Jour

Med akutvård avses omedelbar bedömning och vård som krävs på grund av akut insjuknande, skada, försvårad långvarig sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga och som inte kan skjutas upp utan att sjukdomen eller skadan förvärras. Brådskande sjukvård, inbegripet brådskande mun- och tandvård, mentalvård, missbrukarvård och psykosocialt stöd, ska ges patienten oberoende av bostadsort. För brådskande vård ska kommunen eller samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt ordna jour dygnet runt.

Under de senaste åren har antalet jourmottagningar klart minskat. I synnerhet jouren inom primärvården har koncentrerats till sjukhusens samjourer. Utvecklingen har blivit möjlig och nödvändig genom dels den medicinska utvecklingen och dels de förbättrade trafikförbindelserna.

För många sjukdomar har vårdmöjligheterna utvecklats på ett sätt som förutsätter välutvecklad specialkompetens, och uppfattningarna om vilken vård som är brådskande har förändrats. Samjourer kan trygga goda undersökningmöjligheter och specialistkonsultation för alla patienter. Distanskonsultationer har också förändrat vårdpraxis och gör det till och med möjligt att i hemmet behandla besvär som annars skulle förutsätta jourbesök.

Bestämmelser om hälso- och sjukvårdens jourverksamhet har ändrats och de reviderade paragraferna träder i kraft i början av år 2017. För deras verkställighet har reserverats en övergångstid fram till 1 januari 2018. Syftet med förändringen är  att säkerställa en jämlik tillgång till service och tillräcklig kompetens vid den behandlande enheten, trygga kund- och patientsäkerheten samt tygla kostnadsökningen.

Inom primärvården ges brådskande vård i första hand dagtid vid kommunens hälsocentral, och om tillgängligheten till tjänsterna förutsätter det ska brådskande mottagningsverksamhet ordnas också vardagskvällar och dagtid under veckoslut. Om tryggandet av patientsäkerheten och kvaliteten på tjänsterna förutsätter det ska vården centraliseras till jourenheten.

Helsingfors och Nylands, Egentliga Finlands, Birkalands, Norra Savolax och Norra Österbottens universitetssjukvårdsdistrikt samt Satakuntas, Päijänne-Tavastlands, Södra Karelens, Norra Karelens, Mellersta Finlands, Södra Österbottens och Lapplands sjukvårdsdistrikt ska enligt de nya bestämmelserna ordna enheter för omfattande jour dygnet runt i anslutning till sitt centralsjukhus.

Enheterna för omfattande jour är samjourer som tillhandahåller tjänster dygnet runt inom ungefär tio specialområden och har resurser för att upprätthålla den beredskap som behövs i hälso- och sjukvården och för att sköta exceptionella situationer. Enheten för omfattande jour dygnet runt ska stödja de andra jourenheterna. För att trygga befolkningens språkliga rättigheter ska Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt tillhandahålla jourtjänster på finska och svenska.

Sjukvårdsdistrikt som har ett universitetssjukhus kan om befolkningens vårdbehov förutsätter det bilda fler än en samjoursenhet i anslutning till sina sjukhus.

Sjukvårdsdistrikten i Kymmenedalen, Vasa, Egentliga Tavastland, Södra Savolax, Östra Savolax, Mellersta Österbotten, Kajanaland och Länsi-Pohja ska i anknytning till centralsjukhuset upprätthålla sådan samjour som dygnet runt har beredskap att sköta sedvanliga brådskande hälsoproblem hos befolkningen  Samjouren ska ha tillräcklig kompetens inom de specialområden som behövs för att sköta sedvanliga brådskande hälsoproblem hos befolkningen.

Specialupptagningsområdet har ändå rätt att i avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård komma överens om att det i enheten för samjour dygnet runt kan bildas en så bred och funktionellt mångsidig jourenhet som tjänsternas tillgänglighet, avstånden mellan jourmottagningnarna och förverkligandet av befolkningens språkliga rättigheter i sjukvårdsdistriktet förutsätter.

Social- och hälsovårdsministeriet kan bevilja en kommun eller ett sjukvårdsdistrikt tillstånd att ordna jour dygnet runt inom primärvården eller akutmedicinen, om tjänsternas tillgänglighet och avstånden mellan jourmottagningarna förutsätter detta och de tjänster som befolkningen behöver inte kan säkerställas tillräckligt väl genom den prehospitala akutsjukvården.

Jourenheten ska ha tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens för att vårdkvaliteten och patientsäkerheten ska tillgodoses. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för att ordna jour inom olika medicinska verksamheter utfärdas genom förordning av statsrådet. Social- och hälsovårdsministeriet kan bevilja tillstånd att avvika från dessa villkor, om det behövs för tillgängligheten till tjänsten eller för patientsäkerheten.

Socialjour ska tillhandahållas såväl vid enheter inom hälso- och sjukvården med omfattande jour dygnet runt som i anslutning till den mer begränsade samjouren för specialiserad sjukvård och primärvård.  Mentalvårds- och missbrukarjour ordnas i anslutning till jouren inom både socialvården och hälso- och sjukvården.

I samband med brådskande vård ska patientens behov av socialvård bedömas. Om behovet är uppenbart hänvisas patienten att söka socialservice eller om personen samtycker till det ska den myndighet som ansvarar för socialvården kontaktas. Om samtycke inte kan fås och personen är uppenbart oförmögen att svara för sin omsorg, hälsa eller säkerhet, eller om ett barns bästa absolut kräver det, ska en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården göra en anmälan hos den myndighet som ansvarar för socialvården.

tags
Päivi Koivuranta-Vaara

Förnamn
Päivi
Efternamn
Koivuranta
Administrativ överläkare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2774
Mobiltelefon
+358 50 538 4647
Ansvarsområden
  • specialiserad sjukvård förutom psykiatri
  • jour
  • kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården
  • läkemedel
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi