Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården delas in i primärvård och specialiserad sjukvård. Inom primärvården har medborgare tre huvudalternativ: kommunala hälsovårdscentraler, privat hälso- och sjukvård och företagshälsovård.

Hälsovårdscentralerna inom den offentliga hälso- och sjukvården drivs med skattefinansiering och kundavgifternas betydelse är tämligen liten.

Inom den privata hälso- och sjukvården betalas kostnaderna huvudsakligen av patienten själv, Folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsersättningar täckte högst cirka 20 procent av kostnaderna år 2016.

Förvärvsarbetande medborgare omfattas av företagshälsovården som arbetsgivarna ordnar, och tjänsterna är avgiftsfria för användarna. Arbetsgivaren och Folkpensionsanstalten ansvarar för kostnaderna. Företagshälsovården har under senare år utvidgats till att utöver sina lagstadgade förebyggande tjänster även producera sjukvårdstjänster.

Patienter uppsöker specialsjukvården endera akut via jourmottagning eller i icke brådskande fall med remiss av läkare. Tjänsterna produceras huvudsakligen vid centralsjukhusen som upprätthålls av sjukvårdsdistrikten. Patientens hemkommun ansvarar för vårdkostnaderna, av totalkostnaderna betalar patienten endast en liten del.

Vårdgaranti

Bestämmelser om vårdgaranti finns i hälso- och sjukvårdslagen. Syftet med vårdgarantin är att förhindra att det uppstår alltför långa väntetider till undersökningar och vård. Den som behöver brådskande vård ska få vård omedelbart.

narrow

Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa

Terveydenhuoltolain säännösten mukaan asiakas voi valita hoitopaikkansa ja mahdollisuuksien mukaan myös häntä hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen. Kuitenkaan koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä pitkäaikainen laitoshoito eivät kuulu

narrow
Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman