsräck, vägmärken och andra motsvarande anordningar på gatorna.

  Om det på ett område där tomtägaren ska sköta renhållningen bedrivs handel med särskilt tillstånd av kommunen, ska kommunen rengöra området från det skräp som handeln medför, om inte något annat överenskoms.

  Kommunen kan i fråga om bestämda gator eller uppgifter besluta åta sig att sköta den renhållning som ankommer på tomtägaren. När kommunen åtar sig att sköta den renhållning som ankommer på tomtägaren överförs ansvaret för renhållningen på kommunen.

Katujen korjausvelan laskennan kehittäminen

lateral-image-left

Yhteinen kunnallistekninen työmaa

lateral-image-right
tags
Hanna Kemppainen

Hanna Kemppainen

Specialsakkunning i samhällsteknik
Enheten för samhälle och miljö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2377, +358 50 336 5084
Ansvarsområden
 • gatuunderhåll
 • byggherreverksamhet inom infrastrukturen
 • samordning inom forumet Kehto