Prehospital akutsjukvård

Samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt ska organisera den prehospitala akutsjukvården inom sitt område. Vården ska genomföras i samarbete med de verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården som håller jour så att den tillsammans med annan hälso- och sjukvård som ges som närservice i hemmet under jourtid bildar en funktionell helhet.

Bestämmelserna om prehospital akutsjukvård ändrades vid årsskiftet. Ändringarna betonar den prehospitala akutsjukvården och andra tjänster som en fungerande helhet. Bedömningen av behovet av patientvård för en person som plötsligt insjuknat och transporter mellan vårdinrättningar av patienter som behöver kontinuerlig vård och uppföljning ingår i den prehospitala akutsjukvården. Därtill har beredningsansvaret för insatstiderna överförts till specialupptagningsområdets central för prehospital akutsjukvård.

Den prehospitala akutsjukvården omfattar:

 • sådan bedömning av vårdbehov samt sådan brådskande vård i fråga om patienter som insjuknat eller skadats plötsligt, som primärt sker utanför en hälso- och sjukvårdsinrättning, och vid behov transport av patienter till den lämpligaste vårdenheten samt förflyttningar i samband med plötsligt insjuknade eller skadade patienters fortsatta vård när patienten behöver krävande och kontinuerlig vård eller övervakning under förflyttningen
 • upprätthållande av beredskap för prehospital akutsjukvård
 • vid behov ordnande av kontakt till psykosocial stödverksamhet för en patient, hans eller hennes närstående och andra som har del i händelsen
 • medverkan i utarbetandet av regionala beredskapsplaner för storolyckor och exceptionella situationer inom hälso- och sjukvården, tillsammans med andra myndigheter och aktörer
 • handräckning till polisen, räddningsmyndigheterna, gränsbevakningsmyndigheterna och sjöräddningsmyndigheterna för fullgörande av uppgifter som dessa ansvarar för.

Sjukvårdsdistriktet fattar beslut om servicenivån för den prehospitala akutsjukvården. I beslutet fastställs hur den prehospitala akutsjukvården ska organiseras, serviceinnehållet, vilken utbildning de personer som medverkar i den prehospitala akutsjukvården ska ha, de mål som satts upp av specialupptagningsområdets central för prehospital akutsjukvård i fråga om den tid inom vilken befolkningen ska få vård samt andra omständigheter som är nödvändiga med tanke på vårdens organisering inom samkommunen.

På alla fem specialupptagningsområden verkar en central för prehospital akutsjukvård. Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten inom ett specialupptagningsområde ska i ett avtal om ordnande av specialiserad sjukvård komma överens om hur uppgifterna vid centraler för prehospital akutsjukvård ska organiseras.

Centralen för prehospital akutsjukvård ska:

 • sätta upp de mål som gäller den tid inom vilken befolkningen inom det egna specialupptagningsområdet ska få vård, med beaktande av befolkningens uppskattade servicebehov, jourstrukturen inom social- och hälsovårdsväsendet samt specialupptagningsområdets resurser för prehospital akutsjukvård
 • inom det egna området ansvara för jouren för prehospital akutsjukvård med tjänstgörande läkare
 • samordna de patientförflyttningar som hör till den prehospitala akutsjukvården
 • planera och besluta om läkarhelikopterverksamheten inom det egna specialupptagningsområdet
 • samordna hälsovårdsväsendets larmanvisningar till Nödcentralsverket
 • tillsammans med andra specialupptagningsområden bereda och samordna de medicinska vårdanvisningar som gäller verksamheten inom den prehospitala akutsjukvården samt övriga nationella anvisningar i fråga om den prehospitala akutsjukvården
 • ansvara för huvudadministratörsfunktionerna i de nationella kommunikations- och informationssystemen för hög beredskap inom social- och hälsovårdsväsendet samt för en del av underhållet av systemen
 • medverka i utarbetandet av regionala beredskapsplaner för storolyckor och exceptionella situationer inom hälso- och sjukvården, tillsammans med andra myndigheter, aktörer och specialupptagningsområden så att planerna bildar en nationell helhet.

Kommunförbundets webbtjänst

Päivi Koivuranta-Vaara

Förnamn
Päivi
Efternamn
Koivuranta
Administrativ överläkare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2774
Mobiltelefon
+358 50 538 4647
Ansvarsområden
 • primärvård
 • jour
 • specialiserad sjukvård, inte psykiatri
 • kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården
 • läkemedel
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
tags