ITE-metoden för utveckling och utvärdering av verksamheten och kvalitetsledning

asiakaspalvelu

Med kvalitetsledning avses systematisk planering, genomförande, utvärdering och utveckling av verksamheten. Kvaliteten anger i vilken mån servicen motsvarar de krav och förväntningar som ställs på den. Utgångspunkten är att kvalitet är nånting bra och eftersträvansvärt:

Betydelsen av utvärdering och kvalitetsledning har vuxit inom alla samhällssektorer. Omvärldsförändringarna, de nya servicestrukturerna och de alternativa sätten att organisera tjänsterna aktualiserar kvalitetsledningen och kvalitetssäkringen.

Bestämmelser om kvalitetsledning, patientsäkerhet, utvärdering av verksamheten och egenkontroll finns i flera olika lagar och förordningar, bl.a.

 • hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010)
 • lagen om patientens ställning och rättigheter (1992/785)
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uppgörande av en plan för kvalitetsledningen och för hur patientsäkerheten tillgodoses (341/2011)
 • socialvårdslagen (1301/2014)
 • lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000)
 • lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012)
 • lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990)
 • lagen om privat socialservice (922/2011)
 • lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
 • gymnasielagen (629/1998)
 • lagen om yrkesutbildning 630/1998)
 • lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
 • lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998)
 • bibliotekslagen (904/1998).

Övervakningen av verksamheten fokuserar i allt högre grad på förebyggande och interaktiv kontroll. Egenkontroll är den primära övervakningsformen inom till exempel social- och hälsovården.

Serviceproducenternaseget ansvar för att deras verksamhet är ändamålsenlig och tjänsterna högklassiga understryks. Aktörerna ska kunna påvisa att verksamheten är korrekt och ansvarsfull gentemot dem som anlitar tjänsterna och andra intressentgrupper. Därför är det viktigt att organisationen eller den enskilda aktören själv kan bedöma kvaliteten på sin verksamhet och service på ett konsekvent, systematiskt och övergripande sätt.

Det som låter vettigt och enkelt är ändå inte alltid lätt att genomföra i praktiken. Det behövs verktyg som stöder besluten, igångsättningen och genomförandet. Självvärderings- och kvalitetsledningsmetoden ITE är ett sådant verktyg.

Självvärderings- och kvalitetsledningsmetoden ITE

Självvärderings- och kvalitetsledningsmetoden ITE är ett enkelt och praktiskt inriktat verktyg för utveckling av det egna arbetet, verksamheten och servicekvaliteten. Metoden är lätt att införa – det krävs inga särskilda förberedelser. Därför är den ofta det första steget mot en systematisk kvalitetsledning.

Metoden lämpar sig särskilt väl för social- och hälsovården men också för andra sektorer. Den har etablerats vid många sjukhus, hälsovårdscentraler, rehabiliteringsinrättningar, läkarstationer, boendeserviceenheter och föreningar. Metoden kan användas såväl av enskilda yrkesutbildade personer och frivilliga aktörer som av privata organisationer och offentliga samfund.

ITE-metoden som process

ITE-metoden realiserar tanken om arbetsplatsorienterad processutveckling som en del av vardagen. ITE-självvärdering genomförs som en process: planering, formulärsvar, granskning av resultaten samt slutsatser. Målet är att saker ska göras på ett bättre sätt med bättre resultat.

Metoden beaktar tillgängliga resurser, omfattar hela verksamheten, synliggör starka sidor och saker som behöver utvecklas och utgör en grund för fortsatt utvecklingsarbete. Metoden betonar

 • ett utvärderande och utvecklande arbetsgrepp
 • synliggörande av praxis och processer
 • överenskommelser, reflektioner och slutsatser
 • ändamålsenlig dokumentation
 • konsekvent kvalitetsutveckling enligt kundernas, arbetsplatsens och verksamhetsmiljöns behov.

Föremål för utvärderingen och utvecklingen är de delområden som är viktigast för verksamheten:

 1. Grunderna för verksamheten
 2. Planering och uppföljning av verksamheten
 3. Personalen och ledningen
 4. Miljö och apparatur
 5. Verksamheten och tjänsterna
 6. Kommunikation och samarbete
 7. Utvärdering och utveckling av verksamheten

ITE-metodens innehåll och tillämpning av metoden

Till ITE-metoden hör

 • ett självvärderingsformulär
 • en kalkyleringstabell för sammanställning och analys av svaren (arbetsbok i Excel)
 • ett formulär för sammanställning av utvecklingsbehov och planering av fortsatta åtgärder (uppföljningsformulär)
 • eett formulär för auditering eller referentgranskning, s.k. peer review, (ITE-arbetshäfte) samt
 • en auditeringsmodell som lämpar sig för såväl extern som intern auditering.

Med hjälp av självvärderingsformuläret tar aktören eller organisationen ställning till hur väl de element som påverkar verksamhetens kvalitet realiseras i praktiken.

Självvärderingsformulär har utvecklats för olika miljöer. Formulären består av:

 • ett basformulär för enheter för kundarbete inom social- och hälsovården
 • ett singelformulär för yrkesutövare eller företagare eller experter som ensamma representerar sitt område i social- och hälsovårdsorganisationen
 • ett formulär för kontorsarbete
 • ett formulär för utveckling av organisationsarbete och
 • ett formulär för frivilligaktörer inom motion och idrott
 • olika familjevårdsformulär för familjehem, också sådana som fungerar på uppdragsbasis
 • ett daghemsformulär.

Formulären innehåller 25 sinsemellan jämförbara påståenden. När formulären fylls i synliggörs vad som fungerar väl och vad som behöver utvecklas. Ur processen föds en rad insikter och gemensamma slutsatser.

Arbetsboken i Excel är till hjälp när man ska rapportera resultat och dra slutsatser. Den kan användas bland annat för beräkning av medeltal och standardavvikelser och för grafisk presentation av resultat. Med hjälp av arbetsboken kan man också granska resultaten specificerade utgående från ämnesområden enligt kvalitetsledningssystemen ISO, EFQM, SHQS, BSC och CAF.

Slutsatserna och de fortsatta planerna antecknas i uppföljningsformuläret för vidarebehandling. Också ITE-arbetshäftet som utformats för auditering och andra utvecklingsåtgärder kan användas som stöd för slutsatserna. Kvalitetsutvecklingen blir en naturlig del av den övriga årliga planerings- och utvärderingscykeln.

ITE-metoden, underhåll och utveckling

ITE-metoden har utvecklats vid Kommunförbundet i samarbete med anställda inom social- och hälsovården och sakkunniga inom kvalitetsledning. Rättigheterna har överförts inom Kommunförbundets koncern till FCG Konsultering Ab som underhåller och utvecklar metoden.  En ny version och ett förnyat användargränssnitt planeras bli klara i början av 2019.

Mer på Kommunforbundet.fi

Mer på webben

tags
Mari Sjöholm

Förnamn
Mari
Efternamn
Sjöholm
Informationsplanerare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2614
Mobiltelefon
+358 50 338 2502
Ansvarsområden
 • statistik inom social- och hälsovården
 • sjukvårdsdistriktens och de största kommunernas delårs- och årsöversikter
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Tieto- ja talous
Twitterkonto