Avgifter för vård i serier

Lagstiftningen om klientavgifter inom social- och hälsovården stiftades redan år 1992. Efter det har lagstiftningen ändrats flera gånger så att både lagstiftningens struktur och storleken på avgifterna har ändrats. Lagstiftningen är gammal och speglar den verksamhet och praxis som gällde vid tidpunkten för lagberedningen. När det gäller bland annat vård i serie har samarbetet och förfarandena ändrats även inom den specialiserade sjukvården och i hälsocentralerna i och med nivåstruktureringen inom vården. Hälsovårdscentralerna har tagit allt större ansvar för att ordna tjänster som ligger i nivå med den specialiserade sjukvården i egen regi eller som köpta tjänster.

Eftersom gällande lagstiftning ska följas till dess att bestämmelserna ändras har tolkningsregeln nedan utarbetats enligt nu gällande bestämmelser. Social- och hälsovårdsministeriet ger bindande tillämpningsanvisningar för lagstiftningen om klientavgifter med stöd av 34 § i klientavgiftsförordningen. Anvisningarna nedan har utarbetats i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet.

Öppna alla

Avgift för vård i serie i lagstiftningen

Enligt 5 § 5 punkten i klientavgiftslagen (734/1992) är vård som ges i serie avgiftsfri för personer under 18 år. Avgiften för vård i serie uppgår till 11,40 euro från 1.1.2018 enligt 11 § 1 mom. i klientavgiftsförordningen (912/1992).

Vård som ges i serie 

Vård i serie definieras varken i klientavgiftslagen eller i klientavgiftsförordningen.

Enligt promemorian till klientavgiftsförordningen avses med vård i serie vård som ges planenligt flera gånger.

Vården kan vara bland annat fysioterapi, kontinuerlig dialysvård, medicinsk rehabilitering, hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar, strål- och cytostatikabehandling och annan motsvarande vård.

Annan motsvarande vård bedöms uteslutande utgående från om vården är upprepad och regelbunden.  Det kan vara exempelvis sårvård eller antibiotikabehandling och intravenös och intraartikulär behandling som ges av vårdare.

Vård i serie kan definieras på följande sätt:

  • Vården ges på likadant eller nästan likadant sätt minst 3 gånger, vilket alltså utgör en serie, och 
  • tiden mellan vårdtillfällena överstiger inte två veckor eller om  
  • vården upprepas av terapeutiska skäl med längre intervall än en gång per två veckor.

Det är tillrådligt att kommunen och/eller samkommunen beslutar för vilka behandlingar avgift för vård i serie ska tas ut inom primärvården och/eller inom den specialiserade sjukvården och vilka behandlingar som är avgiftsfri "annan motsvarade" vård i serie vid hälsovårdscentralen.

Avgift för vård i serie

Avgiften för vård i serie är högst 11,40 euro per vårdtillfälle från 1.1.2018. Avgiften får tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår.  Antalet vårdtillfällen utgörs av de olika vårdtillfällena och den vård som ges som vård i serie både inom primärvården på en hälsovårdscentral och inom den specialiserade sjukvården. 

Observera att avgift för vård i serie inte får tas ut av personer som är under 18 år enligt 5 § 5 punkten i klientavgiftslagen (motsvarande skrivning i 11 § 2 mom. i klientavgiftsförordningen). Bestämmelsen gäller både primärvård och specialiserad sjukvård.

Vård i serie inom den specialiserade sjukvården

Specialiserad sjukvård ordnas vid sjukvårdsdistriktens verksamhetsenheter. Specialistledda hälsovårdscentraler likställs med sjukvårdsdistriktens verksamhetsenheter.

Med specialistledda hälsovårdscentraler avses enligt 8 § 1 mom. i klientavgiftsförordningen de hälsovårdscentraler som då folkhälsolagen trädde i kraft 1.4.1972 hade specialistledd verksamhet och de hälsovårdscentraler till vilka ett kretssjukhus eller ett annat sjukhus har flyttats från sjukvårdsdistriktet och där den specialistledda verksamheten fortsätter.
För att avgiften för vård i serie ska kunna tas ut på samma grunder som inom den specialiserade sjukvården ska vården i serie ordnas i samband med den specialistledda verksamheten. 
 
Enligt 5 § 5 punkten i klientavgiftslagen kan avgift för vård i serie inom den specialiserade sjukvården tas ut endast av personer som fyllt 18 år. 

Vård i serie på hälsovårdscentral​

Med hälsovårdscentraler avses hälsovårdscentraler enligt 15 § i folkhälsolagen.

Också på hälsovårdscentraler kan avgift för vård i serie enligt 5 § 5 punkten i klientavgiftslagen endast tas ut av personer som fyllt 18 år. Enligt promemorian till klientavgiftsförordningen skulle detta gälla endast fysioterapi och dialysvård. Hälsovårdscentralen kan ändå enligt 11 § 1 mom. ta ut en avgift också för medicinsk rehabilitering som ges i serie.

Enligt förordningens 11 § 2 mom. får avgift för vård som ges i serie inte tas ut för hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar, strål- och cytostatikabehandling och annan motsvarande vård som ges vid hälsovårdscentral.

Individuell fysioterapi på hälsovårdscentral

I 7 § 4 mom. i klientavgiftsförordningen finns det bestämmelser om avgiften för individuell fysioterapi på hälsovårdscentral. Avgiften får tas ut oberoende av användarens ålder. Individuell fysioterapi ska hållas isär från

  • fysioterapi som ges i form av medicinsk rehabilitering och för vilken en avgift som ett organ fastställer kan tas ut endast av personer som fyllt 18 
  • fysioterapi i form av medicinsk rehabilitering som ges i serie och för vilken en avgift som ett organ fastställer kan tas ut endast av personer som fyllt 18 
  • fysioterapi som ges i serie och för vilken en avgift kan tas ut endast av personer som fyllt 18 
  • fysioterapi som ges som hemsjukvård och för vilken kan tas ut den hemvårdsavgift om vilken det stadgas i 3 § i klientavgiftsförordningen. 

För individuell fysioterapi som ges vid en hälsovårdscentral kan högst 11,40 euro tas ut per besök. Avgiften är alltså lika stor som avgiften för vård i serie men en åldersgräns på 18 år har fastställts för uppbärande av avgiften. Båda avgifterna räknas med i avgiftstaket. 

Köpta tjänster

Om en kommun eller samkommun ordnar service som köpta tjänster så som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården Om en kommun eller samkommun ordnar service som köpta tjänster så som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992) ska, enligt 12 § i lagen om klientavgifter, den som använder servicen betala samma avgifter och ersättningar som när motsvarande service ordnas av kommunen eller samkommunen.
 
Om hälsovårdscentralen eller sjukvårdsdistriktet således köper tjänster för servicetagaren av privata sektorn ska verksamheten ses som egen verksamhet och med stöd av 12 § i klientavgiftslagen uppbärs samma avgifter som då verksamheten ordnas i egen regi. Avgifterna räknas med i avgiftstaket.
 
I fråga om köpta tjänster följs den så kallade bruttoprincipen. Hälsovårdscentralen eller sjukvårdsdistriktet köper tjänsterna av den privata serviceproducenten till ett överenskommet pris. Serviceköparen, hälsovårdscentralen eller den specialiserade sjukvården tar ut de ifrågavarande klientavgifterna av serviceanvändaren.

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman