Primärvård

Företagshälsovården

Arbetsgivaren ska ordna förebyggande företagshälsovård för sina anställda. Den arbetsgivare som vill kan ordna även sjukvårds- och andra hälsovårdstjänster. Över 90 procent av personkunderna inom företagshälsovården får sjukvårdstjänster betalda av sin arbetsgivare.

Arbetsgivaren kan sköta företagshälsovården genom att

 • skaffa tjänsterna via hälsocentralen
 • ordna tjänsterna själv eller
 • ordna tjänsterna i samarbete med andra arbetsgivare eller
 • köpa dem av privata serviceproducenter.

Syftet med företagshälsovården är att arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården tillsammans främjar

 • arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga i olika skeden av arbetskarriären
 • förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall
 • hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön
 • verksamheten på arbetsplatsen.

Företagshälsovårdstjänster enligt lagen om företagshälsovård är till exempel:

 • arbetsplatsutredning
 • hälsoundersökningar
 • information, rådgivning och vägledning för anställda, chefer och arbetarskyddskommissionen samt företagsledningen
 • främjande av handikappade arbetstagares möjligheter att klara sig i arbetet och hänvisning till rehabilitering
 • beredskapen för första hjälpen
 • utarbetande av ett utlåtande om den anställdes arbetsförmåga och möjligheter att fortsätta arbeta.

Omfattningen av arbetsgivarens ansvar för att ordna service

Arbetsgivare ska på sin bekostnad ordna företagshälsovård för att förebygga och bekämpa risker och olägenheter för hälsan som beror på arbetet och arbetsförhållandena samt för att skydda och främja arbetstagarnas säkerhet, arbetsförmåga och hälsa. Företagshälsovården ska ordnas och genomföras i den omfattning som påkallas av arbetet, arbetsarrangemangen, personalen, förhållandena på arbetsplatsen och förändringar i dem, enligt vad som föreskrivs i lagen om företagshälsovård.

Kommunens roll

Kommunen är skyldig att se till att det vid hälsocentralen finns tillgång till lagstadgad företagshälsovård.

För företagare och andra som utför eget arbete inom kommunen ska kommunen i tillämpliga delar ordna företagshälsovård som avses i 12 § i lagen om företagshälsovård och i författningar som har utfärdats med stöd av den.

En kommun kan med en arbetsgivare som är verksam i kommunen avtala om att kommunens hälsovårdscentral för arbetsgivarens arbetstagare ska ordna sådana sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster som avses i 14 § i lagen om företagshälsovård. Motsvarande avtal kan också ingås med företagare och andra som utför eget arbete.

Med stöd av lagen om ändring av 150 § i kommunallagen (1340/2016) senarelades bolagiseringsskyldigheten för den kommunala företagshälsovården till ingången av år 2019. Bolagiseringsskyldigheten gäller produktionen av sådana hälso- och sjukvårdstjänster inom företagshälsovården som avses i 18 § 3 mom. i lagen om företagshälsovård. Skyldigheten gäller inte de förebyggande tjänster som avses i 12 § i hälso- och sjukvårdslagen. Kommunen eller samkommunen ska i enlighet med 128 § i kommunallagen under övergångsperioden tillämpa en marknadsmässig prissättning av de företagshälsovårdstjänster de producerar och i sin bokföring avskilja företagshälsovårdstjänsterna från kommunens övriga hälso- och sjukvårdstjänster om kommunen eller samkommunen verkar i en konkurrenssituation på marknaden. De företagshälsovårdstjänster som kommunen eller samkommunen producerar för sin egen personal omfattas inte av den avskilda bokföring som avses i lagen, eftersom det inte är fråga om verksamhet på marknaden.

Arbetsgivaren får ersättning för företagshälsovård 

Arbetsgivaren får ersättning för nödvändiga och rimliga kostnader för företagshälsovård och sjukvård. Verksamheten ska genomföras i enlighet med principerna för god företagshälsovårdspraxis och servicen ska vara kostnadsfri för arbetstagarna. Folkpensionsanstalten ersätter 60 procent av kostnaderna för förebyggande företagshälsovård till de arbetsgivare som med företagshälsovården har avtalat om hur upprätthållande, uppföljning och ett tidigt stödjande av arbetsförmågan ska genomföras på arbetsplatsen. Om man inte kommer överens om hur arbetsförmågan ska upprätthållas ersätts 50 procent av kostnaderna för förebyggande företagshälsovård. Företagare och andra som utför eget arbete får på motsvarande sätt ersättning för anordnande av företagshälsovård för sig själva. Sjukvård som hänför sig till företagshälsovården ersätts arbetsgivaren och företagaren till 50 procent.

Distanstjänster inom den förebyggande företagshälsovården ersätts som kostnader för företagshälsovård från ingången av år 2017. För företagshälsovårdens sjukvård och annan hälsovård som ges som distansservice har ersättning betalats fr.o.m. 1.3.2016.

Webbplats om företagshälsovård

Företagshälsovård.fi är en webbplats som riktar sig till klienter hos företagshälsovården. Syftet med webbplatsen är att producera objektiv och aktuell information om alla aktörer inom företagshälsovården i Finland för klienter som behöver företagshälsovårdstjänster. Översiktsmaterialets offentliga uppgifter om företagshälsovårdsenheterna (adressuppgifter, sektor, enhetens namn, storlek) publiceras på den offentliga webbplatsen företagshälsovård.fi som upprätthålls av Arbetshälsoinstitutet.

Via webbplatsen Företagshälsovård.fi hittar företagshälsovårdsklienter information om serviceproducenter inom företagshälsovården och om kvaliteten på deras service regionvis med hjälp av kartservice. De kan dessutom bekanta sig med producenterna av företagshälsovårdstjänster och jämföra dem med varandra.

Mer på webben

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman