Säkerhet

Trygghet och säkerhet i vardagen och boendet

Trygghet upplevs på olika sätt i livets olika skeden. Inte minst varierar känslan av trygghet och säkerhet i vardagen efter åldersgrupp. Allt eftersom vi blir äldre blir tryggheten i vardagen viktigare. Förebyggande av olyckor bland äldre och ett tryggt boende för dem skapar betingelser för ett liv som de upplever meningsfullt och tryggt. Säkerheten i hemmet påverkas bland annat av materialen i bostaden och inomhusluftens kvalitet.

Jämfört med andra EU-länder i väst sker det många fler olyckor i och nära hemmet i Finland. Meningen är därför att minska antalet olyckor i hemmet och på fritiden, de förluster i hälsa och välfärd och de stora kostnader för samhället som olyckorna för med sig.

En snygg och trivsam närmiljö inverkar positivt på människans säkerhet och känsla av trygghet. Väl underhållna gårdsområden och gångstråk minskar olycksrisken. Meningen är att minska antalet fall och halkolyckor samt skadorna och kostnaderna i sammanhanget. Det viktigaste när det gäller boende är att se till att de äldre bor säkert och tryggt. I hemmiljö ska man beakta kraven på tillgänglighet och säkerhet, samtidigt som de äldres funktionsförmåga ställer sina krav.

Utslagning är en allvarlig faktor bakom säkerhets- och trygghetsproblemen. Den påverkar tryggheten för individen, hans eller hennes närmaste krets och hela samhället.

Människorna fördriver allt mera tid på offentliga eller halvoffentliga platser såsom affärscentrum, parker, torg och stadscentrum. Säkerhetsfrågorna i allaktivitetslokaler har en allt mer framträdande roll. Störande beteende eller alkohol- och drogmissbruk kring köpcentrum eller bensinstationer kan återspeglas också inne i allaktivitetslokalerna i form av störningar i verksamheten och hotfulla situationer.

Undersökningar ger vid handen att gatuvåldet har nästan halverats på trettio år. Säkerhetsaspekterna har i dag sin givna plats i samhällsplaneringen.

Läroanstalterna har en central ställning för barns och ungas säkerhet och trygghet. Enligt lagstiftningen för undervisningsväsendet har eleverna rätt till en trygg studiemiljö där de inte blir utsatta för våld, mobbning eller trakasserier.

Med tanke på säkerheten i trafiken gäller det att få ner antalet rattonyktra. Antalet trafikbrott och fall av rattonykterhet per år påverkas i hög grad av omfattningen av polisens trafikövervakning, olika slags effektiverade trafikövervakningskampanjer samt en utbyggd kameraövervakning av körhastigheterna. En ytterligare utmaning är att få ner mopedolyckorna, minska trimmandet av mopeder, förbättra mopedsäkerheten och öka säkerheten för äldre cyklister och fotgängare.

Tilläggsuppgifter

tags