Nomenklaturer och klassifikationer

Uppgifter som är viktiga med tanke på vården dokumenteras i patientjournalerna med hjälp av nationellt införda klassifikationer, exempelvis Kommunförbundets nomenklaturer och klassifikationer. De distribueras centraliserat via en nationell kodserver. Kommunförbundet ansvarar dock i samarbete med THL och experter för upprätthållandet och utvecklingen av sina koder och för anvisningarna om hur de används.

Kommunförbundets kodverk är bland annat

Mer på Kommunförbundet.fi

Mer på webben

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman