Klientavgifterna inom social- och hälsovården

De kommunala social- och hälsovårdstjänsterna är i regel avgiftsbelagda, vilket betyder att en avgift som ett organ i kommunen eller samkommunen fastställer tas ut av den som använder servicen. Lagstiftningen om klientavgifter innehåller i allmänhet maximiavgiften för tjänsterna. Vissa tjänster regleras bara av de allmänna principerna i klientavgiftslagen, och då kan avgiften vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen. En del av tjänsterna är enligt lag avgiftsfria.

Avgifterna är kommunens eller samkommunens inkomster och de påverkar inte kommunens statsandel.

Klientavgifterna inom social- och hälsovården förblir mest oförändrade 2020-2021. Cirkulär ska ge ut i januari 2020.  

De indexbundna klientavgifterna inom social- och hälsovården ändras vid ingången av 2018

 

På Kommunförbundets webbtjänst

De indexbundna klientavgifterna inom social- och hälsovården ändras vid ingången av 2018
Kommunförbundets cirkulär 28/2017, 12.12.2017

Mer på webben

Ändringar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet
SHM, pressmeddelande 20.12.2018

tags