Avgifter för anstaltsvård

Hoitajat vuodeosastopotilaan luona.

Avgifter för anstaltsvård tas ut vid enheter som i regel tillhandahåller vård eller omsorg dygnet runt, dvs. sjukhus, hälsocentralernas vårdavdelningar, ålderdomshem och institutioner för utvecklingsstörda. Det finns särskilda bestämmelser om avgifterna för institutionsvården inom barnskyddet.

Avgifterna för långvarig anstaltsvård fastställs enligt 7 c § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) och avgifterna för kortvarig anstaltsvård enligt 12 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992).

Avgift för anstaltsvård kan tas ut för ankomstdagen, de påföljande vårddygnen samt för utskrivningsdagen. Om en person flyttas direkt till en annan institution, får den remitterande institutionen inte ta ut en klientavgift för utskrivningsdagen. Vårddagsavgift får tas ut endast en gång per kalenderdygn. Om en person tas in och skrivs ut under samma dygn tas en enda vårddagsavgift ut. 

Avgifter för kortvarig anstaltsvård

För kortvarig anstaltsvård kan en avgift på högst 48,90 euro tas ut per vårddag.

Avgifterna för anstaltsvård ingår i det avgiftstak som anges i klientavgiftslagen. När avgiftstaket har överskridits kan högst 22,50 euro tas ut per vårddag för kortvarig anstaltsvård. 

Avgiftstaket som avses i 6 a § i klientavgiftsförordningen är 683 euro.

Inom den kortvariga psykiatriska anstaltsvården är klientavgiften högst 22,50 euro per vårddygn. I vissa undantagsfall tas ingen avgift ut.

Om en klient/patient får vård endast på natten eller på dagen är avgiften högst 22,50 euro.

Av personer under 18 år kan vårddagsavgifter tas ut på hälsocentral eller sjukhus eller dessas verksamhetsenheter för högst sju vårddagar per kalenderår. 

Avgifter för långvarig anstaltsvård

Klientavgiften för långvarig anstaltsvård bestäms utgående från klientens/patientens betalningsförmåga.

Avgiften kan uppgå till högst 85 procent av klientens nettoinkomster per månad. Om maken/makan eller sambon med de större inkomsterna är i anstaltsvård, kan vårdavgiften vara högst 42,5 % av makarnas sammanräknade inkomster. Klienten ska dock garanteras minst 110 euro per månad för personligt bruk från och med 1.1.2020.

Avgiften för långvarig anstaltsvård tas ut från och med den dag då vården inleds, i det fall att dygnetruntvården beräknas fortgå längre än tre månader. I annat fall bestäms avgiften efter det att personen varit i anstaltsvård över tre månader och personens funktionsförmåga har försvagats så mycket att personen behöver fortsatt vård på institution. 

Sami Uotinen

Förnamn
Sami
Efternamn
Uotinen
Ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2623
Mobiltelefon
+358 50 341 3349
Ansvarsområden
  • juridiska frågor inom social- och hälsovården
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
Kommunförbundets jurister
Anna Haverinen

Förnamn
Anna
Efternamn
Haverinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2364
Mobiltelefon
+358 50 597 6988
Ansvarsområden
  • organisering av tjänster för äldre
  • sociala tjänster för äldre
  • närståendevård för äldre
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för social- och hälsovård
Maria Pernu

Förnamn
Maria
Efternamn
Pernu
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2133
Mobiltelefon
+358 50 475 8096
Ansvarsområden
  • kostnadsjämförelser mellan kommunerna
  • klientavgifter inom social- och hälsovården
  • statistik och ekonomi inom social- och hälsovården
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för social- och hälsovård
Twitterkonto