Primärvård

Hälsocentralens mottagningsverksamhet

Vi har vant oss vid att gå till läkaren på hälsocentralen. Den här verksamhetsmodellen är nu mitt uppe i en genomgripande brytningstid. I fortsättningen betonas de vårdanställdas roll och digitala tjänster förändrar verksamhetskulturen och erbjuder möjligheter till nya serviceformer.

Kommunen ansvarar för ordnandet av servicen

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen organisera sjukvårdstjänster för dem som bor i kommunen. Kommunen kan ordna mottagningsverksamhet på hälsocentralerna som en del av primärvården antingen som egen verksamhet, som samkommun eller enligt modellen med en ansvarig kommun.

Organiseringen av primärvården och socalservicen år 2016

En del av kommunerna har utkontrakterat produktionsansvar till privata serviceproducenter. Kommunerna kommer själva överens med serviceproducenterna om avtalens innehåll och omfattning. En kommun kan till exempel avtala om att en enskild aktör ansvarar för den praktiska verksamheten på en eller flera av kommunens hälsostationer. Esbo och Lahtis har erfarenheter av modellen. Kommunen och en serviceproducent kan också grunda ett gemensamt företag eller kommunen kan lägga ut sin social- och hälsovård helt och hållet med undantag för myndighetsuppgifterna. Detta gäller oftast små kommuner.

Enligt en enkät som Institutet för hälsa och välfärd har genomfört fanns det 541 läkarmottagningar i anknytning till hälsocentraler i Finland år 2015. Vid 47 av dessa hälsocentraler svarade en privat aktör för den praktiska verksamheten.

Organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänster överförs från kommunerna till landskapen 1.1.2019. En del av kommunerna har redan ingått avtal med en privat aktör för att försäkra sig om att närservicen kvarstår efter reformen.

Genomförande av vård

Sjukvården ska genomföras enligt patientens medicinska eller odontologiska behov och enligt de grunder för enhetlig vård som står till förfogande. Vården genomförs i form av öppen vård när detta är möjligt med tanke på patientsäkerheten. Vid behov ska en vård- och serviceplan göras upp.

Huvuddelen av servicen inom den öppna sjukvården ges på hälsostationerna på läkar-, hälsovårdar- och sjukskötarmottagningar och på sjukhusens samjourer. En del av kommunerna erbjuder också service med låg tröskel ledd av vårdanställda, exempelvis i hälsokiosker eller på välfärdsstationer.

Bedömningen av vårdbehovet kan ske per telefon. Därutöver utvecklas elektronisk bedömning av vårdbehovet. Redan nu kan en del av tidsbeställningarna i flera kommuner göras elektroniskt.  

Olika modeller för mottagningsverksamheten

Läkares och sjukskötares mottagningsverksamhet kan genomföras på flera olika sätt, exempelvis med teammodellen, listningsmodellen och modellen med arbetspar.  Målet för verksamhetsmodellerna som bygger på olika behov hos kunderna är att trygga kontinuiteten i patientens vårdrelation och en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan personer i olika yrken.

Genom snabbpoliklinikverksamhet genomförs bedömningen av vårdbehovet och själva vården ofta vid samma tillfälle. I modellen tar vårdpersonalen emot huvuddelen av patienterna och läkaren konsulteras endast vid behov. På en del av hälsostationerna anvisas patienter med problem i stöd- och rörelseorganen också direkt till fysioterapimottagning. 

Sjukskötare och hälsovårdare som fortbildat sig kan nuförtiden förnya vissa recept och i begränsad utsträckning ordinera läkemedel. Betydelsen av de vårdanställdas arbete har ökat på hälsostationerna, speciellt inom vården av kroniska sjukdomar.  Tidigare var det frågor av jourtyp som dominerade vårdpersonalens arbete. Också till antalet utgör vårdpersonalen en större grupp än tidigare i förhållande till läkarna.

För hälsostationens klienter ordnar kommunerna specialistläkarkonsultationer på ett regionalt ändamålsenligt sätt. Hälsocentralerna kan ha sina egna specialistläkare, sjukhusläkare kan ta emot på hälsostationerna eller så skaffas specialistläkartjänsterna som köptjänster. Vanligast är att mottagningsverksamheten stöds med konsultationer i geriatri, psykiatri, kardiologi och inremedicin.

Det är viktigt att primärvården och den specialiserade sjukvården bildar en funktionell helhet. I helheten ska också beaktas att tjänster inom den specialiserade sjukvården ska tillhandahållas på ett ändamålsenligt sätt i anslutning till primärvården.

De elektroniska tjänsterna utvecklas

Elektroniska tjänster för mottagningarnas behov utvecklas exempelvis inom projektet ODA. En del kommuner har tagit i bruk Duodecims elektroniska hälsokontroll och coachningsprogram. Projektet för det virtuella sjukhuset betonar den specialiserade sjukvården men en del av tjänsterna är öppna för alla medborgare. En del av tjänsterna används av yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården och helheten stöder i tillämpliga delar också mottagningsverksamheten.

Kommunförbundets webbtjänst

Mer på webben

tags
Tuula Kock

Förnamn
Tuula
Efternamn
Kock
Sakkunnigläkare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2673
Mobiltelefon
+358 50 382 6327
Ansvarsområden
  • mun- och tandvård
  • primärvård
  • missbrukar- och mentalvård
  • jour
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Twitterkonto