Gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Ulkomainen hoitaja

Lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013) trädde i kraft vid ingången av 2014. Lagen stärker patientens rättigheter och förutsättningar att få vård i en annan med-lemsstat.

​EU:s direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (det s.k. patientdirektivet 2011/24/EU) trädde i kraft 24.4.2011. Medlemsländerna hade 30 månader på sig att implementera direktivet i sin nationella lagstiftning. Utgångspunkten för direktivet är att patienten fritt ska få anlita hälso- och sjukvårdstjänster i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. För vård som getts i ett annat land har patienten rätt till ersättning på samma grunder som om vården getts i patientens hemland.

Huvudansvaret för tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster kvarstår hos patientens hemland. När en person söker sig till vård i ett annat medlemsland ska den stat som ansvarar för sjukvårdskostnaderna ersätta patienten för vårdkostnaderna till minst det belopp som patienten skulle ha betalat i den ansvariga staten. Ersättning fås förutsatt att vården hör till den lagstadgade hälso- och sjukvården i den stat som ansvarar för kostnaderna.

I Finland har patientdirektivet verkställts genom den nya lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Lagen gäller tills vidare personer som är försäkrade i ett EU-land.

Lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013) trädde i kraft 1.1.2014. Lagen stärker patientens rättigheter och förutsättningar att få vård utomlands. Den centrala utgångspunkten i regleringen är principen att en person som är försäkrad i ett EU-land har rätt till vård i ett annat EU-land på samma grunder som gäller för motsvarande vård i hemlandet.

Lagen tillämpas inte på

  1. långvarigt vårdbehov vars syfte är att vara till stöd för personer som behöver hjälp med utförande av rutinmässiga vardagssysslor,

  2. överlåtelse av och tillgång på organ avsedda för organtransplantationer,

  3. vaccinationer i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet,

  4. företagshälsovård som avses i lagen om företagshälsovård (1383/2001),

  5. skol- och studerandehälsovård som avses i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland

Patienten har rätt till ersättning endast för vård som hör till tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. Samma tjänsteutbud tillämpas både på situationer i hemlandet och i gränsöverskridande fall. Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården regleras i 7a § i hälso- och sjukvårdslagen.

Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården omfattar medicinskt och odontologiskt motiverad prevention av sjukdomar, medicinskt och odontologiskt motiverade undersökningar för att upptäcka sjukdom samt medicinskt och odontologiskt motiverad diagnos, vård, behandling och rehabilitering. Tjänsteutbudet omfattar de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna och tjänster som berättigar till sjukförsäkringens sjukvårdsersättning (s.k. FPA-ersättning).

Tjänsteutbudsrådet

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården som har i uppgift att följa upp och bedöma tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården och att lämna rekommendationer om vilka hälso- och sjukvårdsåtgärder, undersökningar samt vård- och rehabiliteringsmetoder som ska höra till eller uteslutas ur tjänsteutbudet.  I sina rekommendationer ska rådet beakta forskningsrön och annan evidens från olika områden samt etiska frågor inom hälso- och sjukvården och frågor som gäller ordnandet av hälso- och sjuk-vården.

Definitionen av tjänsteutbudet jämkas samman med den nya servicestrukturen för social-, hälso- och sjukvården och skyldigheten att tillhandahålla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården, se www.palveluvalikoima.fi

Ersättning av patientens vårdkostnader

Patienten har rätt till ersättning för vård som getts i ett annat EU-land till samma belopp som om vården getts i patientens hemland. Patienten ersätts ändå endast för sådan vård som är ersättningsgill även i hemlandet.

I Finland ersätts vårdkostnader på två sätt.

En patient som söker vård i ett annat EU-land är berättigad att få sjukvårdsersättning för vårdkostnaderna (FPA-ersättning). Sjukförsäkringsfonden står för kostnaderna. 

Om en patient som befinner sig i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz plötsligt insjuknar eller annars är i behov av medicinskt nödvändig vård, bör patienten få vård för landets klientavgift/självrisk genom att visa det europeiska sjukvårdskortet. Det europeiska sjukvårdskortet kan beställas hos FPA. En patient som ändå betalar vårdkostnaderna till fullt belopp kan ansöka om ersättning för vårdkostnaderna hos FPA i efterskott. Kostnaderna ersätts i enlighet med kostnaderna för offentlig hälso- och sjukvård i Finland minskade med klientavgiften i personens hemkommun. Finska staten svarar för kostnader som uppstått efter 1.1.2014.

Patientens resekostnader ersätts som i hemlandet från personens fasta bostadsort till den närmaste vårdplatsen för offentlig hälso- och sjukvård där motsvarande vård erbjuds. Inom primärvården betyder detta den närmaste hälsostationen och inom den specialiserade sjukvården det närmaste universitetssjukhuset.

I lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård finns det också bestämmelser om förhandstillstånd. Patienten kan ansöka om förhandstillstånd att söka vård enligt EU-förordningarna 883/2004 och 987/2009. I förordningarna ingår bestämmelser om kriterierna för beviljande av förhandstillstånd, tillståndsförfarande och kostnader som ska betalas. Ett förhandstillstånd är till sin natur en betalningsförbindelse som berättigar till vård mot lokal klientavgift på en vårdplats inom det offentliga systemet. Förhandstillstånd söks hos FPA, som betalar ut ersättning i efterskott. Den offentliga hälso- och sjukvården bedömer om villkoren för att bevilja förhandstillstånd uppfylls och ger FPA ett bindande utlåtande om saken. FPA beslutar om ansökan om förhandstillstånd utgående från den offentliga hälso- och sjukvårdens utlåtande. Det går att ansöka om förhandstillstånd också i efterhand sedan man själv har betalat vårdkostnaderna.

Patienter som kommer till Finland

Enligt den lag som verkställer direktivet har en person från ett annat EU-land rätt att söka vård i Finland, också inom den offentliga hälso- och sjukvården. Direktivet förpliktar vårdinstansen att bemöta dessa personer lika som kommunens invånare.

En patient från ett annat EU-land som söker sig till Finland för vård bör få kommunal hälso- och sjukvård lika fort och på samma villkor som kommuninvånarna. Skillnaden är att patienten först betalar de verkliga kostnaderna för vården själv och i efterhand ansöker om ersättning i hemlandet. Enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården har rätt att ta ut en avgift för vårdkostnaderna kontant på förhand.

Nationell kontaktpunkt

Patientdirektivet förpliktar till grundande av flera eller en nationell kontaktpunkt med uppgift att erbjuda patienterna information om hur man som finländare söker vård utomlands och som utlänning söker vård i Finland. Den enda nationella kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård som finns i Finland är FPA:s kontaktpunkt.

Delegationen för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Delegationen för gränsöverskridande hälso- och sjukvård bedriver sin verksamhet under social- och hälsovårdsministeriet. Delegationens uppgift är att följa tillämpningen av lagstiftningen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, komma med förslag och initiativ till utveckling av lagstiftningen och behandla andra frågor som gäller verkställigheten av lagen och gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Delegationen tillsätts för 3 år åt gången. Ordförande är SHM:s kanslichef och Finlands Kommunförbund har representation i delegationen.

Ömsesidigt erkännande av recept

Patientdirektivet förpliktar apoteken att godkänna recept som skrivs ut i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz om det läkemedel som avses i receptet har försäljningstillstånd i det land där man har för avsikt att hämta ut det. 

Med ett recept som skrivits ut i Finland kan man hämta ut läkemedel också på andra håll i Europa. Patienten måste själv komma ihåg att be läkaren skriva ut ett recept som godkänns på andra håll i Europa (dvs. en s.k. europeisk läkemedelsförskrivning) om patienten önskar hämta ut läkemedlet utanför Finland.

 

Läs mer

På Kommunförbundets webbplats

Ny EG-förordning för samordning av systemen för social trygghet trädde i kraft vid ingången av maj 2010

Mer på webben

SHM: Patientdirektiv

FPA: Sjukvård i internationella situationer

FPA: Centret för internationella ärenden

Vårdenhetsval.fi webbplats för vårdpersonal

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left