Primärvård

Skol- och studerandehälsovård

Tjänsterna inom skol- och studerandehälsovården är hälsotjänster som främjar barns och unga personers välmående och förebygger problem. De hör till de tjänster inom elev- och studerandevården som syftar till att trygga barns och unga personers lärande, välmående och fysiska och mentala hälsa. Med en generellt inriktad elevvård främjas barns och ungas välmående i läroanstalter.

Skolhälsovård

Kommunen tillhandahåller skolhälsovård i de kommunala skolor och läroanstalter som ger grundläggande undervisning.

Till skolhälsovården hör bland annat hälsokontroller som görs av hälsovårdare och läkare och specialundersökningar som är nödvändiga för att konstatera en elevs hälsotillstånd. Även mun- och tandvård hör till uppföljningen och främjandet av elevens hälsa.

Skolhälsovårdaren och skolläkaren samarbetar med till exempel rektorn, lärarna, skolgångsbiträdena, den personal som sköter skolmåltiderna skolkuratorn, skolpsykologen och personalen inom mun- och tandvården. En studerandevårdsgrupp, som består av sakkunniga på olika områden, samlas ungefär en gång i månaden. Gruppens uppgift är att sörja för att skolan och eleverna mår bra.

Skolhälsovården ska också främja en sund och trygg skolmiljö och välbefinnandet i skolgemenskapen samt uppföljning av detta med tre års mellanrum. Det finns skäl att genomföra den undersökning som ordnas vid läroanstalten i gott samarbete med eleverna och vårdnadshavarna, skolans personal, skolhälsovården, hälsovårdsinspektören, arbetarskyddet och vid behov med andra myndigheter.

Kommunförbundet vägleder och ger kommunerna råd i hur skolhälsovården ska genomföras och bevakar deras intressen i juridiska, administrativa och innehållsliga frågor.

Studerandehälsovård

Den kommunala primärvården ska ordna studerandehälsovårdstjänster för studerandena vid gymnasier, vid läroanstalter som ger yrkesutbildning och högskolor oberoende av var de studerande bor.

Studerandehälsovården för universitetsstuderande ordnas via Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS).

Såsom studerande vid en läroanstalt definieras enligt 3 § i statsrådets förordning (338/2011) en studerande vid en läroanstalt som studerar i en utbildning som berättigar till studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994). Den studerandes heltidsstudier bör omfatta minst åtta veckor.

Studerandehälsovården ska främja en trygg och sund studiemiljö och de studerandes hälsa. Studerandehälsovården omfattar bland annat hälsoundersökningar för uppföljning och främjande av de studerandes hälsa och välbefinnande. För de studerande ordnas hälso- och sjukvårdstjänster inklusive mentalvårdstjänster och alkohol- och drogarbete, främjande av sexuell hälsa och mun- och tandvård på samma sätt som för den övriga befolkningen.

För att följa upp hur sund och trygg studiemiljön och studiesamfundet är och hur de studerande mår ska studiemiljön granskas vart tredje år i samarbete med läroanstalten och de studerande, studerandehälsovården, hälsoinspektören, företagshälsovården och vid behov med andra aktörer.

Statsrådets förordning (338/2011) innehåller närmare bestämmelser om studerandehälsovården.

Studerandehälsovården är avgiftsfri för personer under 18 år. Avgifterna för personer som fyllt 18 år fastslås enligt lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Hälsoundersökningarna är avgiftsfria för alla.

Kommunförbundet vägleder och ger kommunerna råd om hur studerandehälsovården ska genomföras och bevakar kommunernas intressen i juridiska, administrativa och innehållsliga frågor.

Mer på webben

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman