Nomenklaturer för specialarbetare inom rehabilitering och vård

Hoitotyö

Nomenklaturerna för specialarbetare inom rehabilitering och vård utgör ett antal komprimerade beskrivningar och kodverk som kan användas för att specificera arbetet, servicen och arbetsformerna för dem som arbetar med rehabilitering. Nomenklaturer används bland annat som stöd för anteckningar i journalhandlingar samt vid statistikföring och produktifiering. De lämpar sig också som hjälp vid yrkesorientering, förenhetligande av begreppsapparaten inom sektorn och av fackspråket, vid introduktion och information.

 

Till familjen nomenklaturer för specialarbetare inom rehabilitering och vård​ hör

Nomenklaturerna har utvecklats under Kommunförbundets ledning i samarbete med yrkesutbildade personer och organisationer inom sektorn. Nomenklaturerna för specialarbetare inom rehabilitering och vård utgör en del av de nationella informationsstrukturerna. Uppdaterade officiella versioner går i likhet med andra kodverk att ladda ner från den nationella kodservern.

Användning av nomenklaturer i patientjournalerna

Med hjälp av nomenklaturer struktureras uppgifter i textform som skrivs in i patientjournalerna. Med hjälp av dem justeras nationella rubriker så att beteckningarna blir tillägg till de nationella rubrikerna. Fastställandet av informationsstrukturen planeras inledas i samarbete med THL hösten 2017.

Vid sidan av att använda nomenklaturerna följer specialarbetarna inom rehabilitering och vård de anvisningar som allmänt gäller yrkesutbildade personer inom hälsovården. Anteckningarna i patientjournalen struktureras med hjälp av yrkes- eller servicespecifika utsikter, vårdskeden och nationella rubriker. Uppgiften om orsaken till besöket antecknar rehabiliterings- och specialarbetarna under rubriken behandlingsorsak eller direkt i fältet enligt strukturen för diagnos/besöksorsak. Vid införandet av uppgiften om besöksorsak kan rehabiliterings- och specialarbetarna utnyttja både IPC- och ICD-kodverken.

Nomenklaturernas struktur

Strukturen i de olika nomenklaturerna är hierarkisk och enhetlig. Nomenklaturernas gemensamma gruppidentifiering är R (Rehabilitation). Genom identifieringen är nomenklaturerna grupperade i en egen familj.

Efter gruppidentifieringen skrivs varje sektors egen identifiering (F = fysioterapi, E = ergoterapi osv.) samt en tresiffrig identifieringskod (100, 110 osv.). Koden består således av 5 tecken (RF120, RF121, RF122 osv.). Identifieringskoden RF220 står för terapeutisk träning.

Rehabiliteringens innehåll och funktioner är indelade i huvudgrupper så att direkt klientarbete, expert- och utbildningstjänster och administrativa funktioner kan skiljas åt. Mer detaljerade innehåll baseras på både rehabiliteringens multiprofessionella faktagrund och den för varje enskilt yrkesområde. Den internationella klassificeringen av funktionsförmåga, funktionshinder och hälsa, ICF, har i tillämpliga delar beaktats i nomenklaturerna.

Upprätthållande och koordinering av nomenklaturerna

Som stöd för anvisningar om upprätthållande, utveckling och användning av nomenklaturer finns det en nationell arbetsgrupp, NIKO, som samordnar nomenklaturerna. I gruppen finns representanter för rehabiliteringssektorns viktigaste yrkesgrupper, huvudsakligen utnämnda av sina fackliga bakgrundsorganisationer.

Gruppen samlas 2–5 gånger per år. Kommunförbundet är sammankallare. Koordinator för gruppen är ja Anu Nemlander, sakkunnig.

Kontaktpersoner för frågor som gäller enskilda yrkesgrupper eller nomenklaturer år 2021 är:

Nomenklatur för hjälpmedelsservice
Satu Korpi, fornamn.efternamn@epshp.fi

Nomenklatur för fysioterapi
Juho Korpi, fornamn.efternamn@suomenfysioterapeutit.fi

Nomenklatur för fotterapi
Virpi Mäkelä, fornamn.efternamn@epshp.fi

Nomenklatur för rehabiliteringshandledning
Jaana Ylitalo, fornamn.efternamn@lshp.fi

Nomenklatur för talterapi
Heta Piirto, fornamn.efternamn@puheterapeuttiliitto.fi

Nomenklatur för musikterapi
Kimmo Pyhäluoto, fornamn.efternamn@pshp.fi

Nomenklatur för näringsterapi
Jaana Martikainen, fornamn.efternamn@vanda.fi

Nomenklatur för socialarbete inom hälsovården
Mia Ståhle, fornamn.efternamn@hus.fi

Nomenklatur för ergoterapi
Virpi Aralinna, fornamn.efternamn@eksote.fi

Nomenklatur för psykologi
Annarilla Ahtola, fornamn.efternamn@psyli.fi

På Kommunförbundets webbtjänst

Mer på webben

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman