Säkerhet

Säkerhetsplanering i kommunerna

Den lokala säkerhetsplanen är ett viktigt verktyg i kommunernas säkerhetsarbete. I säkerhetsplanen sammanställs de viktigaste projekten och programmen som har att göra med säkerheten och som man har för avsikt att vidareutveckla de närmaste åren. Säkerhetsplanerna uppdateras i allmänhet i början av fullmäktigeperioden.

Syftet med den lokala säkerhetsplaneringen är att förebygga och bekämpa olyckor, olycksfall, brott och störningar och att öka människornas trygghetskänsla. Målen bestäms i allmänhet utifrån regeringens program för den inre säkerheten. Det senaste programmet godkändes 14.6.2012.

Säkerhetsplaner har gjorts upp för enskilda kommuner och dessutom gemensamt för flera kommuner i regionen eller rentav för ett så stort område som ett landskap. Å andra sidan har det i en del stora kommuner känts nödvändigt att göra upp byaplaner för att lokala omständigheter ska beaktas tillräckligt. En faktor som har större betydelse än området är de lokala aktörernas engagemang på bred basis.

Säkerhetsplanen utarbetas av kommunens professionella ledning tillsammans med polisen och räddningsverket samt lokala sammanslutningar, såsom näringslivet, församlingarna och medborgarorganisationerna. Målet är att kommunfullmäktige och stadsfullmäktige ska behandla de lokala säkerhetsplanerna och följa genomförandet av dem. Därigenom blir säkerheten en del av kommunens eller stadens verksamhetsstrategi och ledning.

Säkerhetsplanen kan också slås samman med den elektroniska välfärdsberättelsen.

I välfärdsberättelsen, som utarbetas minst en gång per fullmäktigeperiod, behandlas utmaningar i anknytning till kommuninvånarnas hälsa och välfärd, dvs. samma frågor som behandlas också i säkerhetsplanen.

Tilläggsuppgifter