Specialiserad sjukvård

Med specialiserad sjukvård avses enligt hälso- och sjukvårdslagen sådana hälsovårdstjänster inom medicinska och odontologiska specialområden som innefattar förebyggande, undersökning och behandling av sjukdomar, prehospital akutsjukvård, jourverksamhet och medicinsk rehabilitering.

Med högspecialiserad sjukvård avses sjukvård som på grund av sjukdomarnas sällsynthet, den specialiserade sjukvårdens krävande natur eller de särskilda krav som den specialiserade sjukvården ställer har fastställts som sådan sjukvård genom förordning av statsrådet.

Sjukvårdsdistrikt

För ordnandet av den specialiserade sjukvården ska varje kommun tillhöra ett sjukvårdsdistrikt. Det finns 20 sjukvårdsdistrikt och de bildar fem specialupptagningsområden med ett universitetscentralsjukhus som centrum.  Enskilda hälsocentraler, bl.a. i stora städer kan också ha egna specialistläkare och egen specialiserad sjukvård som stöd för primärvården.

Kommunkarta, specialupptagningsområden och sjukvårdsdistrikt 2019

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är sjukvårdsdistriktets uppgift att

  • producera specialiserade sjukvårdstjänster som utgår från befolkningens behov så att primärvården och den specialiserade sjukvården bildar en funktionell helhet
  • ansvara för styrningen av utvecklingen och övervakningen av kvaliteten på laboratorieservice och diagnostisk avbildningsservice, medicinsk rehabilitering och andra motsvarande specialtjänster
  • i samarbete med hälsocentralerna ha hand om forskningen, utvecklingen och utbildningen inom sitt uppgiftsområde och samordningen av den kommunala hälso- och sjukvårdens informationssystem
  • ordna den prehospitala akutsjukvården inom sitt område i samarbete med de verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården som håller jour så att de tillsammans bildar en regionalt sett funktionell helhet
  • i samarbete med kommunerna besluta om regional beredskap för storolyckor och exceptionella situationer inom hälso- och sjukvården och i samarbete med kommunerna i regionen utarbeta en regional beredskapsplan för hälso- och sjukvården.

Med tanke på patientvården är det viktigt att samarbetet mellan primärvården och den specialiserade sjukvården löper smidigt. I hälso- och sjukvårdslagen ingår bestämmelser om en plan för ordnande av hälso- och sjukvård som har som mål att främja regionalt samarbete i tillhandahållandet och produktionen av hälso- och sjukvårdstjänster och i samordningen av tjänsterna.

Planen för ordnande av hälso- och sjukvård ska utarbetas av kommunerna i sjukvårdsdistriktet utifrån invånarnas servicebehov. Varje år ska det göras en utvärdering av hur planen uppfyllts och vid behov görs justeringar. Sjukvårdsdistriktets primärvårdsenhet som har multidisciplinär kompetens på hälsoområdet stöder arbetet med att ta fram en plan för ordnande av hälso- och sjukvård. 

Genom en gemensam plan kan man eliminera överlappande funktioner och strukturera servicen på ett sätt som är ändamålsenligt. Det lönar sig för alla parter att stärka samarbetet, särskilt vid gränsytorna mellan organisationerna. Genom att utveckla de regionala vårdkedjorna kan man förbättra informationsgången och få till stånd en sammanhängande vård där servicen på olika nivåer utgör en helhet.

Arbetsfördelningen mellan sjukvårdsdistrikten

I och med den medicinska utvecklingen har hälso- och sjukvården fått nya vårdmöjligheter med bättre effekter än tidigare. De förutsätter i allmänhet långt utvecklad specialkompetens inom ett smalt område eller dyr teknologi. Det är inte möjligt att alltför decentraliserat tillhandahålla behandlingar och ingrepp som görs sällan. Då samlas inte kunskap och kostnaderna kan bli oskäligt höga, och därför är det ändamålsenligt att koncentrera behandlingarna.

Nuförtiden är det viktigare än tidigare att komma överens om arbetsfördelningen mellan sjukhusen och nivåstruktureringen av vården. När man utvecklar arbetsfördelningen bör balansen mellan sjukhusets jourskyldighet och verksamheten under dagtid beaktas. Bestämmelserna om arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården har ändrats i slutet av år 2017 och en förordning är under beredning.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen kan den specialiserade sjukvården på riksnivå koncentreras till färre än fem universitetssjukhus. Den vård som ska centraliseras regionalt koncentreras till universitetssjukhusen eller av särskilda skäl till andra sjukhus på motsvarande nivå. Dessutom koncentreras den specialiserade sjukvården till tolv sjukhus med omfattande jour dygnet runt.

Operationsverksamhet som kräver operationssal och anestesi koncentreras till de sjukhus som har samjour dygnet runt för primärvården och den specialiserade sjukvården. I praktiken innebär det att operationsverksamheten koncentreras till centralsjukhusen.

Ett avtal om ordnande av den specialiserade sjukvården i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen stöder arbetsfördelningen mellan sjukvårdsdistrikten och utvecklingen av samarbetet. Avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård utarbetas för enskilda sjukvårdsdistrikt och där avtalas om arbetsfördelningen och samordningen av verksamheten och om principerna för införande av nya metoder. Avsikten är att arbetsfördelningen ska främja hälso- och sjukvårdens kvalitet, patientsäkerheten och hälso- och sjukvårdens effekter, produktivitet och effektivitet.

Ny teknik möjliggör nya samarbetsformer såsom utlåtanden om röntgenbilder med hjälp av teleförbindelser eller specialistläkarkonsultation på distans. Laboratorieverksamheten har dragit nytta av automatiseringen och verksamheten har organiserats i affärsverk och aktiebolag som kan betjäna flera sjukvårdsdistrikt och primärvården inom området.

Päivi Koivuranta-Vaara

Förnamn
Päivi
Efternamn
Koivuranta
Administrativ överläkare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2774
Mobiltelefon
+358 50 538 4647
Ansvarsområden
  • primärvård
  • jour
  • specialiserad sjukvård, inte psykiatri
  • kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården
  • läkemedel
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
tags