Primärvård

Rådgivning

Rådgivningen har en viktig roll i hälsofrämjandet och förebyggandet av sjukdomar. Rådgivningsbyråernas tjänster hör till bas- och närservicen.

En kommun ska ordna rådgivningsbyråtjänster för där bosatta gravida kvinnor, familjer som väntar barn och barn under läropliktsåldern och deras familjer.

Till rådgivningstjänsterna hör bland annat mottagning hos hälsovårdare och läkare, hälsovårdarnas hembesök, screening under graviditeten, familjeförberedelse och telefonrådgivning.

Kommunerna kan ordna rådgivningsverksamheten på bästa möjliga sätt med tanke på invånarna. Mödra- och barnrådgivningarna kan vara separata, och då har de var sin hälsovårdare. Rådgivningsverksamheten kan även vara kombinerad, då samma hälsovårdare sköter den gravida modern och sedan barnet tills det omfattas av skolhälsovården. Flera kommuner har utvidgat rådgivningsverksamheten till välfärdsrådgivningar eller familjecentraler.

I välfärdsrådgivningarnas och familjecentralernas verksamhet medverkar utöver hälsovårdaren och läkaren till exempel talterapeuter, psykologer, fysioterapeuter, familjearbetare och sakkunniga inom socialt arbete, mentalvård och småbarnspedagogik.

Kommunen ska dessutom se till att de som bor i kommunen har tillgång till preventivmedelsrådgivning och annan service som främjar den sexuella och reproduktiva hälsan.

Rådgivning för förhindrande av oönskade graviditeter kan ordnas till exempel vid preventivmedelsrådgivningen eller mödrarådgivningen eller i samband med skol- och studerandehälsovården eller som en del av mottagningsarbetet.

Kommunförbundet instruerar och vägleder kommunerna i hur rådgivningsverksamheten ska bedrivas och bevakar deras intressen i juridiska, administrativa och innehållsmässiga frågor.

Mer på webben

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman