Primärvård

Mun- och tandvård

En god munhälsa har en stor inverkan på välbefinnandet och hälsan i allmänhet. Egenvård och hälsosamma levnadsvanor skapar en grund för en god munhälsa. Det är viktigt att låta granska munnen, eftersom mun- och tandsjukdomar ofta har obetydliga symptom.

Mun- och tandhälsa i Finland

Bland de vuxna har munhälsan förbättrats i Finland under de senaste årtiondena. Enligt undersökningen FinHälsa 2017 har den positiva utvecklingen vad gäller tandborstning dock stannat upp och andelen personer som upplevt att deras mun- och tandhälsa är bra eller ganska bra har minskat jämfört med den föregående befolkningsundersökningen.

Det förekommer fortfarande en hel del karies och sjukdomar i tändernas stödjevävnader. Tandhälsan hos barn och unga är bättre i jämförelse med andra åldersgrupper. I de äldsta åldersgrupperna är det ännu vanligt med tandproteser och tandlöshet. Livslängden bland befolkningen ökar och samtidigt ökar också antalet äldre som har kvar sina egna tänder. Förändringen märks i ett ökat behov av mun- och tandvårdstjänster. Socioekonomiska skillnader märks också i munhälsan.

Kommunen som tillhandahållare av mun- och tandvårdstjänster

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen tillhandahålla mun- och tandvårdstjänster för kommuninvånarna. I tjänsterna ingår:

  • uppföljning av mun- och tandvård bland befolkningen
  • hälsorådgivning och hälsokontroller
  • undersökning, förebyggande och behandling av munsjukdomar samt hänvisning till ytterligare undersökningar och fortsatt vård
  • tidigt konstaterande av stöd- och undersökningsbehov

Kommunen kan ordna mun- och tandvård 

  • i egen regi vid kommunens hälsocentral
  • genom att höra till en samkommun
  • genom att köpa tjänster av andra serviceproducenter
  • genom att använda servicesedlar

När den kommunala primärvården ordnar mun- och tandvårdstjänster ska den samarbeta med personalen inom den specialiserade sjukvården, den övriga hälso- och sjukvården och socialvården. Kommunen bör tillhandahålla de undersökningar och behandlingar som ingår i mun- och tandvården för kommuninvånarna i enlighet med vårdgarantin. Akutvård ska tillhandahållas oberoende av patientens boningsort.

Mun- och tandvård ingår i skol- och studerandehälsovården. Också tandreglering ingår i den mun- och tandvård som ges inom skol- och studerandehälsovården. Den kommun där läroanstalten är belägen svarar för såväl tillhandahållandet av som kostnaderna för den skol- och studerandehälsovård som kommunen har organiseringsansvaret för.

Studerandehälsovården för högskolestuderande ändras 1.1.2021 

I fortsättningen är det FPA som svarar för ordnandet av och SHVS som producerar studerandehälsovårdstjänsterna även för yrkeshögskolestuderande. Ansvaret för att ordna de mun- och tandvårdstjänster som hör till studerandehälsovården för yrkeshögskolestuderande överförs från kommunerna till FPA.

Inga klientavgifter tas ut av studerande för mun- och tandvårdstjänster inom studerandehälsovården. De studerande kan om de så önskar också använda mun- och tandvårdstjänster inom primärvården i sin hemkommun eller utnyttja sin valfrihet i enlighet med 47 § i hälso- och sjukvårdslagen. Kommunen ansvarar också för brådskande vård i enlighet med 50 § i hälso- och sjukvårdslagen. För de tjänster som kommunen ansvarar för kan klientavgifter tas ut enligt klientavgiftsförordningen.

De mun- och tandvårdstjänster som hör till den specialiserade sjukvården tillhandahålls i sjukvårdsdistriktens enheter och delvis också i hälsocentralerna eller köps av den privata sektorn.

På hälsocentralen är mun- och tandvårdstjänsterna avgiftsfria för dem som är under 18 år. Av dem som fyllt 18 år tas klientavgifter ut enligt klientavgiftsförordningen.  

Privata tandläkartjänster

Privata tjänster kan användas av alla åldersgrupper. De flesta av kunderna är vuxna. Den privata sektorn erbjuder tjänster på basnivå samt specialtandläkartjänster. Väntetiden är kortare till en privat tandläkare än till en tandläkare inom den offentliga sektorn eftersom efterfrågan här överskrider utbudet. FPA ersätter en del av kundernas avgifter för privata mun- och tandvårdstjänster enligt sjukförsäkringslagen. År 2019 fick ca 970 000 klienter sjukförsäkringsersättningar för privata tandvårdstjänster. Ersättningsnivån var i praktiken cirka 14 %.

Statistiska uppgifter

År 2019 utnyttjade 1,9 miljoner kunder hälsocentralernas mun- och tandvårdstjänster, vilket innebar 4,9 miljoner besök. Andelen kunder minskade med 4,3 % jämfört med föregående år. En stor del av hälsocentralens kunder är barn och unga. Den största kundgruppen är 7–17-åringar.

Kommunförbundets tjänster

Kommunförbundet bevakar kommunernas intressen vid tillhandahållandet av mun- och tandvårdstjänster och deltar i utvecklingen av sektorn med olika aktörer. Dessutom instruerar och vägleder Kommunförbundet kommunerna och bevakar deras intressen i juridiska, administrativa och innehållsmässiga frågor. Kommunförbundet publicerar årligen en motsvarighetsförteckning som beskriver sambandet mellan kliniska åtgärder och klientavgifter. Förteckningen kan användas av kommuner, leverantörer av patientdatasystem och andra intresserade.

På Kommunförbundets webbplats

Mer på webben

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman