Vattentjänster

Avloppsvatten i glesbygden

Fastighetsägaren svarar för behandlingen av hushållsavloppsvattnet från fastigheter som ligger på områden utanför avloppsnätet. I miljöskyddslagen (527/2014) ställs krav på behandling av avloppsvatten i glesbygden, likaså i statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (157/2017, avloppsvattenförordningen). Enligt miljöskyddslagen ska avloppsvatten behandlas så att det inte orsakar risk för förorening av miljön, som till exempel skadliga förändringar i dricksvattenbrunnar i grannskapet eller i kvaliteten på vattnet i närheten. Den kommunala miljövårdsmyndigheten övervakar på sitt verksamhetsområde att avloppsvattnet i glesbygden inte orsakar förorening av miljön. Om avloppsvatten medför olägenheter för hälsa och hygien sköter miljövårdsmyndigheten tillsynen tillsammans med hälsoskyddsmyndigheten.

Avloppsvatten i de kommunala miljöskyddsföreskrifterna

När de lokala förhållandena kräver det kan kommunen i sina miljöskyddsföreskrifter ställa strängare krav på behandlingen av avloppsvatten än vad som föreskrivs i lagen och förordningen. I miljöskyddsföreskrifterna kan det upptas områden där avloppsvattensystemen ska uppfylla den vägledande reningsnivån i avloppsvattenförordningen, dvs. strängare reningskrav än krav på basnivå. I föreskrifterna kan det vidare krävas andra specialåtgärder eller konstruktioner som behövs för vattenskyddet eller exempelvis skyddsavstånd till objekt som är känsliga för förorening. Kraven som miljöskyddsföreskrifterna ställer på avloppsvatten ska uppfyllas först när kraven i lagen börjar tillämpas.

Tidsplaner för reparation av avloppsvattensystemen

På grundvattenområden och beträffande byggnader som ligger på mindre än 100 meters avstånd från ett vattendrag ska fungerande avloppsvattensystem som baserar sig på de krav vid byggnadstidpunkten som gällde före 2004 eller på ett bygglov som beviljats före 2004 uppfylla kraven på behandling av avloppsvatten enligt miljöskyddslagen, avloppsvattenförordningen och de kommunala miljöskyddsföreskrifterna senast 31.10.2019. Systemen för behandling av avloppsvatten på andra områden ska uppfylla reningskraven i samband med någon annan reparation.

Avvikelse från kraven på behandling

På sådana fastigheter som har ett avloppsvattensystem som ska uppfylla reningskraven senast 31.10.2019, har ägaren eller innehavaren möjlighet att hos den myndighet som kommunen bestämmer söka avvikelse från kraven på behandling av avloppsvatten för högst fem år i sänder. Tillstånd att avvika från kraven kan beviljas om förutsättningarna i miljöskyddslagen uppfylls. Förutsättningen är att belastningen av avloppsvattnet för miljön kan anses vara anmärkningsvärt obetydlig eller att de åtgärder som krävs är oskäliga för fastighetsinnehavaren. Vid bedömningen av om åtgärderna är oskäliga för fastighetsinnehavaren ska hänsyn tas till

  1. fastighetens läge på ett område som ska anslutas till ett avloppsnät;
  2. hög ålder hos innehavaren av fastigheten och övriga personer som är stadigvarande bosatta på fastigheten samt andra motsvarande särskilda faktorer i deras livssituation;
  3. långvarig arbetslöshet eller sjukdom hos innehavaren av fastigheten eller något annat jämförbart socialt hinder för betalning.

Automatiskt befriade från skyldigheten att reparera avloppsvattensystemet är sådana fastigheter där ägaren eller innehavaren är född före 9.3.1943, under förutsättning att avloppsvattensystemet på fastigheten fungerar och inte orsakar risk för förorening av miljön.

Avfall från hantering av avloppsvatten

Det avfall som uppkommer vid behandling av avloppsvatten i glesbygden, såsom slam, ska behandlas i enlighet med kraven i avfallslagen och de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna. I avfallshanteringsföreskrifterna kan det till exempel bestämmas minimiintervaller för tömning av avloppstankar och tillåtas småskalig självständig behandling av slam. Att avfallet behandlas på behörigt sätt övervakas av den kommunala miljövårdsmyndigheten på dess område.

Byggande av avloppsvattensystem

Om byggande av system för behandling av avloppsvatten, om tillståndsplikt och tillsyn föreskrivs i markanvändnings- och bygglagen och i markanvändnings- och byggförordningen. Kommunerna kan i byggnadsordningen dessutom ge anvisningar om byggande av avloppsvattensystem. Också i planläggningen kan man främja skyddet av ytvatten och grundvatten bland annat genom att styra byggandet till lämpliga platser och meddela planbestämmelser om hantering av avloppsvatten som behövs på grundvatten- och strandområden. Tillstånd och tillsyn angående byggandet av avloppsvattensystem sköts av kommunens byggnadstillsynsmyndighet.

Rådgivning

Den kommunala miljövårdsmyndigheten och byggnadstillsynsmyndigheten ger allmän rådgivning om avloppshantering till invånarna och byggarna på sitt område. Många regionala vattenskyddsaktörer som får finansiering av den statliga miljöförvaltningen ger specifik rådgivning och information om avloppsvattenhantering i glesbygden, till exempel vattenskyddsföreningar och de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna

Länkar till Kommunförbundets sidor

Kommunförbundets pressmeddelanden om avloppsvatten i glesbygden – syns de bland nyheterna till kommunerna?

Ändrade bestämmelser 2011 i lagstiftningen om avloppsvatten i glesbygden med tillhörande material:

Hajajätevesi sääntelyn lievennykset voimassa - kuntia ohjeistetaan toimeenpanossa

Viemäriverkostojen ulkopuolella kiinteistön talousjätevesien käsittelystä vastaa kiinteistönomistaja. Haja-asutusalueen jätevesien käsittelylle on asetettu vaatimuksia ympäristönsuojelulaissa (527

Läs mer om dessa teman