Avgifter inom stödet för närståendevård

Kommunerna kan ta ut samma avgifter som också i övrigt tas ut för social- och hälsovårdstjänster. Det finns separata bestämmelser om klientavgifter för tjänster som ordnas under den lagstadgade ledigheten för närståendevårdare som ingått avtal med kommunen och om klientavgifter för tjänster som ordnas under närståendevårdarens ledighet i enlighet med socialvårdslagen.

Avgifter för tjänster under närståendevårdarens lagstadgade ledighet

Närståendevårdare som ingått avtal med kommunen har enligt 4 § 1 mom. i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) rätt till minst två dygn ledig tid per kalendermånad. En närståendevårdare som är bunden till vården dygnet runt eller fortgående varje dag har rätt till minst tre dygn ledig tid per kalendermånad.

Paragraf 6 b i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) begränsar kommunens möjligheter att ta ut avgifter för tjänster under närståendevårdarens lagstadgade ledigheter. Den klientavgift som tas ut för tjänster under närståendevårdarens lagstadgade ledighet är högst 11,60 euro per dygn från och med den 1 januari 2022.

Bestämmelsen om avgifter för tjänster under närståendevårdarens ledighet i 6 b § i klientavgiftslagen går i regel före övriga bestämmelser om klientavgifter. Undantag utgör de bestämmelser enligt vilka tjänsterna helt eller delvis är avgiftsfria. De avgifter som tas ut för tjänster under närståendevårdarens lagstadgade ledighet räknas inte med i det avgiftstak som avses i 6 a § i den nämnda lagen. 

Uppdelning av lagstadgad ledighet och avgifter

Enligt 4 § 2 mom. i lagen om stöd för närståendevård kan kommunen och närståendevårdaren avtala om att närståendevårdaren utnyttjar sin ledighet som flera ledigheter som är kortare än ett dygn, så att den lediga tiden sammanlagt uppgår till högst ett dygn.  För ledighet som utnyttjas som flera ledigheter som är kortare än ett dygn kan det tas ut högst en i 6 b § i klientavgiftslagen avsedd avgift för ett ledigt dygn, dvs. högst 11,60 euro. Klientavgift kan tas ut från och med att den första ledigheten inleds.

Lagstadgad ledighet och servicesedelns självrisk

Om kommunen under vårdarens lagstadgade ledighet tillhandahåller den vårdbehövande vård och omsorg med servicesedel, ska klienten betala högst 11,60 euro per dygn. Om klienten får servicesedlar för att köpa vård under närståendevårdarens lagstadgade ledighet, till exempel hemvård eller serviceboende enligt socialvårdslagen, får klientens självriskandel uppgå till högst 11,60 euro per dygn.

Undersökningar av närståendevårdarnas välmående och hälsa

Enligt 3 a § 2 mom. i lagen om stöd för närståendevård ska kommunen vid behov ordna undersökningar av närståendevårdares välmående och hälsa. Undersökningar av välmående och hälsa är avgiftsfria på grundval av 5 § 1 punkten i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

Klientavgift under ledighet i enlighet med socialvårdslagen

På grundval av 27 b § i socialvårdslagen (1301/2014) kan kommunen ordna ledighet för en person som utan avtal om närståendevård dagligen är bunden av vård eller omsorg om en anhörig eller närstående,  Kommunen ska se till att vården ordnas under vårdarens fritid.

Enligt 6 c § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ska klientavgiften för service som ordnas under närståendevårdarens i socialvårdslagen avsedda ledighet fastställas på samma grunder som ledighet som ordnas i enlighet med lagen om stöd för närståendevårdare, dvs. avgiften är högst 11,60 euro per ledigt dygn. Undantag utgör de tjänster som enligt lagen är helt eller delvis avgiftsfria.

Kommunförbundets webbtjänst

Mer på webben

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left