Avgifter för långtidsvård

Avgifter för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg

Enligt 21 § i socialvårdslagen ska serviceboende ordnas för personer som behöver en lämplig bostad samt vård och omsorg. Serviceboende med heldygnsomsorg ordnas för personer som behöver vård och omsorg dygnet runt.

Med serviceboende avses boende och service som ordnas i en servicebostad. Servicen omfattar vård och omsorg enligt klientens behov, verksamhet som upprätthåller och främjar funktionsförmågan, måltids-, klädvårds-, bad- och städservice samt tjänster som främjar delaktighet och socialt umgänge. Inom serviceboende med heldygnsomsorg ordnas servicen enligt klientens behov dygnet runt.

Bestämmelser om klientavgiftsgrunderna för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg finns i 7 c § i klientavgiftslagen. Avgiften får utgöra högst 85 procent av klientens nettomånadsinkomster, från vilka avdrag enligt 10 c och 10 d § har gjorts. Om maken/makan eller sambon med de större inkomsterna har serviceboende med heldygnsomsorg, kan vårdavgiften vara högst 42,5 procent av makarnas sammanräknade inkomster. Klientavgiften för en kund inom servicen ska bestämmas så att kunden till sitt förfogande får ett belopp på minst 167 euro per månad för personligt bruk. 

För tjänster i samband med serviceboende med heldygnsomsorg får ingen separat avgift tas ut.

För långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg får en i 7 c § avsedd avgift tas ut, om servicen beräknas pågå i minst tre månader från det att den inleds eller om servicen de facto har varat i minst tre månader.

 

Avgifter för långvarig familjevård

För familjevård som avses i familjevårdslagen kan en avgift enligt 7 c § i klientavgiftslagen tas ut, med undantag av familjevård som ordnas med stöd av barnskyddslagen. Avgifterna för familjevård inom specialomsorger om utvecklingsstörda bestäms enligt 4 § 2 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Klientavgifterna för familjevård som ordnas med stöd av barnskyddslagen regleras i separata bestämmelser.

Avgiften för långvarig familjevård fastställs på basis av vårdtagarens personliga inkomster. Avgiften kan utgöra högst 85 procent av personens nettomånadsinkomster. Avgiften får dock inte vara högre än att klienten månatligen har minst 164 euro till förfogande för personligt bruk.

För långvarig familjevård och professionell familjevård får en i 7 c § avsedd avgift tas ut, om servicen beräknas pågå i minst tre månader från det att den inleds eller om servicen de facto har varat i minst tre månader.

 

Avgifter för anstaltsvård

Avgifter för anstaltsvård tas ut vid enheter som i regel tillhandahåller vård eller omsorg dygnet runt, dvs. sjukhus, hälsocentralernas vårdavdelningar, ålderdomshem och institutioner för utvecklingsstörda. Det finns särskilda bestämmelser om avgifterna för institutionsvården inom barnskyddet.

Avgifterna för långvarig anstaltsvård fastställs enligt 7 c § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och avgifterna för kortvarig anstaltsvård enligt 12 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

Avgift för anstaltsvård kan tas ut för ankomstdagen, de påföljande vårddygnen samt för utskrivningsdagen. Om en person flyttas direkt till en annan institution, får den remitterande institutionen inte ta ut en klientavgift för utskrivningsdagen. Vårddagsavgift får tas ut endast en gång per kalenderdygn. Om en person tas in och skrivs ut under samma dygn tas en enda vårddagsavgift ut. 

Avgifter för kortvarig anstaltsvård

För kortvarig anstaltsvård kan en avgift på högst 49,60 euro tas ut per vårddag.

Avgifterna för anstaltsvård ingår i det avgiftstak som anges i klientavgiftslagen. När avgiftstaket har överskridits kan högst 22,80 euro tas ut per vårddag för kortvarig anstaltsvård. 

Avgiftstaket som avses i 6 a § i klientavgiftslagen är 692 euro.

Inom den kortvariga psykiatriska anstaltsvården är klientavgiften högst 22,80 euro per vårddygn. I vissa undantagsfall tas ingen avgift ut.

Om en klient/patient får vård endast på natten eller på dagen är avgiften högst 22,80 euro.

Av personer under 18 år kan vårddagsavgifter tas ut på hälsocentral eller sjukhus eller dessas verksamhetsenheter för högst sju vårddagar per kalenderår. 

Avgifter för långvarig anstaltsvård

Klientavgiften för långvarig anstaltsvård bestäms utgående från klientens/patientens betalningsförmåga.

Avgiften kan uppgå till högst 85 procent av klientens nettoinkomster per månad. Om maken/makan eller sambon med de större inkomsterna är i anstaltsvård, kan vårdavgiften vara högst 42,5 procent av makarnas sammanräknade månadsinkomster. Klienten ska dock garanteras minst 112 euro per månad för personligt bruk.

Avgiften för långvarig anstaltsvård tas ut från och med den dag då vården inleds, i det fall att dygnetruntvården beräknas fortgå längre än tre månader. I annat fall bestäms avgiften efter det att personen varit i anstaltsvård över tre månader och personens funktionsförmåga har försvagats så mycket att personen behöver fortsatt vård på institution. 

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left