Primärvård

Främjande av hälsa

Främjande av hälsa betyder all verksamhet som syftar till att förbättra hälsan och funktionsförmågan och minska hälsoproblemen och skillnaderna i hälsa mellan befolkningsgrupperna.  Det är att medvetet påverka hälsan och de orsaker som ligger bakom välbefinnandet såsom levnadsvanor, livskompetens, levnadsförhållanden och livsmiljö samt servicen så att den fungerar och finns att tillgå.

Enligt kommunallagen är kommunens uppgift att främja sina invånares välfärd. Främjandet av kommuninvånarnas hälsa och välfärd sker genom brett samarbete mellan kommunens olika sektorer. På det lokala planet behövs samarbete med församlingar, organisationer, den privata sektorn och statliga myndigheter för att i stor utsträckning kunna ta ansvar för välbefinnandet, förebygga problem och stärka de olika aktörernas sociala ansvar.

Förebyggande av folksjukdomar

Folksjukdomar förebyggs så att man strävar efter att påverka människornas hälsobeteende så att till exempel sjukdomar som kan förebyggas med förändrade levnadssätt, såsom diabetes, högt blodtryck, vissa cancersjukdomar och smittsamma sjukdomar, minskar. Individens val beträffande levnadsvanor påverkar hälsan mycket.

Hälsocentralerna tillhandahåller förebyggande service i form av vardagsnära närservice bland annat på rådgivningsbyråer, skolhälsovården, studerandehälsovården, företagshälsovården och förebyggande hembesök hos de äldre.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen ordna hälsorådgivning och hälsoundersökningar också för unga personer och personer i arbetsför ålder som faller utanför studerande- eller företagshälsovården. Hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna ska stödja arbets- och funktionsförmågan samt främja psykisk hälsa och livskompetens.

Vaccinationer

Vaccinationerna har varit en del av de finländska familjernas och rådgivningsbyråernas vardag i årtionden.

Det nationella vaccinationsprogrammet syftar till att genom vaccinationer skydda befolkningen så bra som möjligt från smittsamma sjukdomar. Vaccinationerna ökar välfärden och undersökningar visar att de är den bästa förebyggande hälso- och sjukvården både sett till kostnader och effekter. Vaccinationen är frivillig och avgiftsfri för befolkningen.

Att minska socioekonomiska hälsoskillnader

Skillnaderna i hälsa är stora mellan de olika socioekonomiska befolkningsgrupperna. Tjänstemän är friskare än arbetstagare och de som har arbete är friskare än arbetslösa. Höginkomsttagare med hög utbildning är friskare än låginkomsttagare med bara grundläggande utbildning.

Ett av de bästa sätten att öka finländarnas hälsa är att minska skillnaderna i hälsa mellan de olika befolkningsgrupperna så att hälsan hos de mest utsatta förbättras allra snabbast så att den närmar sig hälsan hos dem som har det bättre ställt.

Kommunförbundet deltar i beredningen av lagstiftningen och den riksomfattande styrningen i fråga om tillhandahållandet av tjänster som berör hälsofrämjande, minskning av hälsoskillnader och förebyggande av folksjukdomar.

vaipanvaihto

Rådgivning

​En kommun ska ordna rådgivningsbyråtjänster för där bosatta gravida kvinnor, familjer som väntar barn och barn under läropliktsåldern och deras familjer.

lateral-image-left

Skol- och studerandehälsovård

Tjänsterna inom skol- och studerandehälsovården är hälsotjänster som främjar barns och unga personers välmående och förebygger problem.

narrow

Screening

Syftet med kommunala screeningundersökningar är att konstatera en viss sjukdom eller dess förstadium eller att upptäcka sjukdomsalstrare hos en symtomfri population.

narrow
Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman