Verksamhetslokaler

Kommunernas modeller för att förebygga och åtgärda problem med inomhusluften

En god inomhusmiljö är viktig för människans välmående. Vi tillbringar största delen av vårt liv inomhus. En högklassig inomhusmiljö bidrar till att arbetet löper optimalt och gör att de som använder lokalerna mår bra. 

En god inomhusmiljö är också viktig för produktionen. Byggnadens värde bevaras när underhållet och eventuella problem i inomhusmiljön hanteras väl och reparationerna riktas rätt. Det är tyvärr mycket vanligt med problem i inomhusmiljön.

Problemen kan skapa otrivsel, men de kan också ge upphov till symtom och rent av sjukdomar som beror på byggnaden. Detta slag av miljöproblem kan vara besvärliga, mångfacetterade och tidskrävande. Dessutom kan de vara förknippade med svårigheter på arbetsplatsen, i kommunikationen och i ledningen, vilket ytterligare försvårar åtgärderna i sammanhanget.

Byggnadens hela livscykel (projektering, byggande, underhåll) ska beaktas. Tonvikten bör läggas på förebyggande fastighetsskötsel och högklassig fastighetsförvaltning och städning. Kommunerna bör anslå tillräckliga resurser för det. 

Alla problem med inomhusluften beror ingalunda på mögel. Den som använder lokalen och upplever sig få symtom kan givetvis inte säga vad symtomen beror på. Därför är det viktigt att alla anmälningar om misstänkta problem med inomhusluften tas på allvar och utreds omedelbart. Att sopa problemen under mattan och förhala åtgärderna gör saken bara värre. Det utvecklas hela tiden nya metoder att undersöka inomhusluften. Det finns skäl att vara försiktig med att använda en metod innan expertisen har visat att den är tillförlitlig. Man ska alltså använda endast godkända metoder vid undersökning av inomhusluften.  

Tilläggsinformation:

Jussi Niemi

Jussi Niemi

lokalservicechef
Enheten för samhälle och miljö
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Ansvarsområden
  • Utveckling av kommunernas verksamhetslokaler; fastighetsledning