Primärvård

Mun- och tandvård

Hammaslääkärillä

En god munhälsa har en stor inverkan på välbefinnandet och hälsan i allmänhet. Egenvård och hälsosamma levnadsvanor skapar en grund för en god munhälsa. En dålig munhälsa ökar risken för att insjukna i bland annat kärlsjukdomar såsom hjärt- och hjärninfarkt. Det är viktigt att låta granska munnen regelbundet, eftersom mun- och tandsjukdomar ofta har obetydliga symptom. Mera allmän information om munhälsa.

Mun- och tandhälsa i Finland

Bland de vuxna har munhälsan förbättrats i Finland under de senaste årtiondena. Det förekommer ändå en hel del karies och sjukdomar i tändernas stödjevävnader. Tandhälsan hos barn och unga är bättre i jämförelse med andra åldersgrupper. I de äldsta åldersgrupperna är det ännu vanligt med tandproteser och tandlöshet. Livslängden bland befolkningen ökar och samtidigt ökar också antalet äldre som har kvar sina egna tänder. Förändringen märks i ett ökande behov av mun- och tandvårdstjänster. Socioekonomiska skillnader märks också i munhälsan. I undersökningen Hälsa 2011 har man också undersökt finländarnas munhälsa. (Rapport på finska, med svensk resumé).

Kommunen som tillhandahållare av mun- och tandvårdstjänster

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen tillhandahålla mun- och tandvårdstjänster för kommuninvånarna. I tjänsterna ingår

 • uppföljning av mun- och tandvård bland befolkningen
 • hälsorådgivning och hälsokontroller
 • undersökning, förebyggande och behandling av munsjukdomar samt hänvisning till ytterligare undersökningar och fortsatt vård
 • tidigt konstaterande av stöd- och undersökningsbehov

Kommunen kan ordna mun- och tandvård

 • i egen regi vid kommunens hälsocentral
 • genom att höra till en samkommun
 • genom att köpa tjänster av andra serviceproducenter
 • genom att också använda servicesedlar

Kommunen bör tillhandahålla de undersökningar och behandlingar som ingår i mun- och tandvården för kommuninvånarna i enlighet med vårdgarantin . Akutvård ska tillhandahållas oberoende av patientens boningsort. Mun- och tandvård ingår i skol- och studerandehälsovården. Också tandreglering ingår i den mun- och tandvård som ges inom skol- och studerandehälsovården. Den kommun där läroanstalten är belägen svarar för såväl tillhandahållandet av som kostnaderna för skol- och studerandehälsovården.  Därtill producerar SHVS mun- och tandvårdstjänster för högskolestuderande.

När hälsocentralen tillhandahåller mun- och tandvårdstjänster ska den samarbeta med den specialiserade sjukvården, den övriga hälso- och sjukvården och socialvården. De mun- och tandvårdstjänster som hör till den specialiserade sjukvården tillhandahålls i sjukvårdsdistriktens enheter och delvis också i hälsocentralerna eller köps av den privata sektorn.

 På hälsocentralen är mun- och tandvårdstjänsterna avgiftsfria för dem som är under 18 år.  Av dem som fyllt 18 år tas klientavgifter ut enligt klientavgiftsförordningen .

Privata tandläkartjänster

Privata tjänster kan användas av alla åldergrupper. De flesta av kunderna är vuxna. Den privata sektorn erbjuder tjänster på basnivå samt specialtandläkartjänster. Väntetiden är ofta kortare till en privat tandläkare än till en tandläkare inom den offentliga sektorn eftersom efterfrågan här överskrider utbudet. FPA ersätter en del av kundernas avgifter för privata mun- och tandvårdstjänster enligt sjukförsäkringslagen . Ersättningsnivån är i praktiken cirka 15%.

Statistiska uppgifter

År 2015 utnyttjade 1,9 miljoner kunder hälsocentralernas mun- och tandvårdstjänster, vilket innebar omkring 5,3 miljoner besök. Andelen kunder steg med 6 % jämfört med föregående år. En stor del av hälsocentralens kunder är barn och unga. Den största kundgruppen är 7-17-åringar.

Kommunförbundet står till tjänst

Kommunförbundet bevakar kommunernas intressen vid tillhandahållandet av mun- och tandvårdstjänster och deltar i utvecklingen av sektorn med olika aktörer. Dessutom instruerar och vägleder Kommunförbundet kommunerna och bevakar deras intressen i juridiska, administrativa och innehållsmässiga frågor. Till stöd för kommuner, leverantörer av patientdatasystem och andra intresserade publicerar Kommunförbundet årligen enmotsvarighetsförteckningöver kliniska åtgärder och klientavgifter.

Mer på Kommunförbundets webbsidor

Mer på webben

social- och hälsovårdsfrågor

tags
Tuula Kock

Förnamn
Tuula
Efternamn
Kock
Sakkunnigläkare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2673
Mobiltelefon
+358 50 382 6327
Ansvarsområden
 • mun- och tandvård
 • primärvård
 • missbrukar- och mentalvård
 • jour
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Twitterkonto