Klientavgifterna inom social- och hälsovården

De kommunala social- och hälsovårdstjänsterna är i regel avgiftsbelagda, vilket betyder att en avgift som ett organ i kommunen eller samkommunen fastställer tas ut av den som använder servicen. Lagstiftningen om klientavgifter innehåller i allmänhet maximiavgiften för tjänsterna. Vissa tjänster regleras bara av de allmänna principerna i klientavgiftslagen, och då kan avgiften vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen. En del av tjänsterna är enligt lag avgiftsfria.

Avgifterna är kommunens eller samkommunens inkomster och de påverkar inte kommunens statsandel.

På Kommunförbundets webbtjänst

De indexbundna klientavgifterna inom social- och hälsovården ändras vid ingången av 2022
Cirkulär 17/2021, 16.12.2021

Mer på webben

Ändringar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet
SHM, pressmeddelande 19.12.2019

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman