ICPC-2 Den internationella primärvårdsklassifikationen

Den internationella primärvårdsklassifikationen (ICPC-2 © Wonca) är ett av de viktiga kodverken som används vid dokumentering av patientuppgifter i journalhandlingar. Med hjälp av ICPC-2 kan man registrera uppgifter om patientens hälsoproblem, symptom och besvär eller sjukdomar och åkommor. Klassifikationen kan också användas för att registrera de orsaker till att söka vård som patienten anger. Den omfattar också en avdelning för registrering av undersöknings- och vårdåtgärder.

Definiering av sjukdomar är en av de viktigaste medicinska uppgifterna. Diagnosuppgifter har traditionellt registrerats enligt WHO:s klassifikation ICD-10. I Finland har användningen av klassifikationen varit obligatorisk inom den specialiserade sjukvården sedan 1996. Inom primärvården har diagnosuppgifter fram till de senaste åren registrerats främst i textform. I primärvården har sjukskötarmottagningsverksamhet, fysioterapimottagning utan läkarremiss och motsvarande verksamhet blivit allt vanligare, därför behöver information om orsaken till behandling samlas också utanför läkarmottagningarna.

Den internationella klassifikationen inom primärvården, ICPC-2, har utvecklats till att motsvara i synnerhet behoven på primärvårdsnivå. Den är särskilt avsedd för situationer där vårdprocesser och servicekedjor inleds. ICPC-2 används i Finland i huvudsak för registrering av uppgifter om diagnos och orsak till besök.

ICPC-2 är en godkänd del av WHO:s familj av internationella klassifikationer (WHO-FIC). Klassifikationen har utvecklats och den upprätthålls av sakkunniga i praktisk medicin, dvs. allmänläkare och familjeläkare, tillsammans med sakkunniga i klassifikation och akademiska forskare (WICC). Rättigheterna till ICPC-2 hör till Allmänläkarnas världsorganisation (Wonca).

ICPC-2 används i Finland i huvudsak för registrering av uppgifter om diagnos och orsak till besök. För registrering av uppgifter om diagnos och orsak till besök med ICPC-2 gäller samma allmänna anvisningar som för ICD-10. Både läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kan använda ICPC-2 och ICD-10: antingen eller, eller både och.

I enlighet med nationella definitioner registrerar läkarna diagnosen (ICPC-2/ICD-10) antingen i fältet under diagnosrubriken eller direkt i strukturen för diagnosuppgifter. Sjukskötare, hälsovårdare, fysio- och ergoterapeuter och övriga motsvarande yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården registrerar de hälsoproblem och orsaker till besök (ICPC-2/ICD-10) som de behandlat i fältet under rubriken för orsak till vård eller som uppgifter om orsak till besök direkt i strukturen för uppgifter om diagnos/orsak till besök.

Koden/kodrubriken väljs utgående från besöket på mottagningen eller kontakten med kunden och baserar sig på en yrkesutbildad persons bedömning och tolkning. Andra personer än läkare använder diagnosrubrik eller diagnosdatastruktur endast när de agerar som teknisk registrerare av uppgifter. Det är då läkaren som har ansvaret för innehållet i registreringen.

Utöver allmänläkarna inom primärvården och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som håller sakkunnigmottagning kan ICPC-2 också användas inom den prehospitala  akutsjukvården och samjouren för registrering av orsaken till vård.  Användningen av ICPC-2 stöder insamlingen av formbundna data genom hela vårdprocessen, från uppkomsten av vårdbehovet och det inledande vårdskedet.

Fastställandet av sambanden mellan klassifikationen ICPC-2 och sjukdomsklassifikationen ICD-10 gör det möjligt att bland annat sammanställa de uppgifter om patientens sjukhistoria som publiceras i informationshanteringstjänsten. Uppgifterna kan också utnyttjas vid insamling av nationell statistik samt som stöd för planering, uppföljning och beslut.

Främjande av användningen av ICPC-2, underhåll och distribution

De nationella rättigheterna samt underhållet har överförts till Instituet för hälsa och välfärd (THL). Syftet är att THL fortsätter med det arbete som påbörjats av Kommunförbundet tillsammans med ICPC-expertgruppen, Wonca, som har de internationella rättigheterna och den sammanslutning som samordnar utvecklingen av ICPC-3.

I Kommunförbundets webbtjänst

Mer på webben

ICPC-2 – klassifikationens struktur och anvisningar

ICPC-2 - ICD-10 – sambanden mellan klassifikationerna

tags