Avgifter för boendeservice enligt socialvårdslagen

Boendeservice i enlighet med socialvårdslagen omfattar stödboende, serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg.

Boendeservice hör till öppenvården. I allmänhet betalar den boende hyra för bostaden i enlighet med hyresavtalet, och klientavgifter tas ut för service såsom vård- och omsorgstjänster och måltidstjänster. 

Avgifterna för boendeservice enligt socialvårdslagen har inte särskilt reglerats i lagen (734/1992) eller förordningen (912/1992) om klientavgifter inom social- och hälsovården. Varje kommun eller samkommun kan således själv fastställa avgiftsgrunderna inom ramen för de allmänna bestämmelserna i klientavgiftslagen:

  • Klientavgiften kan bestämmas enligt klientens betalningsförmåga (1 §).
  • Avgiften får vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen (2 §).
  • Om kommunen ordnar servicen genom att köpa den av en privat serviceproducent, ska samma avgifter och ersättningar tas ut för den som för motsvarande tjänster som kommunen producerar själv (12 §).

I och med att avgifterna inte har reglerats separat varierar praxis i kommunerna och samkommunerna, och information om avgiftsgrunderna finns att få hos kommunen eller samkommunen i fråga.

Det bör noteras att avgifterna för serviceboende med heldygnsomsorg och avgifterna för institutionsvård, såsom vård på ålderdomshem, fastställs på olika sätt. Bestämmelser om avgifter för institutionsvård finns i klientavgiftslagen och klientavgiftsförordningen.

Kommunförbundets webbtjänst

Sami Uotinen

Förnamn
Sami
Efternamn
Uotinen
Ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2623
Mobiltelefon
+358 50 341 3349
Ansvarsområden
  • juridiska frågor inom social- och hälsovården
  • teamledare
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
Kommunförbundets jurister
Anna Haverinen

Förnamn
Anna
Efternamn
Haverinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2364
Mobiltelefon
+358 50 597 6988
Ansvarsområden
  • organisering av tjänster för äldre
  • sociala tjänster för äldre
  • närståendevård för äldre
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för social- och hälsovård