Primärvård

Sjukhusverksamhet/vårdavdelningsverksamhet

Hälsocentralerna bedriver också sjukhusverksamhet. Hälsocentralssjukhusen tillhandahåller sjukvård på allmänläkarnivå och fokuserar på långtidssjuka och äldre åldersgrupper. På sjukhus inom primärvården behövs geriatrisk och psykogeriatrisk expertis och multiprofessionellt teamarbete i rehabiliteringen.

Flera sjukhus i stora städer är specialistledda. Då är det viktigt att komma överens med sjukvårdsdistriktet om en ändamålsenlig arbetsfördelning. En fungerande vårdkedja förbättrar vårdresultatet och håller kostnaderna för hälso- och sjukvården i styr. Akutvårdsavdelningarna har i allmänhet koncentrerat sig på fortsatt vård inom den specialiserade sjukvården, som ofta inletts som jourfall, och på en snabb bedömning, vård och rehabilitering vid akuta sjukdomar och försämring av det allmänna hälsotillståndet hos äldre. Många enheter har i samarbete med enheter för specialiserad sjukvård utvecklat rehabiliteringen efter ledprotesoperationer och stroke.

Målet för strukturförändringen inom äldreomsorgen är ett vårdsystem i ett steg dygnet runt. Detta innebär ett slut på långvården på hälsocentralssjukhusen och på lång sikt att ålderdomshemmen övergår till att bli serviceboenden. Förändringen medför utmaningar när det gäller att utveckla hemvården och samarbetet mellan jouren, sjukhuset, hemvården och dygnetruntvården för äldre.

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman