Tjänsteutbudet

EU:s patientrörlighetsdirektiv trädde i kraft i början av år 2014. Då fick också det finländska serviceutbudet större vikt än tidigare. I fråga om vård som ges utomlands har patienten rätt till ersättning endast för sådan vård som hör till tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland.

Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården regleras i 7 a § i hälso- och sjukvårdslagen. Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården omfattar medicinskt och odontologiskt motiverad prevention av sjukdomar, medicinskt och odontologiskt motiverade undersökningar för att upptäcka sjukdom samt medicinskt och odontologiskt motiverad diagnos, vård, behandling och rehabilitering. Serviceutbudet gäller tjänster som helt eller delvis (med Folkpensionsanstaltens sjukvårdsersättningar) är offentligt finansierade.

I anslutning till Social- och hälsovårdsministeriet finns tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården som har i uppgift att följa upp och bedöma tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården och att lämna rekommendationer om vilka hälso- och sjukvårdsåtgärder, undersökningar samt vård- och rehabiliteringsmetoder som ska höra till eller uteslutas ur tjänsteutbudet. I sina rekommendationer ska rådet beakta forskningsrön och annan evidens från olika områden samt etiska frågor inom hälso- och sjukvården och frågor som gäller ordnandet av hälso- och sjukvården.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen omfattar tjänsteutbudet dock inte sådana hälso- och sjukvårdsåtgärder eller sådan undersökning, behandling och rehabilitering som innebär en orimligt stor risk för patientens liv eller hälsa i förhållande till de hälsofördelar som kan uppnås eller vars effekt är liten och vars kostnader är orimliga i förhållande till de hälsofördelar som kan uppnås och det terapeutiska värdet. Rådet har inom ramen för villkoren i grundlagen och hälso- och sjukvårdslagen preciserat och godkänt principerna för bestämmandet av tjänsteutbudet. Principerna finns presenterade på rådets webbplats www.palveluvalikoima.fi (på finska)

tags
Sari Raassina

Sari Raassina

Direktör, enheten för social- och hälsovård
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2808, +358 50 523 2808
Ansvarsområden
  • specialiserad sjukvård och jour
  • kvalitetsfrågor och läkemedel
  • EU-frågor inom hälso- och sjukvården