Specialiserad sjukvård

Med specialiserad sjukvård avses enligt hälso- och sjukvårdslagen hälso- och sjukvårdstjänster inom medicinska och odontologiska verksamhetsområden som hänför sig till förebyggande, undersökning, vård och behandling av sjukdomar, prehospital akutsjukvård, jour och medicinsk rehabilitering.

Med högspecialiserad sjukvård avses sjukvård som på grund av sjukdomarnas sällsynthet, den specialiserade sjukvårdens krävande natur eller de särskilda krav som den specialiserade sjukvården ställer har fastställts som sådan sjukvård genom förordning av Statsrådet.

Sjukvårdsdistrikt

För ordnandet av den specialiserade sjukvården ska varje kommun tillhöra ett sjukvårdsdistrikt. Det finns 20 sjukvårdsdistrikt och de bildar fem specialupptagningsområden med ett universitetscentralsjukhus som centrum.  Enskilda hälsocentraler, bland annat i stora städer kan också ha egna specialistläkare och egen specialiserad sjukvård som stöd för primärvården.

Kommunkarta, specialupptagningsområden och sjukvårdsdistrikt 2019

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är sjukvårdsdistriktets uppgift att

  • producera specialiserade sjukvårdstjänster som utgår från befolkningens behov så att primärvården och den specialiserade sjukvården bildar en funktionell helhet.
  • ansvara för att specialiserad sjukvård ordnas på enhetliga medicinska och odontologiska grunder.
  • ansvara för styrningen av utvecklingen och övervakningen av kvaliteten på laboratorieservice, bilddiagnostik, medicinsk rehabilitering och andra motsvarande specialtjänster vid hälsocentralerna.
  • i samarbete med hälsocentralerna ha hand om forskningen, utvecklingen och utbildningen inom sitt uppgiftsområde och om samordningen av den kommunala hälso- och sjukvårdens informationssystem.
  • ordna den prehospitala akutsjukvården inom sitt område i samarbete med de verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården i regionen som håller jour så att de tillsammans bildar en regionalt sett funktionell helhet. 
  • i samarbete med kommunerna besluta om regional beredskap för storolyckor och exceptionella situationer inom hälso- och sjukvården och i samarbete med kommunerna i regionen utarbeta en regional beredskapsplan för hälso- och sjukvården.

Kommunerna inom ett sjukvårdsdistrikt ska för varje fullmäktigeperiod utifrån invånarnas servicebehov utarbeta en plan för ordnande av hälso- och sjukvård. Hur planen genomförs utvärderas årligen och vid behov görs justeringar. Sjukvårdsdistriktets primärvårdsenhet som har multidisciplinär kompetens på hälsoområdet stöder arbetet med att ta fram en plan för ordnande av hälso- och sjukvård.  

Genom en gemensam plan kan man avlägsna överlappande funktioner och strukturera servicen på ett sätt som är ändamålsenligt. Det lönar sig för alla parter att stärka samarbetet, särskilt vid gränsytorna mellan organisationerna. Genom att utveckla de regionala vårdkedjorna kan man förbättra informationsgången och få till stånd en sammanhängande vård där servicen på olika nivåer utgör en helhet. Detta förbättrar kvaliteten på vården och patienternas upplevelse av vården.

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman