Enhetliga grunder och verktyg för kommunernas kontinuitetshantering och beredskap i hela landet

KUJA – projektet för kommunernas kontinuitetshantering

Hur kan man trygga funktionssäkerheten hos kommunen och dess kritiska service- och funktionskedjor i alla situationer? Vilken är den bästa praxisen, vilka de bästa handlingsmodellerna och verktygen som avgiftsfritt står till buds för ändamålet och hur kunde dessa tillämpas i kommunerna? Och vad betyder kontinuitetshanteringen som helhet för kommunala aktörer och vad handlar den om?

I det tvååriga projektet KUJA för kommunernas kontinuitetshantering söktes svar på dessa frågor. Projektet var gemensamt för Kommunförbundet och Försörjningsberedskapscentralen samt ett omfattande partnerskapsnätverk.

Målet med projektet var att utveckla de kommunala aktörernas förmåga och beredskap att i alla situationer säkerställa en så störningsfri skötsel av sina uppgifter som möjligt. De verktyg som togs fram i projektet stöder på bred front utvecklingen av hanteringen av hot och störningar och tryggandet av medborgarnas välfärd i alla situationer samt kopplar de kritiska aktörerna till samarbetet på lokalförvaltningsnivå.

Från beredskap på pappret mot verklig kontinuitetshantering i servicen

Kommunen ska ha beredskap och förmåga att sköta kritiska uppgifter i kommunen och att trygga invånarnas välfärd trots störningar, hot och risker i den externa och interna verksamhetsmiljön. En handlingsmodell genom vilken organisationen bygger upp beredskap och förmåga att sköta sina viktigaste uppgifter i alla situationer kallas i dagens samhälle för kontinuitetshantering.

Kontinuitetshantering är en process i organisationen med målet att trygga en så störningsfri verksamhet som möjligt samt att producera värde i alla situationer genom att trygga organisationens nyckelfunktioner så väl som möjligt. Kontinuitetshantering är en process genom vilken man identifierar hot mot verksamheten och konsekvenserna av dem och skapar en övergripande handlingsmodell för hantering av handlingsförmågan. Genom kontinuitetshantering stöds verksamheten i uppnåendet av organisationens mål och syften.

Bedöm behovet av att utveckla funktionssäkerheten i servicen som helhet

Med snabbtestet i bilagorna kan ni fort och i stora drag, exempelvis som en del av ledningsgruppens möte, preliminärt bedöma behovet av att utveckla kontinuitetshanteringen i er egen organisation och få en uppfattning om behovet av utvecklingsåtgärder i framtiden.

Om ni får mer än 14 poäng i snabbtestet, finns det tydliga och allvarliga brister i organisationens beredskap och kontinuitetshantering som kan få allvarliga följder i en störningssituation. Rekommendationen är då att organisationen börjar bygga upp en utvecklingsväg för beredskap och kontinuitetshantering samt hanteringsmetoder med mer detaljerade modeller för mognadsanalys och planering. Här kan man använda den bifogade KUJA-utvärderingsmodellen. Med den kan man på en halv dag kartlägga de delområden av beredskapen och kontinuitetshanteringen som behöver utvecklas, delområden där det med tanke på en störningsfri och funktionssäker service är viktigt att planera hur bristerna ska avhjälpas. Med hjälp av utvärderingsmodellen kan man också anlägga en utvecklingsväg, för genom att följa kraven på de olika nivåerna kan man systematiskt utveckla beredskapen och kontinuitetshanteringen.

Mer information

Kommunförbundets och Försörjningsberedskapscentralens projekt KUJA belönades med priset Timanttiteko

KUJA2: Kommunernas och landskapens kontinuitetshanteringsprojekt har inletts

tags