Klassifikation av radiologiska undersökningar och åtgärder

n

Klassifikationen systematiserar de radiologiska konsultationerna, den nationella elektroniska patientjournalen, statistikföringen, prissättningen och faktureringen.
 

Klassifikationen av radiologiska undersökningar och åtgärder 2017 som upprätthålls av Kommunförbundet finns bifogad som en excel-tabell och på den nationella kodservern.   

Klassifikationen har utvecklats för att motsvara nutida behov genom att nya undersökningar och ingrepp läggs till och undersökningskategoriernas strukturer ändras. Den innehåller både radiologisk avbildning och radiologiska åtgärder. Klassifikationen av radiologiska undersökningar möjliggör en gruppering av undersökningarna som underlättar remiss- och undersökningsrutinerna, kvalitetskontrollen, informationsöverföringen, statistikföringen och söksystemen, kostnadsuppföljningen och prissättningen samt faktureringen.  

Klassifikationen kan användas i olika slags sjukvårdsinrättningar från universitetssjukhus till hälsocentraler och inom den privata hälso- och sjukvården. Den används liksom tidigare som grund för prissättningen av FPA:s ersättningstaxor för radiologiska undersökningar.  

Den nya klassifikationen bildar en gemensam databas med den nationella åtgärdsklassifikationen. De två första bokstäverna i koden avser organsystem och anatomisk region, vilket gör det möjligt att skapa ett entydigt söksystem för digitala arkivsystem.  En artikel med mer information om systemet finns i Finlands Läkartidning 38/2016.

Förslag till nya beteckningar, rättelser och ändringar kan skickas med elektronisk blankett till Kommunförbundet. 

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left