Nomenklatur för laboratorieundersökningar

Nomenklaturen för laboratorieundersökningar är avsedd att vara en gemensam kodsamling för den läkare som ansvarar för patientens vård och den enhet som utför undersökningen.

Nomenklaturen för laboratorieundersökningar är avsedd att vara en gemensam kodsamling för den läkare som ansvarar för patientens vård och den enhet som utför undersökningen.

Syftet med nomenklaturen är att laboratorieundersökningen blir entydig för såväl beställare som utförare och vid tolkning av informationen. Nomenklaturen omfattar laboratorieundersökningarna inom klinisk kemi, klinisk fysiologi, klinisk mikrobiologi, klinisk neurofysiologi, genetik och patologi.   

I klassifikationsarbetet har eftersträvats enhetlighet på riksnivå och nomenklaturen är avsedd för laboratorier och informationssystem inom hälso- och sjukvården. Denna nationellt enhetliga nomenklatur utgör grunden för elektronisk dataöverföring och användning av patientuppgifter över organisationsgränserna. En omfattande användning är ett tröskelvillkor för övergången till riksomfattande förmedling och arkivering av laboratorieresultat. 

Förslag till nya beteckningar, rättelser och ändringar kan skickas på elektronisk blankett till Kommunförbundet. 

 

Ny distribution av nomenklaturen för laboratorieundersökningar

Inom det nationella hälsoprojektet inrättas en riksomfattande kodserver, där alla riksomfattande kodsammanställningar samlas och därifrån de distribueras centraliserat till verksamhetsenheter och leverantörer.  

Kodservern förses med tekniska gränssnitt med hjälp av vilka datasystemen kan uppdatera sina koder automatiskt. Användarna kan å sin sida bläddra igenom koderna med hjälp av web-anslutningen. Avsikten är att koderna ska vara avgiftsfria och att de ska upprätthållas genom statlig finansiering.  

 

Arbetsgruppen för nomenklaturen för laboratorieundersökningar 

 • Miettinen Ari, verkställande direktör, Fimlab Laboratoriot Oy (ordförande) 
 • Eronen, Marianne, sakkunnigläkare, FPA
 • Haapalahti Petri, KFI ansvarsområdesdirektör, HNS Bilddiagnostik 
 • Härkönen Mikko, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd
 • Ihalainen Jarkko, medicinsk direktör, Finlands Blodtjänst
 • Jääskeläinen Satu, serviceområdesdirektör, TUCS, Laboratoriumcenter
 • Kytölä Soili, sjukhusgenetiker, HNS-LAB
 • Kujala Paula, överläkare, Fimlab Laboratoriot Oy
 • Lappalainen Maija, överläkare, HNS-LAB 
 • Suvisaari Janne, specialläkare, HNS-LAB
 • Virtanen Martti, direktör, Nordiskt center för klassifikation av sjukdomar
 • Hartikainen Kauko, sakkunnig, Finlands Kommunförbund (sekreterare)
 • Härkönen Marjukka, sjukhusmikrobiolog, Fimlab Laboratoriot Oy (sakkunnigsekreterare)

Arbetsgruppen har sammansatts med ambitionen att alla de laboratoriespecialiteter som ingår i nomenklaturen är företrädda. Arbetsgruppens sekreterare eller enskilda medlemmar kan kontaktas om det uppstår frågor kring användningen av nomenklaturen.  

Kontaktinformation till arbetsgruppens sekreterare: Kauko Hartikainen, Finlands Kommunförbund,
PB 200, 00101 Helsingfors, tfn 09 771 2647, 050 430 9782
e-post: etunimi.sukunimi@kommunforbundet.fi

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left