Statlig sjukvårdsersättning till personer som kommer från utlandet till Finland

Muistiinpanot

Från början av år 2008 har Folkpensionsanstalten av statliga medel ersatt hälso- och sjukvårdstjänster som den offentliga hälso- och sjukvården tillhandahållit och bekostat. Ersättningarna har betalats i enlighet med EU-förordningarna i fråga och internationella avtal om sjukvård eller social trygghet. Från början av år 2014 omfattas nya persongrupper av statlig ersättning.

Kommunerna och samkommunerna kan under vissa omständigheter få statlig ersättning för sina sjukvårdskostnader för personer som anlänt till Finland från utlandet. Ersättning kan betalas för kostnader för primärvård och för specialiserad sjukvård. Ersättning kan betalas också för tjänster som är avgiftsfria för klienten. Av vårdkostnaderna ersätts högst det belopp som tjänsterna kostat subtraherat med de klientavgifter som personen betalat.

Det handlar främst om personer som inte har hemkommun i Finland. I vissa fall kan personen ändå ha hemkommun i Finland, men det är någon annan stat som ansvarar för hans eller hennes sjukvårdskostnader.

Den statliga ersättningen täcker oftast kostnaderna för s.k. medicinskt nödvändig vård. I vissa fall kan ersättningen vara mer omfattande än så (alla hälso- och sjukvårdstjänster), men också mindre omfattande (endast brådskande vård).

Den statliga ersättningen betalas genom FPA, som i regel tar ut personens vårdkostnader hos den stat i fråga som ansvarar för sjukvårdskostnaderna.

Egen aktivitet krävs för att kommunen eller samkommunen ska få ersättning: ersättning ska sökas hos FPA med blanketten  Y 31r  inom 12 månader från det att vårdmånaden har löpt ut. FPA:s begäran om tilläggsuppgifter bör besvaras utan dröjsmål. Statlig ersättning förutsätter i regel att den offentliga hälso- och sjukvården har en kopia av den handling med vilken patienten har påvisat sin rätt till vård.

Närmare bestämmelser om fakturering och betalning av kostnader, ansökan om samt bestämmande och betalning av statlig ersättning och andra omständigheter som gäller kostnadsadministrationen utfärdas genom förordning av statsrådet (65/2014). Av FPA:s anvisningar framgår närmare uppgifter om godtagbara intyg över rätt till vård och vårdkostnader samt ersättningsprocessen.

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left