Säkerhet

Räddningsväsendet

Räddningsväsendet är en sammanfattande benämning på brand- och räddningsväsendet, befolkningsskyddet och räddningstjänsten.

Till brand- och räddningsväsendets uppgifter hör att förebygga och släcka bränder och att vidta andra åtgärder vid eldsvåda samt att rädda offer och begränsa skadorna vid trafik-, explosions- eller oljeolyckor och naturkatastrofer. Även sjuktransporter sköts ofta av kommunens brand- och räddningsväsende.

Med befolkningsskydd avses skydd av invånare och egendom mot storolyckor och olika slag av undantagstillstånd. Befolkningsskyddet indelas i det allmänna befolkningsskyddet, som staten och kommunerna har hand om, och egen beredskap, som främst upprätthålls av privata fastigheter och medborgarna själva.

Räddningstjänsten är verksamhet där myndigheter, frivilligorganisationer och andra organisationer deltar, och den anlitas vid omfattande olyckor och till exempel i spaningar efter försvunna personer. Räddningstjänsten indelas i allmän räddningstjänst, sjöräddningstjänst och flygräddningstjänst.

Det är kommunerna som ansvarar för det regionala räddningsväsendet. Sedan 2004 finns det 22 räddningsverk i Finland.

Mer information om de regionala räddningsverkens historia finns på finska här:

Välkomna till räddningsverkens partnerskapsnätverks hemsidor

I samband med beredningen av regeringens strukturpolitiska program övervägdes en halvering av antalet räddningsverk till 11, vilket skulle innebära att områdena motsvarar polisinrättningarnas verksamhetsområden. Denna tanke slopades och det beslutades att sparmålet på 7,5 miljoner euro ska nås med den nuvarande områdesindelningen.

tags