Klientavgifterna inom social- och hälsovården

De kommunala social- och hälsovårdstjänsterna är i regel avgiftsbelagda, vilket betyder att en avgift som ett organ i kommunen eller samkommunen fastställer tas ut av den som använder servicen. Lagstiftningen om klientavgifter innehåller i allmänhet maximiavgiften för tjänsterna. Vissa tjänster regleras bara av de allmänna principerna i klientavgiftslagen, och då kan avgiften vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen. En del av tjänsterna är enligt lag avgiftsfria.

Avgifterna är kommunens eller samkommunens inkomster och de påverkar inte kommunens statsandel.

Klientavgifterna inom social- och hälsovården förblir mest oförändrade 2020-2021
Cirkulär ska ge ut i januari 2020.  

På Kommunförbundets webbtjänst

Klientavgifterna inom social- och hälsovården förblir mest oförändrade 2020-2021.
Cirkulär ska ge ut i januari 2020.

Mer på webben

Ändringar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet
SHM, pressmeddelande 19.12.2019

tags