Jour

Brådskande vård består av omedelbar bedömning och vård som inte kan skjutas upp utan att sjukdomen förvärras eller kroppsskadan försvåras och som gäller akut sjukdom, kroppsskada, försämring av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Brådskande sjukvård, inbegripet brådskande mun- och tandvård, mentalvård, missbrukarvård och psykosocialt stöd, ska ges patienten oberoende av boningsort.

Inom primärvården ges brådskande vård i första hand dagtid på den egna hälsocentralen, men då tjänsternas tillgänglighet kräver det, ska brådskande mottagningar ordnas också kvällstid på vardagar och dagtid under veckoslut. För att säkerställa patientsäkerheten och kvaliteten på tjänsterna kan det dock vara nödvändigt att bedömning och vård centraliseras till jourenheten. Sjukvårdsdistriktets kommuner ska med en plan för ordnande av hälso- och sjukvården avtala om mottagningsverksamheten för brådskande vård.

Helsingfors och Nylands, Egentliga Finlands, Birkalands, Norra Savolax och Norra Österbottens universitetssjukvårdsdistrikt samt Satakuntas, Päijänne-Tavastlands, Södra Karelens, Norra Karelens, Mellersta Finlands, Vasas, Södra Österbottens och Lapplands sjukvårdsdistrikt ska ha enheter för omfattande jour dygnet runt i anslutning till sina centralsjukhus.

Enheter för omfattande jour är samjourer, som tillhandahåller tjänster inom minst cirka tio specialområden dygnet runt och som har resurser för att upprätthålla den beredskap som behövs inom hälso- och sjukvården samt för att sköta exceptionella situationer. En enhet för omfattande jour dygnet runt ska stödja de andra jourenheterna.

Sjukvårdsdistrikt som har ett universitetssjukhus kan bilda flera än en enhet med samjour i anslutning till sina sjukhus, om befolkningens servicebehov förutsätter det.

Sjukvårdsdistrikten i Kymmenedalen, Egentliga Tavastland, Södra Savolax, Östra Savolax, Mellersta Österbotten, Kajanaland och Länsi-Pohja ska för primärvården och den specialiserade sjukvården i anknytning till centralsjukhuset upprätthålla sådan samjour dygnet runt som har beredskap att sköta sedvanliga brådskande hälsoproblem hos befolkningen. Samjouren ska ha tillräcklig kompetens inom de specialområden som behövs för att sköta sedvanliga brådskande hälsoproblem hos befolkningen.

Ett specialupptagningsområde har dock rätt att i avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård komma överens om att det för områdets samjour vid centralsjukhuset kan bildas en jourenhet som är så bred och funktionellt mångsidig som tjänsternas tillgänglighet, avstånden mellan jourmottagningarna och förverkligandet av befolkningens språkliga rättigheter i sjukvårdsdistriktet förutsätter.

Social- och hälsovårdsministeriet kan bevilja en kommun eller ett sjukvårdsdistrikt tillstånd att ordna jour dygnet runt inom primärvården eller akutmedicinen, om tillgängligheten till tjänsterna och avstånden mellan jourmottagningarna förutsätter detta och de tjänster som befolkningen behöver inte kan säkerställas tillräckligt väl genom den prehospitala akutsjukvården.

Jourenheterna ska ha tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens för att vårdkvaliteten och patientsäkerheten ska tillgodoses. Närmare bestämmelser om villkoren för att ordna jour inom olika medicinska verksamhetsområden utfärdas genom en förordning av statsrådet. Social- och hälsovårdsministeriet kan bevilja tillstånd att avvika från dessa villkor, om det behövs för tillgängligheten till tjänsten eller för patientsäkerheten.

Socialjour ska ordnas inom hälso- och sjukvården såväl vid enheter för omfattande jour dygnet runt som vid enheter med en mer begränsad samjour för specialiserad sjukvård och primärvård. Mentalvårds- och missbrukarjour ordnas i anslutning till jouren inom både socialvården och hälso- och sjukvården.

I samband med den bedömning som krävs för brådskande vård ska man bedöma om patientens behov av socialvård är uppenbart. Om behovet är uppenbart, hänvisas patienten till socialservicen eller så kontaktas den myndighet som ansvarar för socialvården, om patienten samtycker till det. Om samtycke inte kan fås och det är uppenbart att patienten är oförmögen att svara för sin omsorg, hälsa eller säkerhet, eller om ett barns bästa absolut kräver det, ska den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården göra en anmälan till den myndighet som ansvarar för socialvården.

Inom socialjouren ska patienten vid behov ges den brådskande och nödvändiga hjälp som avses i socialvårdslagen och socialjouren ska vid behov medverka i psykosocialt stöd som ges i brådskande situationer.

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman