Klientavgifterna

Avgifter för distanstjänster

Avgiftsbelagda distanstjänster ersätter de sedvanliga besöken hos social- eller hälsovården och motsvarar innehållsmässigt den traditionella vård- eller servicekontakten vid personliga besök.

Tjänsten tillhandahålls dubbelriktat via en datakommunikationsförbindelse såsom en dator, en datorplatta eller en smarttelefon. Den tjänst som ersätter besöken är i princip interaktiv och individuellt riktad till kunden. Detta är fallet till exempel när kunden undersöks eller vårdas via en videoförbindelse eller när tjänsten tillhandahålls på basis av ett fotografi eller en video som kunden sänt, om en sådan tjänst kan ersätta besök. En allmän, anonym hälsorådgivning eller en chattjänst, e-posttjänst, sms-tjänst eller någon annan motsvarande tjänst som erbjuder allmän handledning och rådgivning utgör därmed inte en sådan avgiftsbelagd distanstjänst som ersätter besök.

Kommunförbundet har fått frågor om vårdsamtal, videoförmedlade mottagningar och andra tjänster som tillhandahålls på distans. Det har ofta varit fråga om huruvida den högsta avgift som föreskrivs i klientavgiftsförordningen kan tas ut för dessa tjänster (t.ex. hälsocentralsavgift, poliklinikavgift eller besöksavgift för mun- och tandvård).

Kommunförbundets anvisningar till denna del är att det för distanstjänsten tas ut en avgift med stöd av de allmänna bestämmelserna i klientavgiftslagen. I praktiken förutsätter införandet av avgiften alltså att ett beslut om grunderna för avgiften och om tjänstens innehåll fattas av det behöriga organet. Situationen kan jämföras med den avgift som tas ut för besök av vårdanställda (då avgiften infördes kan det ha beslutats att avgiften också ska tas ut för tjänster som tillhandahålls som distanstjänst av vårdanställda).

När klientavgiften fastställs bör man beakta de direkta kostnaderna för tjänsten. I praktiken bör den avgift som tas ut för distanstjänsten inte vara större än den avgift som tas ut för sedvanliga besök. När avgiften fastställs ska man också beakta de begränsningar som ställs för debitering av avgiften i 5 § i klientavgiftslagen och i tolkningarna av den, t.ex. avgiftsfria besök vid hälsocentraler för minderåriga eller avgiftsfria besök hos tandvårdare inom mun- och tandvården.

I fråga om kommunfaktureringen ska man förfara i enlighet med 58 § i hälso- och sjukvårdslagen, dvs. från kostnaderna för vården av patienten avdras klientavgiften enligt beslutet av organet i kommunen eller samkommunen.

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman