Prehospital akutsjukvård

Prehospital akutsjukvård

Bestämmelserna om prehospital akutsjukvård ändrades i början av 2017. Ändringarna betonar att den prehospitala akutsjukvården ska bilda en funktionell helhet tillsammans med övriga tjänster. Bedömningen av vårdbehovet för en patient som insjuknat plötsligt och förflyttning av patienter som behöver kontinuerlig vård och övervakning blev uppgifter som sköts inom den prehospitala akutsjukvården. Dessutom fick centralen för prehospital akutsjukvård inom respektive specialupptagningsområde ansvar för att bereda målen för insatstiderna.

Den prehospitala akutsjukvården ska ordnas av sjukvårdsdistriktet. Vården ska genomföras i samarbete med de verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården som har jour så att den prehospitala akutsjukvården bildar en funktionell helhet tillsammans med den närservice som tillhandahålls under jourtid, inklusive tjänster som ges i hemmet. 

Sjukvårdsdistriktet fattar beslut om servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården. I beslutet fastställs viktiga aspekter i organiseringen av vården: organiseringssättet, serviceinnehållet, utbildningen för personalen, de mål för insatstiderna som beretts av specialupptagningsområdets central för prehospital akutsjukvård samt andra omständigheter som behövs för organiseringen av vården.

Den prehospitala akutsjukvården omfattar

 • bedömning av vårdbehovet och brådskande vård som primärt utförs utanför en hälso- och sjukvårdsinrättning när en patient insjuknat eller skadats plötsligt, och vid behov transport av patienten till den lämpligaste vårdenheten samt förflyttningar i samband med den fortsatta vården av en plötsligt insjuknad patient när patienten behöver krävande vård och övervakning under transporten
 • upprätthållande av beredskap för prehospital akutsjukvård
 • vid behov ordnande av kontakt till psykosocial stödverksamhet för en patient, hans eller hennes närstående och andra som har del i händelsen
 • medverkan i utarbetandet av regionala beredskapsplaner för storolyckor och exceptionella situationer inom hälso- och sjukvården, tillsammans med andra myndigheter och aktörer
 • handräckning till polisen, räddningsmyndigheterna, gränsbevakningsmyndigheterna och sjöräddningsmyndigheterna för fullgörande av uppgifter som dessa ansvarar för.

Centralen för prehospital akutsjukvård och dess uppgifter

På alla fem specialupptagningsområden verkar en central för prehospital akutsjukvård. Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten inom ett specialupptagningsområde ska i ett avtal om ordnande av specialiserad sjukvård komma överens om hur uppgifterna vid centralen för prehospital akutsjukvård ska ordnas.

Centralen för prehospital akutsjukvård ska

 • sätta upp mål för den tid inom vilken befolkningen i området ska få vård, med beaktande av det uppskattade servicebehovet, jourstrukturen inom området och resurserna för prehospital akutsjukvård  
 • ansvara för läkarjouren inom den prehospitala akutsjukvården inom det egna området
 • samordna de patientförflyttningar som hör till den prehospitala akutsjukvården 
 • planera och besluta om läkarhelikopterverksamheten inom det egna specialupptagningsområdet
 • samordna hälsovårdsväsendets larmanvisningar till Nödcentralsverket 
 • tillsammans med andra centraler för prehospital akutsjukvård bereda och samordna de medicinska vårdanvisningar som gäller verksamheten inom den prehospitala akutsjukvården samt övriga nationella anvisningar för den prehospitala akutsjukvården 
 • ansvara för huvudadministratörsfunktionerna i de nationella kommunikations- och informationssystemen för hög beredskap inom social- och hälsovårdsväsendet samt för en del av underhållet av systemen 

medverka i utarbetandet av regionala beredskapsplaner för storolyckor och exceptionella situationer inom hälso- och sjukvården, tillsammans med andra myndigheter, aktörer och specialupptagningsområden så att planerna bildar en nationell helhet.

Kommunförbundets webbtjänst

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman